Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιώργος Μούτσιος,

Ο Γιώρ­γος Μού­τσιος, γεν­νή­θη­κε στην Καλα­μά­τα στις 31 Ιανουα­ρί­ου 1932. Σπού­δα­σε μου­σι­κή, τρα­γού­δι και θέα­τρο στο Ελλη­νι­κό Ωδείο και στη Βιέννη.

Μετά τη στρα­τιω­τι­κή του θητεία έφυ­γε για τη Βιέν­νη, όπου έκα­νε ανώ­τε­ρες σπου­δές φωνη­τι­κής στη Μου­σι­κή Ακα­δη­μία και θέα­τρο και σκη­νο­θε­σία στο Reinhardt Seminar.

Ο Γ. Μού­τσιος το 1951 προ­σε­λή­φθη στο Εθνι­κό Θέα­τρο για το Χορό της σοφό­κλειας τρα­γω­δί­ας «Οιδί­πους τύραν­νος». Συμ­με­τεί­χε σε συναυ­λί­ες κλα­σι­κού τρα­γου­διού σε ευρω­παϊ­κές πόλεις και είχε τρα­γου­δή­σει τα «Κάρ­μι­να Μπου­ρά­να» στο Φεστι­βάλ Αθηνών.

Το 1960, ο Γ. Μού­τσιος δίδα­ξε και τρα­γού­δη­σε τη μου­σι­κή του Μάνου Χατζι­δά­κι στους αρι­στο­φα­νι­κούς «Ορνι­θες», που ανέ­βα­σε ο Κάρο­λος Κουν. Συνερ­γά­στη­κε με δια­φό­ρους θιά­σους (Εθνι­κό Θέα­τρο, Λαμπέ­τη, Βου­γιου­κλά­κη, Γιού­λη, Ρουσ­σέα κ.ά.) και το 1977 συγκρό­τη­σε θία­σο με τη σύζυ­γό του Δέσποι­να Νικολαΐδου.

Η πρώ­τη εμφά­νι­σή στη μεγά­λη οθό­νη έγι­νε το 1951, στην ται­νία του Φρί­ξου Ηλιά­δη Ριρί­κα. Στο ενερ­γη­τι­κό του είχε 50, περί­που, ται­νί­ες («Η αγνή του λιμα­νιού», «Θανα­σά­κης ο πολι­τευό­με­νος», «Ο κρά­χτης», «Θα σε κάνω βασίλισσα»,«Τρούμπα ‘67», «Κάπο­τε κλαί­νε και οι δυνα­τοί», «Η επι­στρο­φή της Μήδειας», «Ο αετός των σκλα­βω­μέ­νων», κ.ά.), την αμε­ρι­κα­νι­κή ται­νία «Ο λέων της Σπάρ­της» και το σήριαλ «Τα παι­διά της Νιόβης».

Η τελευ­ταία παρου­σία του στη μεγά­λη οθό­νη ήταν το 2002, στην ται­νία του Δημή­τρη Κολά­του Αλέ­ξαν­δρος και Αϊσέ. Έπαι­ξε σε πολ­λές σει­ρές της ελλη­νι­κής τηλε­ό­ρα­σης, με τελευ­ταία εμφά­νι­ση στα Παι­διά της Νιό­βης του Κώστα Κου­τσο­μύ­τη, που προ­βλή­θη­κε το 2004 από τη ΝΕΤ.

Ο Γιώρ­γος Μού­τσιος, με τη χαρα­κτη­ρι­στι­κή βαρύ­το­νη φωνή του, δια­κρί­θη­κε και στο έντε­χνο τρα­γού­δι, απο­τε­λώ­ντας έναν από τους ιδα­νι­κούς ερμη­νευ­τές των τρα­γου­διών του Μάνου Χατζι­δά­κι (Αερι­κό, Η Μπα­λά­ντα του Στρα­τιώ­τη, Ω καλή μου Ξαν­θειά, Ο κύκλος του C.N.S. κ.ά.). Μονα­δι­κή είναι η ερμη­νεία του στο τρα­γού­δι των Χατζιδάκι/Σταύρου Ένας Μύθος, που το τρα­γού­δη­σε ντου­έ­το με τη Μαρία Δου­ρά­κη. Στις 29 Μαΐ­ου 1967 τρα­γού­δη­σε το ορα­τό­ριο για την ειρή­νη El Pessebre του διά­ση­μου ισπα­νού τσε­λί­στα Πάμπλο Καζάλς στη Γενεύη.

Ο Γιώρ­γος Μού­τσιος πέθα­νε στις 17 Ιου­λί­ου 2012.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο