Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιώργος Ρωμανός: “Διαβάζοντας” τον χάρτη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας …

Με την όποια επιφύλαξη.

Ο Συγ­γρα­φέ­ας – Ανα­λυ­τής, Ιστο­ρι­κός ερευ­νη­τής Γιώρ­γος Ρωμα­νός ανα­λύ­ει όσα συμ­βαί­νουν στον πόλε­μο Ρωσί­ας-Ουκρα­νί­ας, όχι με εκτι­μή­σεις ή με βάση όσα μετα­δί­δο­νται από μέσα ενη­μέ­ρω­σης, της μίας ή της άλλης εμπό­λε­μης πλευ­ράς. Ούτε καν με όσα μετα­δί­δουν τα δυτι­κά ΜΜΕ που έχουν πάρει θέση.

Ο κ.Ρωμανός ανα­λύ­ει την κατά­στα­ση «δια­βά­ζο­ντας» τον χάρ­τη των επι­χει­ρή­σε­ων. Τα συμπε­ρά­σμα­τα που συνά­γο­νται από αυτή την ανά­γνω­ση είναι χρήσιμα.

Επι­πλέ­ον παρου­σιά­ζει μία σει­ρά εγγρά­φων μέσω των οποί­ων περι­γρά­φε­ται τι είχε προη­γη­θεί του πολέ­μου και πως αυτά που σχε­διά­ζο­νταν έκα­ναν το ενδε­χό­με­νο να ξεσπά­σει, βεβαιό­τη­τα που η Δύση αρνιό­ταν να δει.

Πηγή Militaire.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο