Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γκεμπελίστικη διαστρέβλωση της πραγματικότητας σχετικά με την ψηφοφορία για τα hot spots (Ανακοίνωση Λαϊκής Συσπείρωσης Μυτιλήνης)

«Βάναυ­ση δια­στρέ­βλω­ση της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας επι­χει­ρούν να κάνουν διά­φο­ροι γκε­μπε­λί­σκοι για τα όσα έλα­βαν χώρα στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Μυτι­λή­νης τη Δευ­τέ­ρα 25/11/2019», τονί­ζει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Μυτι­λή­νης με αφορ­μή τα όσα δημο­σί­ευ­σε μια ναζι­στι­κή χρυ­σαυ­γί­τι­κη ιστο­σε­λί­δα (ethnikismos.net) ότι τάχα «η δημο­τι­κή παρά­τα­ξη του ΚΚΕ ψήφι­σε υπέρ των νέων hot spots του Μητσοτάκη».

Σε ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» σημειώνει:

«Δυστυ­χώς για εκεί­νους, αλλά και για όσους έσπευ­σαν να ανα­πα­ρα­γά­γουν ή πρό­κει­ται να ανα­πα­ρα­γά­γουν τις αθλιό­τη­τες αυτές, όλος ο λαός της Λέσβου είδε και διά­βα­σε τα όσα έγι­ναν εκεί, το τι πρό­τει­νε και τι ψήφι­σε η “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” στο Δήμο Μυτιλήνης.

Δυστυ­χώς για εκεί­νους όλοι γνω­ρί­ζουν ότι η “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” στο Δήμο Μυτι­λή­νης ήταν τελι­κά η μόνη παρά­τα­ξη που ξεκά­θα­ρα και προς όλες τις κατευ­θύν­σεις κατα­δί­κα­σε τις κυβερ­νη­τι­κές απο­φά­σεις, κατα­δί­κα­σε τα αντι­δρα­στι­κά και επι­κίν­δυ­να μέτρα της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ για τις ανθρώ­πι­νες ζωές, είπε όχι στα νέα κέντρα-φυλα­κές στα νησιά, ζήτη­σε και ψήφι­σε να κλεί­σουν όλα τα hot spots (και αυτό της Μόριας μαζί), να μη δημιουρ­γη­θεί κανέ­να νέο που­θε­νά στο νησί, να απε­γκλω­βι­στούν άμε­σα πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες από τα νησιά και τη χώρα, να μετα­φερ­θούν σε ανθρώ­πι­να κέντρα φιλο­ξε­νί­ας στην ηπει­ρω­τι­κή Ελλά­δα όπου να λει­τουρ­γούν υπη­ρε­σί­ες ασύ­λου και σύντο­μα και με ασφά­λεια να πηγαί­νουν στις χώρες που επι­θυ­μούν. Κατα­δί­κα­σε τη συμ­φω­νία Ελλά­δας — ΕΕ — Τουρ­κί­ας, το “Δου­βλί­νο” και όλες τις συν­θή­κες και τους κανο­νι­σμούς που τους εγκλω­βί­ζουν στα νησιά και τη χώρα. Απαί­τη­σε να απο­ζη­μιω­θούν στο 100% όσοι κάτοι­κοι έχουν υπο­στεί ζημιές από τις συνέ­πειες του μακρό­χρο­νου εγκλω­βι­σμού. Ψήφι­σε και στή­ρι­ξε δηλα­δή τη μόνη ρεα­λι­στι­κή πρό­τα­ση που απέ­χει παρα­σάγ­γας από τα όσα στη­ρί­ζει η κυβέρνηση.

Χρειά­ζε­ται να μην έχει κανείς πολύ μυα­λό και να δια­θέ­τει πλού­σια αντι­κομ­μου­νι­στι­κή χολή για να “πει­στεί” ότι οι παρα­πά­νω στα­ρά­τες και όχι μεσο­βέ­ζι­κες προ­τά­σεις είναι …θέσεις της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ. Και φυσι­κά να “παρα­βλέ­ψει” ότι η από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης βρή­κε την απο­δο­χή όλων των υπό­λοι­πων δυνά­με­ων που με “βελού­δι­νο τρό­πο την απο­δέ­χτη­καν και ψήφι­σαν να μη γίνει νέα δομή στο Δήμο Μυτι­λή­νης (σ.σ. άρα ας γίνει κάπου αλλού στη Λέσβο ένα κέντρο-φυλα­κή), να “απο­συμ­φο­ρη­θεί” η Μόρια στη δυνα­μι­κό­τη­τα των 2.800 ανθρώ­πων και να φυλάσ­σο­νται πιο …απο­τε­λε­σμα­τι­κά τα σύνορα.

Προ­τρέ­που­με τους καλο­θε­λη­τές αυτούς λοι­πόν να ανα­τρέ­ξουν στα πρα­κτι­κά του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, από την αρχή μέχρι το τέλος, και να μην έχουν ως πηγή τους τον περι­φε­ρό­με­νο θία­σο φασι­στο­κλα­κα­δό­ρων, για­τί εκτίθενται.

Μέχρι τότε τους παρα­δί­δου­με στη χλεύη του λαού της Λέσβου και στο γνω­στό ρητό “μια φορά ψεύ­της, πάντα ψεύτης”.

Και να θυμού­νται πως όσο και να προ­σπα­θούν, σε τού­τα εδώ τα μάρ­μα­ρα κακιά σκου­ριά δεν πιάνει».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο