Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιός και εγγονός Γρηγόρη Λαμπράκη στηρίζουν το ΚΚΕ: «Oπως πάντα θα ψηφίσουμε με περηφάνια το Κόμμα μας»

Κοι­νή δήλω­ση του Γιώρ­γου Λαμπρά­κη, συντα­ξιού­χου ΟΤΑ και αντι­προ­έ­δρου της ΕΕΔΥΕ, και του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη, καθη­γη­τή Φυσι­κής Αγω­γής, προ­πο­νη­τή μπάσκετ.

Στις εκλο­γές στις 21 Μάη, ο λαός μας μπρο­στά στις κάλ­πες θα έχει δύο επιλογές:

Να επι­λέ­ξει όλους αυτούς τους εκπρο­σώ­πους των αστι­κών κομ­μά­των, που τα προη­γού­με­να χρό­νια ψήφι­σαν μνη­μό­νια, αντι­λαϊ­κούς νόμους, υπέρ της κερ­δο­φο­ρί­ας των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και βρέ­θη­καν απέ­να­ντι στα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Είναι σίγου­ρο πως μετά τις εκλο­γές είτε με αυτο­δυ­να­μία, είτε με συνερ­γα­σία των όποιων αστι­κών κομ­μά­των θα συνε­χί­σουν την ίδια αντι­λαϊ­κή πολιτική.

Η άλλη επι­λο­γή είναι η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ που έναν αιώ­να τώρα με αμέ­τρη­τες θυσί­ες και αγώ­νες βρί­σκε­ται στην πρωτοπορία.

Για μια Ελλά­δα έξω από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς ΝΑΤΟ, ΕΕ με τον λαό νοι­κο­κύ­ρη στον τόπο του. Για δημό­σια δωρε­άν Υγεία, Παι­δεία, Αθλη­τι­σμό, για δου­λειά με δικαιώ­μα­τα για όλα όσα η επι­στή­μη και η τεχνο­λο­γία τον 21ο αιώ­να μάς προ­σφέ­ρει, να τα απο­λαύ­σουν οι άνθρω­ποι του μόχθου.

Εμείς όπως πάντα θα ψηφί­σου­με με περη­φά­νια το Κόμ­μα μας, δίνο­ντας τη μεγα­λύ­τε­ρη τιμή στη μνή­μη του πατέ­ρα και παπ­πού Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη, που την επο­μέ­νη των εκλο­γών 22 Μάη συμπλη­ρώ­νο­νται 60 χρό­νια από τη δολο­φο­νία του.

Ισχυ­ρό ΚΚΕ, ισχυ­ρός ο λαός πιο δυνα­τό λαϊ­κό — εργα­τι­κό κίνη­μα για να απο­κρού­σου­με τα χει­ρό­τε­ρα και να ανοί­ξει ο δρό­μος της προ­ο­πτι­κής για έναν κόσμο του σοσια­λι­σμού — κομμουνισμού.

«Ριζο­σπά­στης».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο