Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιοχάνες Μπραμς, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του 19ου αιώνα

Στις 5 Μαΐ­ου 1833 γεν­νιέ­ται στο Αμβούρ­γο ο Γιο­χά­νες Μπραμς. Ενας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους συν­θέ­τες του 19ου αιώ­να. Σε μικρή ηλι­κία γνω­ρί­στη­κε με τον Σού­μαν και μαθή­τευ­σε δίπλα του. Οταν, μετά τις πρώ­τες σπου­δές του και τις πρώ­τες του συν­θέ­σεις, πήγε στη Βιέν­νη, πολ­λοί υπο­στή­ρι­ξαν ότι μπο­ρεί να είναι ο διά­δο­χος του Μπε­τό­βεν. Η μου­σι­κή του, ένα μείγ­μα κλα­σι­κι­σμού και ρομα­ντι­κού ιδιω­μα­τι­σμού, τον έφε­ρε αντι­μέ­τω­πο με τους Βάγκνερ και Λιστ, που ήταν αντί­θε­τοι στις και­νο­το­μί­ες. Εγρα­ψε ένα ρέκ­βιεμ, τέσ­σε­ρις συμ­φω­νί­ες, τέσ­σε­ρα κον­σέρ­τα, πολ­λά τρα­γού­δια, κομ­μά­τια για πιά­νο, μου­σι­κή δωμα­τί­ου. Ηταν ένας από τους πιο δημιουρ­γι­κούς μου­σι­κούς. Η όπε­ρα ήταν το μόνο σημα­ντι­κό μου­σι­κό είδος με το οποίο δεν ασχο­λή­θη­κε. Ο Μπραμς είναι από τους πιο αγα­πη­τούς συν­θέ­τες όλων των επο­χών, αγα­πή­θη­κε για τη δύνα­μη της μου­σι­κής σκέ­ψης του, που συν­δυα­ζό­ταν με το ρομαντισμό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο