Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιώργος Μουσγάς — Ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου «Ναι, αλλά ο Στάλιν»

Η ομι­λία-παρέμ­βα­ση του Γιώρ­γου Μου­σγά* στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου του Νίκου Μότ­τα «Ναι, αλλά ο Στά­λιν» στην Αθήνα.

Είμαι συντα­ξιού­χος δημο­σιο­γρά­φος. Για 28 χρό­νια κάλυ­ψα το υγειο­νο­μι­κό ρεπορ­τάζ του «Ριζο­σπά­στη», ενώ παράλ­λη­λα είχα την επι­μέ­λεια της μηνιαί­ας εφη­με­ρί­δας «Ο Συντα­ξιού­χος του ΟΑΕΕ», μέχρι το τέλος του 2021.

Δεν διεκ­δι­κώ, δηλα­δή, ρόλο ιστο­ρι­κού ή βιβλιο­κρι­τι­κού και μάλι­στα για ιστο­ρι­κές παρου­σί­ες, όπως του Στά­λιν, που είναι μια πολύ δύσκο­λη περί­πτω­ση. Γι’ αυτό και η ομι­λία μου έχει έντο­να βιώ­μα­τα και στοι­χεία ρεπορτάζ.

Εν πρώ­τοις να «εξο­μο­λο­γη­θώ»: Η «μήυ­σίς» μου, όπως έλε­γε κι ένας καθη­γη­τής μου στη δεκα­ε­τία του 1970, «εις τον κομ­μου­νι­σμόν εγέ­νε­το» από έναν τρο­τσκι­στή: Τον συγ­χω­ρια­νό μου το Στρα­τή, που ήταν μέλος της Οργά­νω­σης Κομ­μου­νι­στών Διε­θνι­στών Ελλά­δας (ΟΚΔΕ).

Μέσω του Στρα­τή, που δεν ζεί πιά, έλα­βα τη «Φάρ­μα των Ζώων» του Τζώρτζ Όργου­ελ, που όταν τη διά­βα­σα εντυ­πω­σιά­στη­κα. Μου έχει εντυ­πω­θεί η σκη­νή που το γου­ρού­νι ο Ναπο­λέ­ων κατού­ρη­σε τα σχέ­δια για την κατα­σκευή ενός ανε­μό­μυ­λου στη φάρ­μα, και το Στρα­τή να εξη­γεί: «Την αλλη­γο­ρία την κατα­λα­βαί­νεις: Κατού­ρη­σε τα σχέ­δια του Στάλιν».

Έκτο­τε είχα δια­βά­σει –και ακού­σει – πολ­λά για το Στά­λιν. Με εντυ­πω­σί­α­σε, μάλι­στα, ο Τσώρ­τσιλ που το Νοέμ­βρη του 1945 είπε για το Στά­λιν στη Βου­λή των Κοι­νο­τή­των: «Προ­σω­πι­κά δεν μπο­ρώ να αισθαν­θώ παρά τον μεγα­λύ­τε­ρο θαυ­μα­σμό για αυτόν τον αλη­θι­νά μεγά­λο άνδρα, τον πατέ­ρα της χώρας του».

Η κρί­ση μου, όμως, παρέ­μει­νε συγκε­χυ­μέ­νη για το Στά­λιν. Δέχτη­κα, όμως, ένα ισχυ­ρό τσί­γκλι­σμα απ’ την Αλέι­δα Γκε­βά­ρα, που το 2001 ήρθε στην Ελλά­δα και της πήρα συνέ­ντευ­ξη («Ριζο­σπά­στης» 21.10.2001) για το υγειο­νο­μι­κό σύστη­μα στην Κού­βα. Όταν τελεί­ω­σε η συνέ­ντευ­ξη τη ρώτη­σα αν συνα­ντιέ­ται με το Φιντέλ Κάστρο.

«Ασφα­λώς, αφού είναι ο θεί­ος μου» απά­ντη­σε και μου επέ­τρε­ψε να μαγνη­το­φω­νή­σω τη συνο­μι­λία μας. Η Αλέι­δα, μου μετέ­φε­ρε μια συνο­μι­λία της με τον ιστο­ρι­κό Κου­βα­νό ηγέ­τη: «Θείε ο κόσμος λέει ότι βρι­σκό­σου­να σε αντι­πα­ρά­θε­ση με τον πατέ­ρα μου» είπε η Αλέι­δα Γκεβάρα.

Και ο Φιντέλ της απά­ντη­σε: «Είναι αλή­θεια. Και κάποιες στιγ­μές θυμώ­να­με μετα­ξύ μας. Για παρά­δειγ­μα: Οταν είμα­στε στο Μεξι­κό και μας συνέ­λα­βαν όλους, εγώ είπα ότι κανείς δεν μπο­ρεί να μιλή­σει για την πολι­τι­κή του τοπο­θέ­τη­ση. Και τι νομί­ζεις ότι έκα­νε ο πατέ­ρας σου; Οχι μόνο είπε ότι είναι κομ­μου­νι­στής, αλλά κάθι­σε και συζη­τού­σε με το χαφιέ που τον παρα­κο­λου­θού­σε για την προ­σω­πι­κό­τη­τα του Στά­λιν. Πες μου τώρα τι έπρε­πε να κάνω εγώ; Ηταν ο πατέ­ρας σου όμως. Ετσι ήταν πάντα. Ετσι λοι­πόν είναι αδύ­να­τον και να τσα­κω­θείς μαζί του. Επρε­πε να τον απο­δε­χτείς όπως ήταν». (Η συζή­τη­ση με την Αλέι­δα Γκε­βά­ρα είναι δημο­σιευ­μέ­νη στο «Ριζο­σπά­στη» στις 21.10.2001 με τίτλο: «Ο θεί­ος Φιντέλ μιλά για τον Τσε».)

Ο Τσε στο Μεξι­κό θα ήταν 26–28 χρο­νών και είχε δια­μορ­φώ­σει άπο­ψη για την προ­σω­πι­κό­τη­τα του Στά­λιν, την οποία μάλι­στα υπο­στή­ρι­ζε σθε­να­ρά, όπως φαί­νε­ται απ’ τα λεγό­με­να του Φιντέλ Κάστρο. Η αλή­θεια είναι ότι, τότε, ανα­ρω­τή­θη­κα: «Πόσο σωστή μπο­ρεί να ήταν η κρί­ση του Τσέ για το Στά­λιν;». Η μετέ­πει­τα επα­να­στα­τι­κή στα­διο­δρο­μία του Τσε, δεν αφή­νει, του­λά­χι­στον σε μένα, περι­θώ­ρια αμφι­σβή­τη­σης αυτής της κρί­σης του.

Ξεκί­νη­σα την ανά­γνω­ση του βιβλί­ου του Νίκου Μότ­τα απ’ το 13ο κεφά­λαιο για τον Τζώρτζ Όργου­ελ, σαν απο­τέ­λε­σμα των συνειρ­μών απ’ τα πρώ­τα νεα­νι­κά αναγνώσματα.

Είχε προη­γη­θεί, βέβαια, η συζή­τη­ση στη Βου­λή των ελλή­νων στις 6 Ιού­λη 2022, κατά την οποία ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης επι­κα­λέ­στη­κε τον Όργου­ελ ως πολέ­μιο του «αρι­στε­ρό­στρο­φου ολο­κλη­ρω­τι­σμού» ενώ ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέ­ξης Τσί­πρας του απά­ντη­σε ότι «παρα­βιά­ζει ανοι­χτές πόρ­τες», επει­δή η ανα­νε­ω­τι­κή αρι­στε­ρά ήταν πάντα κρι­τι­κή απέ­να­ντι στον υπαρ­κτό σοσια­λι­σμό. Τους …προ­σγεί­ω­σε, όμως, και τους δυό ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας παρου­σιά­ζο­ντας τον πραγ­μα­τι­κό Όργου­ελ σύμ­φω­να με ντο­κου­μέ­ντα του βρε­τα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, που απο­χα­ρα­κτη­ρί­στη­καν στη δεκα­ε­τία του 1990. Ο Όργου­ελ, όπως είπε ο Δ. Κου­τσού­μπας, επι­στρα­τεύ­τη­κε από την Υπη­ρε­σία Πλη­ρο­φο­ριών και Ερευ­νών του Foreign Office, η οποία είχε στό­χο τη συλ­λο­γή πλη­ρο­φο­ριών ενά­ντια στους κομ­μου­νι­στές και στη «ρωσι­κή προ­πα­γάν­δα». Μάλι­στα, τα ντο­κου­μέ­ντα ανα­φέ­ρουν ότι τον επι­σκέ­φθη­κε η αξιω­μα­τού­χος της ΥΠΕ, Σίλια Κίρουαν, η οποία κατό­πιν ενη­μέ­ρω­νε τους ανω­τέ­ρους της ότι ο Όργου­ελ «έδει­ξε ενθου­σια­σμό και είπε ότι εγκρί­νει απο­λύ­τως τους σκο­πούς μας». Εδω­σε μάλι­στα στην Κίρουαν κατά­λο­γο με τα ονό­μα­τα 38 κομ­μου­νι­στών ή «συμπα­θού­ντων» του κομ­μου­νι­σμού, ανά­με­σα στους οποί­ους ήταν και ο Τσάρ­λι Τσά­πλιν! «Με άλλα λόγια, ο Οργου­ελ υπήρ­ξε ένας στρα­το­λο­γη­μέ­νος ρου­φιά­νος των βρε­τα­νι­κών μυστι­κών υπη­ρε­σιών, που “κάρ­φω­νε” κομ­μου­νι­στές και άλλους προ­ο­δευ­τι­κούς ανθρώ­πους της επο­χής» κατέ­λη­ξε ο Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Πέρα απ’ αυτά που ανα­φέρ­θη­καν στη βου­λή των Ελλή­νων, στο βιβλίο του Ν. Μότ­τα προ­στί­θε­ται ένα ακό­μα απο­κα­λυ­πτι­κό κομ­μά­τι για τον Όργου­ελ. Στο προ­σω­πι­κό ημε­ρο­λό­γιό του ο Όργου­ελ είχε κατα­γρά­ψει ως «φιλο­κομ­μου­νι­στές» και «κρυ­φο­κομ­μου­νι­στές» πλη­θώ­ρα δημο­σιο­τή­των της επο­χής. Και σε κάνει να ανα­τρι­χιά­ζεις η πλη­ρο­φο­ρία που δημο­σιεύ­ε­ται στο βιβλίο: «Δίπλα σε πολ­λά ονό­μα­τα ο Όργου­ελ έβα­ζε χαρα­κτη­ρι­σμούς –σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις ρατσι­στι­κούς- όπως “πρά­κτο­ρας”, “συμπα­θών”, “εβραί­ος”, “ αντι­λευ­κός” “έχων τάση πρός την ομο­φυ­λο­φι­λία” κλπ. Σύμ­φω­να με το Σκω­τσέ­ζο δημο­σιο­γρά­φο Αλε­ξά­ντερ Κόκ­μπερν η “λίστα Όργου­ελ” είναι ενδει­κτι­κή ενός ανθρώ­που που δια­κα­τε­χό­ταν από μισαλ­λο­δο­ξία και ρατσι­σμό απέ­να­ντι στους Εβραί­ους, τους μαύ­ρους και τους ομο­φυ­λό­φι­λους». «Ο πραγ­μα­τι­κός Όργου­ελ ήταν ένας σπου­δαί­ος συγ­γρα­φέ­ας, που εξαι­τί­ας του απύ­θε­μνου αντι­κομ­μου­νι­σμού του, κατέ­λη­ξε κατα­δό­της και χαφιές» όπως κατα­λή­γει ο Νίκος Μόττας.

Μάλι­στα μόλις τέλειω­σα το βιβλίο του Νίκου άρχι­σα να δια­βά­ζω το δίτο­μο βιβλίο «Ιδέ­ες και “Στρα­τη­γοί” που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο» του συνα­δέλ­φου και φίλου Γιάν­νη Γεωρ­γά­κη. Το κεφά­λαιο «Μάχη χωρίς θύμα­τα» ξεκι­νά με τη ρήση του Όργου­ελ «Ο σοβα­ρός αθλη­τι­σμός είναι πόλε­μος χωρίς θύμα­τα».

Του τηλε­φώ­νη­σα, σχε­δόν, οργισμένος.

-Καλά αυτόν τον ελε­ει­νό χαφιέ βρή­κες να προ­τά­ξεις, του είπα.
‑Τι είναι αυτά που λές; Είναι ένας εξαι­ρε­τι­κός συγ­γρα­φέ­ας, αντέ­τει­νε ο φίλος μου.

Του εξή­γη­σα τι ήταν ο Όργου­ελ και του έστει­λα το από­σπα­σμα απ’ το βιβλίο. Όταν επι­κοι­νω­νή­σα­με ξανά μου εξο­μο­λο­γή­θη­κε: «Ειλι­κρι­νά δεν το ήξε­ρα. Άλλω­στε το από­φθεγ­μα του Όργου­ελ για τον αθλη­τι­σμό το έχουν πεί πολ­λοί με σχε­δόν τα ίδια ή δια­φο­ρε­τι­κά λόγια».

Αν μακρυ­γό­ρη­σα με τον Όργου­ελ, το έκα­να για να δεί­ξω ότι το βιβλίο του Ν. Μότ­τα για το Στά­λιν απο­κα­θι­στά τέτοιες ακού­σιες ανα­κρί­βειες. Κυρί­ως όμως απα­ντά στον εκού­σιο και δια­χρο­νι­κό αντι­κομ­μου­νι­σμό, που στο­χεύ­ει στις συνει­δή­σεις της νέας, πλέ­ον, γενιάς.

Όλα τα κεφά­λαια του βιβλί­ου έχουν μια εξαι­ρε­τι­κή και λιτή στρου­κτού­ρα με πλή­θος κατα­το­πι­στι­κών πλη­ρο­φο­ριών. Έχουν αρχή, μέση και τέλος χωρίς πομπώ­δεις εκφρά­σεις, στοι­χεία που –χωρίς να διεκ­δι­κούν την ιστο­ρι­κή πλη­ρό­τη­τα- βοη­θούν τον ανα­γνώ­στη να δια­μορ­φώ­σει ορθή κρί­ση για τα γεγο­νό­τα στα οποία εστιά­ζει το βιβλίο.

Για παρά­δειγ­μα το κεφά­λαιο για την «Άνοι­ξη της Πρά­γας» με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που παρέ­χει δίνει τη δυνα­τό­τη­τα στον ανα­γνώ­στη μιας άλλης οπτι­κής των γεγο­νό­των εκεί­νης της επο­χής καθώς, του­λά­χι­στον η γενιά μας, είχε βομ­βαρ­δι­στεί με τόνους αντι­σο­βιε­τι­κής προπαγάνδας.

Για να γίνει αντι­λη­πτή αυτή η επι­σή­μαν­ση ανα­φέ­ρω το εξής: Το χωριό μου, που βρί­σκε­ται στην Άρτα, ήταν εντε­λώς απο­μο­νω­μέ­νο. Χωρίς, φώς, δημό­σιους δρό­μους και με μια κεντρι­κή γραμ­μή τηλε­φώ­νου στο καφε­νείο. Το 1976 το περιο­δι­κό «Ταχυ­δρό­μος» έγρα­ψε ότι για να φτά­σει κανείς στο χωριό μου έπρε­πε να είναι τρε­λός ή δημο­σιο­γρά­φος. Τα ραδιό­φω­να στο χωριό μετριό­ντου­σαν στα δάκτυ­λα του ενός χεριού και δεν μπο­ρού­σα­με να μάθου­με ούτε τα απο­τε­λέ­σμα­τα των ποδο­σφαι­ρι­κών αγώ­νων. Το 1972 ήρθε με άδεια απ’ τη Δυτι­κή Γερ­μα­νία ο αδελ­φός του πατέ­ρα μου, που ήταν οργα­νω­μέ­νος στο ΠΑΚ του Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου. Έφε­ρε και ένα ραδιο­φω­νά­κι. Έτσι έμα­θα να ακούω «Ντόϊ­τσε Βέλ­λε» σχε­δόν κάθε βρά­δι, η οποία στην ελλη­νι­κή εκπο­μπή μαστί­γω­νε τη χούντα.

Θυμά­μαι ακό­μα ένα αφιέ­ρω­μα εκεί­νης της επο­χής απ’ τη «Ντόι­τσε Βέλ­λε» στον Γιάν Πάλαχ, έναν 21χρονο φοι­τη­τή που αυτο­πυρ­πο­λή­θη­κε το Γενά­ρη του 1969 σε μια πλα­τεία της Πρά­γας. Όμως για να μάθω για την άλω­ση της Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας από χιλιά­δες πρά­κτο­ρες, κατά­σκο­πους και σαμπο­τέρ, που, όπως ανα­φέ­ρε­ται στο βιβλίο, «μπαι­νό­βγαι­ναν ανε­νό­χλη­τοι απ’ τα δυτι­κο­γερ­μα­νι­κά σύνο­ρα» χρειά­στη­καν πολ­λά χρόνια.

Η θλί­ψη για τον αυτο­πυρ­πο­λι­σμό του νεα­ρού φοι­τη­τή δεν δια­γρά­φε­ται. Όμως τώρα μπο­ρεί κανείς να δια­πι­στώ­σει –με εφό­διο και τα στοι­χεία απ’ το βιβλίο του Νίκου Μότ­τα- πως οι πραγ­μα­τι­κοί αυτουρ­γοί αυτού του απο­νε­νοη­μέ­νου δια­βή­μα­τος του 21χρονου ήταν οι αντε­πα­να­στα­τι­κές δυνά­μεις που έδρα­σαν, τότε, στην Τσεχοσλοβακία

Θα ήθε­λα να ξεχω­ρί­σω τα κεφά­λαια «Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και αντι­κομ­μου­νι­σμός» και «ΗΠΑ: Ένα ίδρυ­μα για τα “100 εκα­τομ­μύ­ρια θύμα­τα του κομ­μου­νι­σμού”».

Σ’ αυτά κεφά­λαια ο συγ­γρα­φέ­ας με εξαι­ρε­τι­κό τρό­πο ανα­λύ­ει για­τί η αντι­κομ­μου­νι­στι­κή εκστρα­τεία δεν στα­μά­τη­σε μετά το τέλος του «Ψυχρού Πολέ­μου» και τις ανα­τρο­πές στην ΕΣΣΔ και τις άλλες χώρες στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη. «Απώ­τε­ρος σκο­πός, όπως γρά­φει, είναι να μην μάθουν οι νέες γενιές, τα παι­διά του σήμε­ρα και του αύριο, όλα όσα σημα­το­δό­τη­σε η Μεγά­λη Οχτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση του 1917 και οι σοσια­λι­στι­κές επα­να­στά­σεις του περα­σμέ­νου αιώνα».

Κλεί­νω, όπως άρχι­σα, με μια αφή­γη­ση: Το 1977 ήρθα στην Αθή­να για σπου­δές. Έκα­να πάνω απο δέκα δου­λειές μέχρι το 1982, που ασχο­λή­θη­κα επαγ­γελ­μα­τι­κά με τη δημο­σιο­γρα­φία. Στην οικο­δο­μή είχα για μάστο­ρα το «Σταύ­ρο τον Εργά­τη», όπως αυτο­συ­στη­νό­ταν. Ο «Εργά­της», που δεν ζεί πιά, όταν φουρ­κι­ζό­ταν με τον αντι­σο­βιε­τι­σμό εκεί­νης της επο­χής, άρχι­ζε: «Άκου να δείς: Αφού η “Κόκ­κι­νη Αρκού­δα” ξεμπέρ­δε­ψε με το Χίτλερ κι έσω­σε τον κόσμο απ’ το ναζι­σμό, πήρε και κάποιους σαν κι εσέ­να και τους έκα­νε βόλ­τα στο διά­στη­μα. Μετά προ­σγειώ­θη­καν οι Αμε­ρι­κά­νοι στο φεγ­γά­ρι. Αλλά που να το κατα­λά­βεις φουκαρά!»

Το 2011, στην επέ­τειο των πενή­ντα χρό­νων της πτή­σης του Γκα­γκά­ριν στο διά­στη­μα ο συνά­δελ­φος Δημή­τρης Λιά­τσος έκα­νε ένα αφιέ­ρω­μα στην ΕΡΤ. Γι’ αυτό το αφιέ­ρω­μα ο Δ. Λιά­τσος έκα­νε μια ανάρ­τη­ση στο f/b στις 12.4.2022 στην οποία έγρα­ψε: «Ήταν το απο­τέ­λε­σμα μιας γιγά­ντιας δου­λειάς δεκά­δων σοβιε­τι­κών επι­στη­μό­νων της πυραυ­λι­κής επι­στή­μης. Μετά τη λήξη του πολέ­μου οι ΗΠΑ έχο­ντας την ατο­μι­κή βόμ­βα επέ­βα­λαν τους όρους τους σε όλον τον κόσμο! Το θέμα ήταν να επι­βλη­θούν στη χώρα των Σοβιέτ που σήκω­σε το κύριο βάρος στη συντρι­βή του φασι­σμού το 1945! Το 1949 η ΕΣΣΔ κατα­σκεύ­α­σε τη δική της βόμ­βα. Χρειά­στη­κε η δημιουρ­γία πυραύ­λων που θα τη μετέ­φε­ρε χιλιά­δες χιλιό­με­τρα μακριά, εκεί από όπου πήγα­ζε η απει­λή! Επι­τε­λείο με επι­κε­φα­λής το Σερ­γκέι Κορα­λιόφ, που θεω­ρεί­ται ο “πατέ­ρας” της σοβιε­τι­κής πυραυ­λι­κής επι­στή­μης, κατα­σκεύ­α­σε τον πρώ­το διη­πει­ρω­τι­κό πύραυ­λο! Ο Κορο­λιόλ ανέ­φε­ρε στο Στά­λιν: “Αφού κάνα­με τον πύραυ­λο, για­τί να μην προ­σπα­θή­σου­με με αυτόν να βγού­με στο …διά­στη­μα”. Εγκρίθηκε.»

Το 2011 ο Δ. Λιά­τσος μίλη­σε με τον Βλα­ντι­λέν Φενο­γκέ­εφ, το νεα­ρό­τε­ρο μέλος της ομά­δας που έκλει­σε το φινι­στρί­νι του δια­στη­μό­πλοιου ενα λεπτό πριν ξεκι­νή­σει η πτή­ση για το διά­στη­μα. Ο Δ. Λιά­τσος τον τσί­γκλι­σε: «Και οι Αμε­ρι­κα­νοί πως αντέ­δρα­σαν». «Απέ­μει­ναν …ξεβρά­κω­τοι στην άμμο!» απά­ντη­σε ο Φενο­γκέ­εφ, τον οποίο η γυναί­κα του τον «μάλω­σε» για­τί έλε­γε τέτοια λόγια στην κάμε­ρα! Ο Φενο­γκέ­εφ της είπε: «Πάψε! Δεν ξέρεις τι “πόλε­μος” γινό­ταν τότε…Χάρη στο μυα­λό και τη χαλύ­βδι­νη στά­ση του Κορα­λιόφ, η χώρα όχι μόνο έγι­νε άτρω­τη αλλά έβγα­λε και τον πρώ­το άνθρω­πο στο διάστημα».

Στις 17 Γενά­ρη 2023 είχα μια επι­κοι­νω­νία με το Δ. Λιά­τσο για εκεί­νο το αφιέ­ρω­μα και τις κατο­πι­νές αναρ­τή­σεις. Μετα­ξύ των άλλων, μου έγρα­ψε: «Ήταν Άνθρω­ποι απο ατσά­λι!!! Απλά ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΙ!!!»

Πιστεύω πως οι σοβιε­τι­κοί άνθρω­ποι από ατσά­λι, που έβγα­λαν τον άνθρω­πο μια βόλ­τα στο φεγ­γά­ρι, όπως πρω­το­τρα­γού­δη­σε το 1958 η Νάνα Μού­σχου­ρη με μου­σι­κή του Μάνου Χατζη­δά­κι δια­μορ­φώ­θη­καν από τις δύσκο­λες απο­φά­σεις – που πολ­λές φορές υπήρ­ξαν και επώ­δυ­νες- για γεγο­νό­τα που εκθέ­τει ο Νίκος Μότ­τας στο βιβλίο του.

* Ο Γιώρ­γος Μου­σγάς είναι δημοσιογράφος.

Κινη­μα­το­γρά­φος «STUDIO», Αθή­να 27.01.2023.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…»: Παρου­σιά­στη­κε στην Αθή­να το βιβλίο του Νίκου Μόττα

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο