Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για 140.000 πλειστηριασμούς δεσμεύτηκε η κυβέρνηση στο Eurogroup

Για 140.000 πλει­στη­ρια­σμούς για τα επό­με­να τέσ­σε­ρα χρό­νια για να δια­σφα­λι­στούν οι τρα­πε­ζι­κοί όμι­λοι, έχει συμ­φω­νή­σει η κυβέρ­νη­ση στο Eurogroup, επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι το «τέλος των μνη­μο­νί­ων» απο­τε­λεί έναν ακό­μη κυβερ­νη­τι­κό μύθο.

Παρά­γο­ντες του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών προ­σπά­θη­σαν βέβαια να δια­ψεύ­σουν ότι υπάρ­χει συμ­φω­νία με τους θεσμούς λέγο­ντας ότι δεν ανα­φέ­ρε­ται στο κεί­με­νο της συμφωνίας.

Όντως, η επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση του Eurogrο­up δεν κάνει ανα­φο­ρά σε συγκε­κρι­μέ­νο αριθ­μό πλει­στη­ρια­σμών, αφού συνή­θως μια συμ­φω­νία εξει­δι­κεύ­ε­ται με τα συνο­δευ­τι­κά κεί­με­να όπως η «Έκθε­ση Συμ­μόρ­φω­σης» όπου υπάρ­χει και η σχε­τι­κή πρόβλεψη.

Τι ακρι­βώς ζητά­νε οι Ευρω­παί­οι; Μέσα στα επό­με­να τέσ­σε­ρα χρό­νια θα πρέ­πει να έχουν γίνει 130.000 πλει­στη­ρια­σμοί! Για φέτος προ­βλέ­πο­νται μόλις 10.000, στό­χος φιλό­δο­ξος όπως εκτι­μούν λόγω των αλλε­πάλ­λη­λων καθυ­στε­ρή­σε­ων. Οι τεχνο­κρά­τες των Βρυ­ξελ­λών σημειώ­νουν, μάλι­στα, ότι ακρι­βώς λόγω αυτών των προ­βλη­μά­των, από το Μάρ­τιο και μετά θα πρέ­πει να ανέ­βει ο ρυθ­μός των πλει­στη­ρια­σμών στους 1.000 το μήνα, για να φτά­σου­με στις 2.000 μηνιαί­ως το τελευ­ταίο τρί­μη­νο του 2018, δηλα­δή λίγο πριν μπού­με στο «καυ­τό» 2019 που μαζί με την αύξη­ση του αριθ­μού των πλει­στη­ρια­σμών σε 40.000 ετη­σί­ως, περι­μέ­νουν τα «τσε­κού­ρια» στις συντά­ξεις και πιθα­νώς η πρό­ω­ρη μεί­ω­ση του αφορολογήτου.

Ταυ­τό­χρο­να και προ­κει­μέ­νου να εξα­σφα­λί­σει ότι θα πλια­τσι­κο­λο­γή­σει στο βιός των εργα­ζο­μέ­νων, απο­φά­σι­σε να στή­σει ασπί­δα προ­στα­σί­ας γύρω από τα συμ­βο­λαιο­γρα­φεία με αυξη­μέ­νες περι­πο­λί­ες των ανδρών της ομά­δας ΔΙΑΣ.

Αστυ­νο­μι­κοί προς κυβέρ­νη­ση: Δε θα πάρου­με εμείς τα σπί­τια του λαού

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο