Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για 4η μέρα ανεξέλεγκτη η φωτιά καίει το δάσος Δαδιάς — Ώρες αγωνίας στη Λέσβο

Στον Έβρο η πυρ­κα­γιά συνε­χί­ζει να καί­ει για τέταρ­το 24ωρο, προ­κα­λώ­ντας ανυ­πο­λό­γι­στη κατα­στρο­φή σε ένα δάσος μονα­δι­κής ομορ­φιάς που απο­τε­λεί κατα­φύ­γιο άγριας ζωής (στο Πάρ­κο συνα­ντά­με ακό­μα 205 είδη που­λιών, μια εξαι­ρε­τι­κά υψη­λή ποι­κι­λία ειδών αμφι­βί­ων και ερπε­τών, καθώς και μια τερά­στια πλη­θώ­ρα μικρών και μεγά­λων θηλα­στι­κών: από λύκους και ζαρ­κά­δια, μέχρι σκί­ου­ρους και 24 είδη νυχτε­ρί­δων). Σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες, η φωτιά έκα­ψε ήδη το Παρα­τη­ρη­τή­ριο και τις ταΐ­στρες των σπά­νιων αρπακτικών.

Οι φλό­γες έχουν μπει στο εθνι­κό δρυ­μό και καί­νε ένα σπά­νιο πευ­κο­δά­σος, το οποίο δεν είχε καθα­ρι­στεί, παρά το γεγο­νός πως πρό­κει­ται για προ­στα­τευό­με­νη περιοχή.

Οι κάτοι­κοι της Δαδιάς πέρα­σαν νύχτα αγω­νί­ας, καθώς τα μεσά­νυ­χτα τους ζητή­θη­κε να εκκε­νώ­σουν προ­λη­πτι­κά το χωριό τους.

Για δεύτερη μέρα κατακαίει τα Βατερά η πυρκαγιά

Δεύ­τε­ρη μέρα μάχης με τις φλό­γες, σήμε­ρα, στα Βατε­ρά για πυρο­σβέ­στες, εθε­λο­ντές, κατοί­κους και επι­σκέ­πτες της περιο­χής με την κύρια προ­σπά­θεια να εστιά­ζε­ται στο να μην ξεφύ­γει η φωτιά πέραν του δρό­μου, μετα­ξύ Βρί­σας και Βατε­ρών. Σε μια τέτοια περί­πτω­ση η φωτιά θα επι­στρέ­ψει στο άκαυ­το τμή­μα του οικισμού.

Από το πρωί στη μάχη συμ­με­τέ­χουν με ρίψεις από αέρος δυο αερο­πλά­να τύπου PZL που εδρεύ­ουν στη Λέσβο, δύο πυρο­σβε­στι­κά ελι­κό­πτε­ρα που εδρεύ­ουν σε Λέσβο και Χίο, και δυο αερο­σκά­φη τύπου Canadair. Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι στον δρό­μο για τη Μυτι­λή­νη είναι και τρία μικρά νέου τύπου αερο­σκά­φη Airtractor.

Το πρωί φτά­νουν επί­σης στη Λέσβο από την Αττι­κή ενι­σχύ­σεις με 20 πυρο­σβέ­στες και πέντε οχήματα.

Χθες, η φωτιά έκα­ψε σπί­τια και κατα­στή­μα­τα μέσα στον οικι­σμό των Βατε­ρών και στο παρα­λια­κό μέτω­πο, εξα­φα­νί­ζο­ντας τους κόπους μιας ζωής. Οι φλό­γες ξεκί­νη­σαν από το βου­νό και έφτα­σαν μέχρι την θάλασ­σα. Μάλι­στα, κόσμος εγκλω­βί­στη­κε στην παρα­λία και χρειά­στη­κε η επέμ­βα­ση του λιμε­νι­κού για να απομακρυνθεί.

Εκ των υστέ­ρων, γίνε­ται προ­σπά­θεια να δημιουρ­γη­θούν αντι­πυ­ρι­κές ζώνες, για να ανα­κο­πεί η πυρ­κα­γιά. Για ακό­μη μια χρο­νιά, δεν πάρ­θη­κε ούτε ένα τέτοιο στοι­χειώ­δες μέτρο πριν την έναρ­ξη της αντι­πυ­ρι­κής περιόδου.

Καλαμάτα: Σε εξέλιξη η φωτιά στην περιοχή Ακριτοχώρι

Με το πρώ­το φως της ημέ­ρας ξεκί­νη­σαν να επι­χει­ρούν τα ενα­έ­ρια μέσα πάνω από το μέτω­πο της φωτιάς, που εξα­κο­λου­θεί να βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη, στην περιο­χή Ακρι­το­χώ­ρι, του δήμου Πύλου — Νέστο­ρος, στην Μεσσηνία.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με την πυρο­σβε­στι­κή, ρίψεις νερού πραγ­μα­το­ποιούν τέσ­σε­ρα πυρο­σβε­στι­κά αερο­πλά­να και ένα ελικόπτερο.

Όσον αφο­ρά τις επί­γειες δυνά­μεις, επι­χει­ρού­σαν καθ’ όλη την διάρ­κεια της νύχτας και εξα­κο­λου­θούν να επι­χει­ρούν ώστε να κρα­τή­σουν την φωτιά μακριά από κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές και να την θέσουν υπό έλεγχο.

Συγκε­κρι­μέ­να, στο μέτω­πο της φωτιάς επι­χει­ρούν 115 πυρο­σβέ­στες με 10 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των και 23 οχή­μα­τα, ενώ το έργο τους συν­δρά­μουν υδρο­φό­ρα οχή­μα­τα και μηχα­νή­μα­τα έργου της αυτοδιοίκησης.

Φωτιά στην Καλλονή Τροιζηνίας

Αντι­μέ­τω­πες με ένα ακό­μη πύρι­νο μέτω­πο είναι οι δυνά­μεις της πυρο­σβε­στι­κής, καθώς νέα φωτιά ξέσπα­σε σήμε­ρα, Κυρια­κή, το πρωί στην περιο­χή Καλ­λο­νή, στον δήμο Τροι­ζη­νί­ας – Μεθάνων.

Η φωτιά μαί­νε­ται σε αγρο­το­δα­σι­κή έκτα­ση. Για την κατά­σβε­ση της πυρ­κα­γιάς, έχουν κινη­το­ποι­η­θεί επί­γειες και ενα­έ­ριες δυνάμεις.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο