Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για όσους δεν κατάφεραν να επισκεφτούν την έκθεση «Άνθρωποι Χρώμα Σίδερο» (ΒΙΝΤΕΟ)

Η έκθε­ση Άνθρω­ποι Χρώ­μα Σίδε­ρο που διορ­γα­νώ­νει η κίνη­ση Εικα­στι­κών Καλ­λι­τε­χνών «Πέρα­σμα» (υπο­στή­ρι­ξη και στή­ρι­ξη από εργα­τι­κά σωμα­τεία και κοι­νω­νι­κούς φορείς) είναι πλέ­ον ένα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα πολι­τι­στι­κά γεγο­νό­τα. Το πλή­θος των συμ­με­το­χών, οι παράλ­λη­λες δρά­σεις, οι εκα­το­ντά­δες καθη­με­ρι­νοί επι­σκέ­πτες και το υψη­λό επί­πε­δο των εκτι­θέ­με­νων έργων έφε­ραν την κατα­ξί­ω­σή της στη συνεί­δη­ση των εργα­ζο­μέ­νων και το σεβα­σμό των ειδικών.

Για όσους δεν κατά­φε­ραν να επι­σκε­φτούν την έκθε­ση «Άνθρω­ποι Χρώ­μα Σίδε­ρο», η φίλη του Ατέ­χνως Semi Soilemez ετοί­μα­σε ένα βίντεο εμπνευ­σμέ­νο από την έκθε­ση (διάρ­κειας 3.36).

Σεμέ­λη, σε ευχαριστούμε
Ατέ­χνως

Φωτο­γρα­φι­κό ρεπορ­τάζ από την έκθε­ση ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΧΡΩΜΑ+ΣΙΔΕΡΟ 10: ΠΟΛΕΜΟΣ και ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο