Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Στην ευρωβουλή θέλουμε εκπροσώπους του λαού που θα υπερασπίζονται τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα

«Δεν θέλου­με στην ευρω­βου­λή δια­πραγ­μα­τευ­τές για τα συμ­φέ­ρο­ντα του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, θέλου­με εκπρο­σώ­πους του λαού που θα υπε­ρα­σπί­ζο­νται τα εργα­τι­κά λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα», τόνι­σε ο Γιώρ­γος Μαρί­νος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και βου­λευ­τής Εύβοιας, μιλώ­ντας σε εργα­ζό­με­νους της φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ας «Galenica», στη Χαλκίδα.

Ο Γ. Μαρί­νος, επι­κε­φα­λής κλι­μα­κί­ου του ΚΚΕ, στο οποίο συμ­με­τεί­χε μετα­ξύ άλλων η Ζωή Χαχά­μη, γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Εύβοιας, πραγ­μα­το­ποί­η­σε την Τετάρ­τη περιο­δεία στις εγκα­τα­στά­σεις «Galenica», μετα­φέ­ρο­ντας το κάλε­σμα του Κόμ­μα­τος για δυνα­τό ΚΚΕ και στις ευρω­ε­κλο­γές της 9ης Ιούνη.

Μιλώ­ντας στους εργα­ζό­με­νους ο Γ. Μαρί­νος ανα­φέρ­θη­κε αρχι­κά στους μεγά­λους και σημα­ντι­κούς αγώ­νες που ανα­πτύ­χθη­καν το τελευ­ταίο διά­στη­μα και ιδιαί­τε­ρα μετά τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, προ­κα­λώ­ντας μέσα σε πολύ σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα φθο­ρά στην κυβέρ­νη­ση. Σημεί­ω­σε ότι πολύ γρή­γο­ρα φού­ντω­σε η αγα­νά­κτη­ση των εργα­ζο­μέ­νων και παρά τις δυσκο­λί­ες, το βρώ­μι­κο ρόλο της πλειο­ψη­φί­ας της διοί­κη­σης της  ΓΣΕΕ, τις απει­λές της κυβέρ­νη­σης και το ρόλο που έπαι­ξαν τα άλλα κόμ­μα­τα που δεν πρό­σφε­ραν καμία βοή­θεια στην οργά­νω­ση του αγώ­να, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν μεγά­λες απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, όπως οι τελευ­ταί­ες στις 28 Φλε­βά­ρη και 17 Απρίλη.

Τόνι­σε μάλι­στα ότι οι αγώ­νες του προη­γού­με­νου δια­στή­μα­τος αφή­νουν ένα μήνυ­μα αισιο­δο­ξί­ας, καθώς βγή­καν μπρο­στά αρκε­τοί νέοι εργα­ζό­με­νοι, ενώ υπο­γράμ­μι­σε την ανά­γκη να δοθεί εξί­σου αγω­νι­στι­κή συνέ­χεια στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις της Πρωτομαγιάς.

Επε­σή­μα­νε ότι όλο αυτό το διά­στη­μα το ΚΚΕ απο­τε­λεί τη μόνη λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση και σημεί­ω­σε: «Το ΚΚΕ, κοι­τά­ζο­ντας το λαό στα μάτια, λέει ότι διέ­θε­σε όλες του τις δυνά­μεις, όχι μόνο για να στη­ρί­ξει τους αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων και των σωμα­τεί­ων τους, αλλά βρε­θή­κα­με στην πρώ­τη γραμ­μή σε όλους τους χώρους δου­λειάς, για να μπο­ρέ­σει ο αγώ­νας τους να είναι όσο γίνε­ται πιο μαζι­κός, μαχη­τι­κός και να φέρει άμε­σα, είτε στην πορεία απο­τε­λέ­σμα­τα».

Συνε­χί­ζο­ντας, ο Γιώρ­γος Μαρί­νος, τόνι­σε ότι μπρο­στά «στη μεγά­λη πολι­τι­κή μάχη των ευρω­ε­κλο­γών η πεί­ρα από αυτούς τους αγώ­νες είναι πολύ­τι­μη και χρή­σι­μη για να βγά­λει κάποιος συμπε­ρά­σμα­τα και να πάει στην κάλ­πη με εργα­τι­κό κρι­τή­ριο», σημειώ­νο­ντας παράλ­λη­λα ότι «το 90% των νομο­σχε­δί­ων που περ­νά­νε στην ελλη­νι­κή Βου­λή έχουν βάση τις απο­φά­σεις της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, που είναι κατα­πέλ­της κατά των λαών».

Ανα­φέρ­θη­κε στο ρόλο της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης επι­ση­μαί­νο­ντας ότι με την πολι­τι­κή της έχει ανοί­ξει το δρό­μο για τα δει­νά που βιώ­νει σήμε­ρα η εργα­τι­κή τάξη, όπως το ξήλω­μα των εργα­σια­κών δικαιω­μά­των, την ενερ­γό γήραν­ση και τη δου­λειά μέχρι τα βαθιά γερά­μα­τα, το ξεκλή­ρι­σμα των αγρο­τών, την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της υγεί­ας _της παι­δεί­ας κλπ. Στά­θη­κε στα δισε­κα­τομ­μύ­ρια που δίνο­νται για συμ­φέ­ρο­ντα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων μέσα από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης, με το οποίο συμ­φω­νούν όλα τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα, προσ­διο­ρί­ζο­ντας ότι κρύ­βουν πως απο­τε­λεί ένα νέο μνη­μό­νιο με εκα­το­ντά­δες προ­α­παι­τού­με­να που θα τα πλη­ρώ­σουν οι εργα­ζό­με­νοι και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα. Έκα­νε επί­σης ιδιαί­τε­ρες ανα­φο­ρές στην κλι­μά­κω­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων και το ρόλο της ΕΕ, στο πλευ­ρό των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, στη στή­ρι­ξη του Ισρα­ήλ που σφά­ζει το λαό της Παλαι­στί­νης, στις στρα­τιω­τι­κές απο­στο­λές στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα και τους κιν­δύ­νους να απο­τε­λέ­σεις στό­χος αντι­ποί­νων η χώρα μας εξαι­τί­ας της όλο και πιο βαθιάς εμπλο­κής της.

Τόνι­σε τη στά­ση των υπό­λοι­πων κομ­μά­των που εκπρο­σω­πού­νται στη Ευρω­βου­λή (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αρι­στε­ρά και Ελλ. Λύση του Βελό­που­λου) και τη σύμπλευ­ση που παρου­σιά­ζουν ψηφί­ζο­ντας από κοι­νού σε μεγά­λο ποσο­στό της αντι­λαϊ­κές απο­φά­σεις της Ευρω­βου­λής. Τόνι­σε μάλι­στα ότι από τους 21 Έλλη­νες ευρω­βου­λευ­τές που εκλέ­χτη­καν το 2019, οι 9 έχουν αλλά­ξει κόμ­μα, κάτι που απο­δει­κνύ­ει την κοι­νή πολι­τι­κή βάση και συμ­φω­νία αυτών των κομμάτων.

SPOT του ΚΚΕ Ευρω­ε­κλο­γές 9 Ιου­νί­ου 2024: Όταν η συμ­φω­νία των άλλων κομ­μά­των στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο… απο­γειώ­νε­ται! 🎥VIDEO

«Όταν ψηφί­ζεις ΚΚΕ, βγαί­νει πάντα ΚΚΕ. Δεν κοροϊ­δεύ­ου­με όπως κοροϊ­δεύ­ουν οι άλλοι» σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Γιώρ­γος Μαρί­νος και κάλε­σε τους εργα­ζό­με­νους να ανα­ρω­τη­θούν για ποιο λόγο «ένας εργα­ζό­με­νος, ένας λαϊ­κός άνθρω­πος που φτύ­νει αίμα για το μερο­κά­μα­το να στη­ρί­ξει αυτή την πολι­τι­κή που σου βγά­ζει τα μάτια που χτυ­πά­ει τα εργα­τι­κά λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα» και να ψηφί­σει τα κόμ­μα­τα που ευθύ­νο­νται για τα βάσα­να που βιώνει.

ΕΕ του πολέμου

Πρό­σθε­σε ότι «Το ΚΚΕ έχει απο­κα­λύ­ψει το ρόλο της ΕΕ χρό­νια τώρα και είπε ξεκά­θα­ρα ότι δεν πρό­κει­ται για Ένω­ση των λαών, αλλά για Ένω­ση των μεγά­λων συμ­φε­ρό­ντων, των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Μέσα από την ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ θα οργα­νω­θεί καλύ­τε­ρα η πάλη και η αντί­στα­ση στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή. Θα γίνε­ται με καλύ­τε­ρους όρους η διεκ­δί­κη­ση τον αιτη­μά­των μας. Θα δυνα­μώ­σει το ρεύ­μα αμφι­σβή­τη­σης στην κυρί­αρ­χη αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, που εκφρά­στη­κε στον έναν στον άλλο βαθ­μό και στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, και εκφρά­ζε­ται σε πολ­λά συν­δι­κά­τα και άλλους φορείς του μαζι­κού κινή­μα­τος. Για αυτό θέλου­με να σας καλέ­σου­με να κάνε­τε το βήμα και να στη­ρί­ξε­τε με την ψήφο σας το ΚΚΕ στις ευρω­ε­κλο­γές στις 9 Ιού­νη».

«Δεν θέλου­με στην ευρω­βου­λή δια­πραγ­μα­τευ­τές για τα συμ­φέ­ρο­ντα του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, θέλου­με εκπρο­σώ­πους του λαού που θα υπε­ρα­σπί­ζο­νται τα εργα­τι­κά λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Αυτό το κάλε­σμα απευ­θύ­νει το ΚΚΕ» τόνι­σε χαρακτηριστικά.

ΠΑΜΕ: Όλοι στην απερ­γία την 1η Μάη, η Πρω­το­μα­γιά δεν είναι αργία!

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο