Γιώργος Λάνθιμος “Poor Things” _καημένα πράγματα …

Γιώρ­γος Λάν­θι­μος έντε­κα υπο­ψη­φιό­τη­τες για το “Poor Things” και σ΄ανώτερα!!. Πριν πέντε χρό­νια είχα­με τις δέκα για την “The Favourite”, όπου τελι­κά κέρ­δι­σε μία, για την ερμη­νεία της η Ολί­βια Κόλ­μαν, είχαν προη­γη­θεί “Κυνό­δο­ντας”, “Ελά­φι” “Αστα­κός” κλπ. Γρά­φει ο \\  Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας 96 χρό­νια Όσκαρ, με ότι έχει απο­μεί­νει πλέ­ον από το θεσμό …το κόκ­κι­νο … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Γιώρ­γος Λάν­θι­μος “Poor Things” _καημένα πράγ­μα­τα ….