Γιώργης Μωραΐτης: Θαρραλέος, ατρόμητος, αλύγιστος, λαϊκός αγωνιστής, κομμουνιστής

Απο­χαι­ρε­τι­σμός του σ. Γιώρ­γου Μωρα­ΐ­τη, από το Σπύ­ρο Χαλ­βα­τζή, πρό­ε­δρο (σ.σ. τότε αντι­πρό­ε­δρο) του Συν­δέ­σμου Φυλα­κι­σθέ­ντων και εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών 1967–1974. Ο Σύν­δε­σμος Φυλα­κι­σθέ­ντων και Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών 1967–74, απο­χαι­ρε­τά σήμε­ρα ένα εκλε­κτό μέλος του. Το σ. Γιώρ­γο Μωρα­ΐ­τη. Εναν θαρ­ρα­λέο, ατρό­μη­το, αλύ­γι­στο, λαϊ­κό αγω­νι­στή, κομ­μου­νι­στή. Θαρ­ρα­λέ­ος, για­τί πάλε­ψε με το όπλο στο χέρι ενά­ντια στο Γερ­μα­νό … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Γιώρ­γης Μωρα­ΐ­της: Θαρ­ρα­λέ­ος, ατρό­μη­τος, αλύ­γι­στος, λαϊ­κός αγω­νι­στής, κομ­μου­νι­στής.