Γιώργος Φούντας

Ο Γιώρ­γος Φού­ντας γεν­νή­θη­κε στις 3 Ιου­νί­ου 1924 στο Μαυ­ρο­λι­θά­ρι Παρ­νασ­σί­δας στη Φωκί­δα και σπού­δα­σε στη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή του Ωδεί­ου Αθη­νών. Πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε στον κινη­μα­το­γρά­φο το 1944 στην ται­νία «Χει­ρο­κρο­τή­μα­τα» του Γ. Τζα­βέ­λα και σχε­δόν μια δεκα­ε­τία αργό­τε­ρα έπαι­ξε το ρόλο του Μίλ­του στην «Στέλ­λα» του Μ. Κακο­γιάν­νη. Η ατά­κα του προς τη συμπρω­τα­γω­νί­στριά του Μελί­να Μερ­κού­ρη «Φύγε, … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Γιώρ­γος Φού­ντας.