Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γκαλιλέο Γκαλιλέι — Γαλιλαίος

Στις 15 Φεβρουα­ρί­ου γεν­νιέ­ται στην Τοσκά­νη της Ιτα­λί­ας ο Γκα­λι­λέο Γκα­λι­λέι- Γαλι­λαί­ος. Μαθη­μα­τι­κός, φυσι­κός και αστρο­νό­μος από τους πιο διά­ση­μους όλων των επο­χών. Θεμε­λιω­τής της πει­ρα­μα­τι­κής μεθό­δου στην επι­στή­μη, δια­τύ­πω­σε τους περί­φη­μους νόμους του ισο­χρο­νι­σμού των ταλα­ντώ­σε­ων του εκκρε­μούς, της βαρύ­τη­τας, της αδρά­νειας και της σύν­θε­σης των ταχυ­τή­των και κατα­σκεύ­α­σε από τους πρώ­τους το τηλε­σκό­πιο («διό­πτρα του Γαλι­λαί­ου»), που προ­κά­λε­σε επα­νά­στα­ση στην αστρο­νο­μία. Με τις παρα­τη­ρή­σεις του και τη σωστή ερμη­νεία τους υπο­στή­ρι­ξε το ηλιο­κε­ντρι­κό σύστη­μα του Κοπέρ­νι­κου. Αυτές οι από­ψεις τον έφε­ραν αντι­μέ­τω­πο με τις κυρί­αρ­χες αντι­λή­ψεις και την εκκλη­σία. Σε μεγά­λη ηλι­κία πλέ­ον, υπο­χρε­ώ­θη­κε μπρο­στά στην τρο­με­ρή Ιερά Εξέ­τα­ση να απαρ­νη­θεί την άπο­ψη ότι η Γη κινεί­ται γύρω από τον Ηλιο. Η προ­φο­ρι­κή παρά­δο­ση τον φέρ­νει, αμέ­σως μετά τη δίκη να μονο­λο­γεί χαμη­λό­φω­να: «Και όμως, κινείται».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο