Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γκάφα της ΕΡΤ — Πέθανε τον Μίκη Θεοδωράκη και την Ειρήνη Παππά!!!

Σοβα­ρό σφάλ­μα της ΕΡΤ. Στη σελί­δα του ΑΡΧΕΙΟΥ της ΕΡΤ στο Facebook αναρ­τή­θη­καν το πρωί  δύο ειδή­σεις περί δήθεν θανά­του του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη και της Ειρή­νης Παπ­πά, με αφιε­ρώ­μα­τα που θα επρό­κει­το να μετα­δο­θούν. Οι αναρ­τή­σεις κατέ­βη­καν από το Facebook κατέ­βη­καν στις 10:18, αλλά η ζημιά είχε γίνει και ξεκί­νη­σε η έρευ­να για την ανα­ζή­τη­ση ευθυ­νών και εξε­τά­ζε­ται αν υπήρ­ξε ηλε­κτρο­νι­κή παρέμ­βα­ση από τρί­τους στο λογα­ρια­σμό των social media της ΕΡΤ.

papa1

Οι πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν πως υπάλ­λη­λος της εται­ρεί­ας στα social media, διά­λε­ξε τα δύο θέμα­τα που είχαν προ­ε­τοι­μα­στεί για να αναρ­τη­θούν στην περί­πτω­ση θανά­του του μεγά­λου έλλη­να συν­θέ­τη και της κορυ­φαί­ας ελλη­νι­δας ηθοποιού.

Πηγή: Τυπο­λο­γί­ες

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο