Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γι’ αυτούς τους νεκρούς δεν θα ακούσετε στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων…

Πρώ­το θέμα στα δελ­τία ειδή­σε­ων είναι τα τελευ­ταία εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα το τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα που έγι­νε στη Βού­λα με θύμα ένα νέο άνθρω­πο, αδελ­φό βου­λευ­τή της ΝΔ. Αναμ­φί­βο­λα θλι­βε­ρό γεγο­νός και κάθε σώφρων άνθρω­πος αισθά­νε­ται την ανά­γκη να εκφρά­σει τα συλ­λη­πη­τή­ριά του στην οικο­γέ­νεια του θύματος.

Ταυ­τό­χρο­να, ανα­δει­κνύ­ε­ται για πολ­λο­στή φορά η τερά­στια υπο­κρι­σία των αστι­κών μέσων ενη­μέ­ρω­σης και «επι­λε­κτι­κή» τους ευαισθησία.

Σήμε­ρα, Σάβ­βα­το 15 Γενά­ρη, στο Άστρος της Αρκα­δί­ας έχα­σε την ζωή του εργα­ζό­με­νος στον χώρο δια­χεί­ρη­σης απορ­ρι­μά­των. Πρό­κει­ται για άλλο ένα εργο­δο­τι­κό έγκλη­μα που καταγ­γέλ­λει το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στις Εμπο­ρι­κές Επι­χει­ρή­σεις και Υπη­ρε­σί­ας στα Κατα­στή­μα­τα και Ανώ­νυ­μες Εται­ρεί­ες Νομού Αρκαδίας.

Καταγ­γέλ­λο­ντας την εργο­δο­σία της εται­ρεί­ας «GREENMEDIA ΕΠΕ» το Σωμα­τείο ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων: «Είχα­με επι­ση­μά­νει πολ­λές φορές τους κιν­δύ­νους που υπάρ­χουν στον συγκε­κρι­μέ­νο χώρο και ειδι­κά με ζητή­μα­τα συντή­ρη­σης και λει­τουρ­γί­ας όλων των μηχα­νη­μά­των που λειτουργούν.

Το μεση­μέ­ρι της Τετάρ­της 12 Γενά­ρη σημειώ­θη­κε άλλο «εργα­τι­κό ατύ­χη­μα» με θύμα 50χρονο, εργα­ζό­με­νο στις απο­κα­τα­στά­σεις των βλα­βών στην ηλε­κτρο­δό­τη­ση στην περιο­χή της λίμνης Πλα­στή­ρα στην Καρδίτσα.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που μετα­δί­δουν τοπι­κά ΜΜΕ, ο εργα­ζό­με­νος φέρε­ται να χτυ­πή­θη­κε από ρεύ­μα κατά τη διάρ­κεια των εργα­σιών απο­κα­τά­στα­σης βλά­βης στα Καλύ­βια Πεζού­λας για τον ΔΕΔΔΗΕ. Στο σημείο κλή­θη­κε ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ που τον παρέ­λα­βε και τον μετέ­φε­ρε στο Νοσο­κο­μείο Καρ­δί­τσας, όπου δια­πι­στώ­θη­κε ο θάνα­τός του.

Τα ξημε­ρώ­μα­τα του περα­σμέ­νου Σαβ­βά­του, ένας 44χρονος δια­νο­μέ­ας (delivery) έχα­σε τη ζωή του την ώρα της δου­λειάς, σε ατύ­χη­μα που έγι­νε στην περιο­χή του Παλαιού Φαλή­ρου. Ο εργα­ζό­με­νος τραυ­μα­τί­στη­κε θανά­σι­μα όταν το μηχα­νά­κι στο οποίο επέ­βαι­νε συγκρού­στη­κε με ΙΧ. Ο 44χρονος Θ. Ζ. τους τελευ­ταί­ους τέσ­σε­ρις μήνες δού­λευε στην «e‑food».

Τα παρα­πά­νω είναι ορι­σμέ­νες μόνο περι­πτώ­σεις εργα­ζό­με­νων που έχα­σαν την ζωή τους «εν ώρα εργα­σί­ας». Γι’ αυτούς — τους απλούς και «ανώ­νυ­μους» — ανθρώ­πους του μερο­κά­μα­του δεν θα υπάρ­ξουν αφιε­ρώ­μα­τα στα τηλε­ο­πτι­κά δελ­τία, ούτε δακρύ­βρε­χτα ρεπορ­τάζ σε εκπο­μπές υψη­λής τηλεθέασης.

Για­τί, όπως είναι πλέ­ον περί­τρα­να απο­δε­δειγ­μέ­νο, για την αστι­κή δημο­σιο­γρα­φία κάποιες ζωές μετρά­νε περισ­σό­τε­ρο από κάποιες άλλες…

https://ekdoseis-atexnos.gr/book/%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%ad%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b6%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b5%ce%bd%cf%8c/

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο