Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιγαντοπανό στα γραφεία της ΛΑΡΚΟ στην Αθήνα κρέμασαν σήμερα οι εργαζόμενοι και τα Σωματεία τους

Γιγα­ντο­πα­νό στα γρα­φεία της ΛΑΡΚΟ στην Αθή­να κρέ­μα­σαν το πρωί της Παρα­σκευ­ής, οι εργα­ζό­με­νοι και τα Σωμα­τεία τους, μετα­φέ­ρο­ντας στην πίε­ση του αγώ­να και στην έδρα της εται­ρεί­ας και στέλ­νο­ντας για μία ακό­μη φορά το ξεκά­θα­ρο μήνυ­μα ότι «από τη ΛΑΡΚΟ και τα σπί­τια μας δεν πρό­κει­ται να βγούμε».

Στην κινη­το­ποί­η­ση στα γρα­φεία της ΛΑΡΚΟ στην Αθή­να βρέ­θη­καν εργα­ζό­με­νοι και μέλη της διοί­κη­σης του Σωμα­τεί­ου από το εργο­στά­σιο της Λάρυ­μνας που μαζί με τους συνα­δέλ­φους τους στην έδρα της εται­ρεί­ας δια­μή­νυ­σα. την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά τους να μην επι­τρέ­ψουν να προ­χω­ρή­σουν δια­δι­κα­σί­ες παρά­δο­σης εργο­λά­βους εργα­σιών που μέχρι τώρα εκτε­λούν οι ίδιοι εργαζόμενοι.

Επί­σης σήμε­ρα το πρωί αντι­προ­σω­πεία εργα­ζο­μέ­νων και συν­δι­κα­λι­στών από το εργο­στά­σιο της Λάρυ­μνας θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν περιο­δεία στην Ατα­λά­ντη συνε­χί­ζο­ντας την ενη­μέ­ρω­ση του περιο­χής για τις ολέ­θριες επι­πτώ­σεις των εγκλη­μα­τι­κών σχε­δια­σμών της κυβέρ­νη­σης και απευ­θύ­νο­ντας κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση και συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης με τον Γιώρ­γο Ντα­λά­ρα και Φωτει­νή Βελε­σιώ­του την Τετάρ­τη 17 Απρί­λη, στις 12.30 μ.μ., στην παρα­λία της Λάρυμνας.

(Πηγή: 902)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο