Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ

Στις 21 Μαρ­τί­ου 1685 γεν­νιέ­ται ο Γιό­χαν Σεμπά­στιαν Μπαχ. Απ’ τους μεγα­λύ­τε­ρους (κατ’ άλλους ο μεγα­λύ­τε­ρος) συν­θέ­τες κλα­σι­κής μου­σι­κής, ο Μπαχ επη­ρέ­α­σε με το έργο του σε μεγά­λο βαθ­μό την εξέ­λι­ξη της ευρω­παϊ­κής μουσικής.

Ο Μπαχ προ­ερ­χό­ταν από οικο­γέ­νεια μου­σι­κών και το 1708, αφού εργά­στη­κε ως οργα­νί­στας στο Αρν­σταντ, έγι­νε οργα­νί­στας στην Αυλή της Βαϊ­μά­ρης. Εκεί συνέ­θε­σε 20 καντά­τες και πολυά­ριθ­μα άλλα έργα. Το σύνο­λο των συν­θέ­σε­ών του ξεπερ­νά­ει τις χίλιες.

Το 1717 έγι­νε διευ­θυ­ντής στης ορχή­στρας δωμα­τί­ου του Κέτεν, όπου συνέ­θε­σε τα περισ­σό­τε­ρα ορχη­στρι­κά του έργα για πιά­νο και έργα μου­σι­κής δωμα­τί­ου, ανά­με­σά τους και τα περί­φη­μα «6 Βρα­δεμ­βούρ­για Κον­σέρ­τα». Από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα και γνω­στό­τε­ρα έργα του (περισ­σό­τε­ρα από χίλια στο σύνο­λό τους) είναι τα «Κατά Ματ­θαί­ον Πάθη», τα «Κατά Ιωάν­νη Πάθη» και οι «Παρα­λο­γές Γκόλντ­μπεργκ» κ.ά.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο