Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για 5η μέρα χωρίς ρεύμα το Χαλάνδρι — Σε ξενοδοχεία μεταφέρονται οι κάτοικοι

Στο σκο­τά­δι εξα­κο­λου­θούν να βρί­σκο­νται από την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα, ορι­σμέ­νες περιο­χές στο Χαλάν­δρι, λόγω της σφο­δρής κακο­και­ρί­ας κακο­και­ρί­ας «Ελπί­δα» που σάρω­σε την Αττι­κή, με απο­τέ­λε­σμα ο Δήμος να μετα­κι­νεί σε ξενο­δο­χεία τους δημό­τες που έχουν μεί­νει χωρίς ρεύμα.

Φωτο Δήμου Χαλανδρίου

Το πρό­βλη­μα της ηλε­κτρο­δό­τη­σης παρα­μέ­νει στο Χαλάν­δρι και υπάρ­χουν ακό­μη πολ­λά νοι­κο­κυ­ριά σε του­λά­χι­στον έξι γει­το­νιές, που βρί­σκο­νται χωρίς ρεύ­μα για πέμ­πτη συνε­χό­με­νη ημέ­ρα και σε πολύ χαμη­λές θερμοκρασίες.

Ο δήμαρ­χος Σίμος Ρούσ­σος ανέ­φε­ρε ότι έλα­βε ο ίδιος προ­σω­πι­κά δια­βε­βαιώ­σεις από τη ΔΕΔΔΗΕ, πως οι βλά­βες θα είχαν απο­κα­τα­στα­θεί σε όλη την πόλη μέχρι προ­χτές (27 Ιανουα­ρί­ου) το από­γευ­μα, ωστό­σο “κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί”.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση “Επει­δή ο αριθ­μός των δωμα­τί­ων είναι περιο­ρι­σμέ­νος, θα μετα­κι­νη­θούν κατά προ­τε­ραιό­τη­τα ευπα­θή άτο­μα, έγκυοι, οικο­γέ­νειες με μικρά παι­διά, ηλι­κιω­μέ­νοι”.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο