Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γκαζωμένοι… στα παζάρια

«Γκα­ζω­μέ­να» τρέ­χει το παζά­ρι στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, με «υψη­λή επο­πτεία» των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, που έχουν καθο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή στην ατζέ­ντα και στον «οδι­κό χάρ­τη» προς τη Χάγη. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα απο­τε­λεί η συμ­φω­νία για το Μετα­να­στευ­τι­κό που βρί­σκε­ται στα σκα­ριά ανά­με­σα σε Ελλά­δα και Τουρ­κία, στο πνεύ­μα αυτής που ήδη υπάρ­χει μετα­ξύ Τουρ­κί­ας και ΕΕ. Οπως ακού­γε­ται, η επι­κεί­με­νη διμε­ρής συμ­φω­νία θα «επι­και­ρο­ποιεί» προ­βλέ­ψεις της ευρω-τουρ­κι­κής, η οποία έχει οδη­γή­σει στη σημε­ρι­νή άθλια κατά­στα­ση με τους εγκλω­βι­σμούς, τους πνιγ­μούς στο Αιγαίο, τις επα­να­προ­ω­θή­σεις, τη δρά­ση των δου­λε­μπο­ρι­κών κυκλω­μά­των, την έντα­ση της κατα­στο­λής και της «δια­λο­γής» προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, ανά­λο­γα με τις ανά­γκες του κεφα­λαί­ου. Με τη «νέα» συμ­φω­νία τα πράγ­μα­τα θα γίνουν ακό­μα χει­ρό­τε­ρα για πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, επει­δή η πολι­τι­κή της ΕΕ στο Μετα­να­στευ­τι­κό — Προ­σφυ­γι­κό γίνε­ται ολο­έ­να και πιο αντι­δρα­στι­κή, ενώ δεν ακού­γε­ται τσι­μου­διά για τα ανταλ­λάγ­μα­τα που παζα­ρεύ­ει η Τουρκία.

Υπάρ­χει και άλλη μια σοβα­ρή πλευ­ρά: Το Προ­σφυ­γι­κό «ακου­μπά­ει» ζητή­μα­τα κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των (σύνο­ρα, έρευ­να και διά­σω­ση κ.τ.λ.) και απο­τε­λεί στοι­χείο των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών. Σ’ αυτό το επι­κίν­δυ­νο μωσαϊ­κό δεν υπάρ­χει ψηφί­δα που να μην επη­ρε­ά­ζει τη μεγα­λύ­τε­ρη εικό­να των ελλη­νο­τουρ­κι­κών σχέ­σε­ων. Γι’ αυτό δεν χωρά­ει κανέ­νας εφη­συ­χα­σμός, όπως αυτός που καλ­λιερ­γεί η κυβέρ­νη­ση, χωρί­ζο­ντας την ατζέ­ντα των Ελλη­νο­τουρ­κι­κών σε «σοβα­ρά» ζητή­μα­τα και «ήπιας πολι­τι­κής». Τα «ήπια» δεν διευ­θε­τού­νται ξέχω­ρα από το πλαί­σιο, που καθο­ρί­ζουν τα ευρω­α­τλα­ντι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και οι αντα­γω­νι­σμοί. Αντί­θε­τα, στρώ­νουν το έδα­φος για διευ­θε­τή­σεις και στα λεγό­με­να «σοβα­ρά» ζητή­μα­τα, «νομι­μο­ποιώ­ντας» τις αμφι­σβη­τή­σεις της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης. Χρειά­ζε­ται επο­μέ­νως επι­φυ­λα­κή και εγρή­γορ­ση από τον λαό απέ­να­ντι στους σχε­δια­σμούς και τα παζά­ρια της αστι­κής τάξης και των συμ­μά­χων της, που προ­ω­θεί «γκα­ζω­μέ­νη» η κυβέρ­νη­ση, με τη στή­ρι­ξη και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των, πρώ­τα απ’ όλα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο