Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιώργος Σεφέρης, ας μην τον θεωρούν αποκλειστικά “δικό τους” οι αστοί

Στις 20 Σεπτεμ­βρί­ου 1971 πεθαί­νει ο Γιώρ­γος Σεφέ­ρης, φιλο­λο­γι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Γεώρ­γιου Σεφε­ριά­δη. Γεν­νή­θη­κε στη Σμύρ­νη της Μικράς Ασί­ας το 1900. Ηταν γιος του δια­κε­κρι­μέ­νου καθη­γη­τή του Διε­θνούς Δικαί­ου του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών Στέ­λιου Σεφεριάδη.

Έρχε­ται στην Αθή­να το 1914. Το 1917 τελειώ­νει το πρό­τυ­πο Κλα­σι­κό Γυμνά­σιο και το 1918, με το τέλος του ‘ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, φεύ­γει για το Παρί­σι για νομι­κές σπου­δές. Στα 1924. πτυ­χιού­χος του Δικαί­ου πηγαί­νει στο Λον­δί­νο για να τελειο­ποι­η­θεί στην αγγλι­κή γλώσ­σα. Στα 1926 διο­ρί­ζε­ται ακό­λου­θος στο υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών. Στα­διο­δρό­μη­σε στο διπλω­μα­τι­κό κλά­δο, όπου υπη­ρέ­τη­σε σε διά­φο­ρες χώρες και, τέλος, ως πρε­σβευ­τής στο Λονδίνο.

Ο ποι­η­τής μεγά­λω­σε μέσα σε προ­ο­δευ­τι­κό δημο­κρα­τι­κό περι­βάλ­λον. Ηταν ο πρώ­τος Ελλη­νας, που πήρε το βρα­βείο Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας (1963). Μετά και την επι­βο­λή της στρα­τιω­τι­κής δικτα­το­ρί­ας στην Ελλά­δα κρά­τη­σε αρχι­κά στά­ση περι­φρο­νη­τι­κής σιω­πής, για να περά­σει γρή­γο­ρα στη δημό­σια κατα­δί­κη του καθε­στώ­τος με τη γνω­στή του δήλω­ση το 1969.

Στα σημα­ντι­κό­τε­ρα έργα του περι­λαμ­βά­νο­νται η «Στρο­φή», η «Στέρ­να», «Μυθι­στό­ρη­μα», «Τετρά­δια γυμνα­σμά­των», «Ημε­ρο­λό­γιο κατα­στρώ­μα­τος (Α‘ , Β‘ και Γ‘ )».

«Ανή­κει στην κατη­γο­ρία εκεί­νων των αστών δια­νο­ού­με­νων που ενώ έπα­ψαν να πιστεύ­ουν πως ο καπι­τα­λι­σμός είναι δυνα­τόν να βγει από την κρί­ση του, δεν τον εγκα­τα­λεί­πουν. Ορθώ­νο­νται απέ­να­ντί του κατή­γο­ροι, σαρ­κα­στι­κοί γελοιο­γρά­φοι του. Όμως, αν και το αδιέ­ξο­δο του καπι­τα­λι­σμού, το μοι­ραίο τέλος του δεν τους είναι υπο­χρε­ω­τι­κό, επι­μέ­νουν να ταυ­τί­ζουν μαζί του την τύχη τους. Έτσι ο θρή­νος τους κατα­ντά κλά­μα μικρού παι­διού μέσα σε σκο­τει­νό δωμά­τιο με κλει­στά τα παν­τζού­ρια των παρα­θύ­ρων του. Η αντί­φα­ση της κρι­τι­κής τους με την παθη­τι­κή στά­ση τους την αδρά­νειά τους είναι ολο­φά­νε­ρη. Γεγο­νός αναμ­φι­σβή­τη­το είναι ότι δεν κατα­νο­ούν την αντί­φα­σή τους

(..) Ας πάψουν να τον θεω­ρούν απο­κλει­στι­κά “δικό τους” οι αστοί το Σεφέ­ρη. Έχει πάει πιο πέρα από τα τελευ­ταία αντι­δι­κτα­το­ρι­κά του ποι­ή­μα­τα και από τη δήλω­σή του ενα­ντί­ον του καθε­στώ­τος των συνταγ­μα­ταρ­χών. Ασφα­λώς βάδι­ζε ψηλα­φη­τά αφού είχε για απο­κλει­στι­κό οδη­γό την ευαι­σθη­σία του.» (Μ.Μ. Παπαϊωάννου).

Στις 22/9/1971, σε μια εκκλη­σία στην οδό Κυδα­θη­ναί­ων χιλιά­δες λαού ήτα­νε εκεί να τον χαι­ρε­τή­σουν και να αφή­σουν λουλούδια!

Η κηδεία του μετα­τρέ­πε­ται σε μεγά­λη αντι­δι­κτα­το­ρι­κή δια­δή­λω­ση. Ένα πολύ­χρω­μο ανθρώ­πι­νο ποτά­μι ακο­λου­θού­σε το φέρε­τρο του ποι­η­τή, οι δικτά­το­ρες ανή­συ­χοι και σε πλή­ρη ετοι­μό­τη­τα με την αστυ­νο­μία από κοντά να παρα­κο­λου­θεί, τού­τη την απρό­ο­πτη και ίσως ανε­ξέ­λεγ­κτη κατάσταση.!

Φτά­νο­ντας η πομπή στην στην πύλη του Ανδρια­νού, το πλή­θος στα­μα­τά την κυκλο­φο­ρία και αρχί­ζει να τρα­γου­δά το (απα­γο­ρευ­μέ­νο) τρα­γού­δι του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη- σε στί­χους Σεφέ­ρη από το ποί­η­μα του «Στο περι­γιά­λι το κρυφό»:

 “στο περι­γιά­λι το κρυ­φό κι άσπρο σαν περιστέρι
…διψά­σα­με το μεση­μέ­ρι, μα το νερό γλυφό”…»

Η νεκρι­κή πομπή θα γίνει ένα με το πλή­θος που έχει συγκε­ντρω­θεί στο νεκρο­τα­φείο. Το ανθρώ­πι­νο ποτά­μι θα εξε­λι­χθεί σε μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες αντι­δι­κτα­το­ρι­κές πορείες.

«Προ­κό­βου­με κατα­πλη­κτι­κά», είχε γρά­ψει ειρω­νι­κά ο ίδιος στην ατζέ­ντα του την ημέ­ρα του πραξικοπήματος.

Ολοι εξάλ­λου θυμού­νται την ιστο­ρι­κή δήλω­σή του κατά της χού­ντας την Παρα­σκευή της 28ης Μαρ­τί­ου του 1969. «Αυτή η ανω­μα­λία πρέ­πει να στα­μα­τή­σει. Είναι εθνι­κή επι­τα­γή. Τώρα ξανα­γυ­ρί­ζω στη σιω­πή μου».

Ο ποι­η­τής δεν θα ξανα­γυ­ρί­σει στη σιω­πή του. Λίγους μήνες αργό­τε­ρα καταρ­γεί­ται η προ­λη­πτι­κή λογο­κρι­σία και δημο­σιεύ­ε­ται το βιβλίο «Δεκα­ο­κτώ κεί­με­να», όπου εμπε­ριέ­χε­ται μετα­ξύ άλλων το ποί­η­μα «Οι γάτες του Αϊ Νικό­λα», πολι­τι­κή αλλη­γο­ρία για τη χούντα.

Αλλά και νεκρός ακό­μα ο Σεφέ­ρης θα «μιλή­σει» κατά της δικτατορίας.

Δια­βά­στε στις σελί­δες του περιοδικού:

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο