Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γκεμπελισμός και λαθροχειρία από την «Ομάδα Αλήθειας» της ΝΔ

Ακο­λου­θώ­ντας την λογι­κή του γκε­μπε­λι­σμού και της κοπτο­ρα­πτι­κής, η περι­βό­η­τη «Ομά­δα Αλή­θειας» της ΝΔ επι­χει­ρεί με βίντεο που ανέ­βα­σε στο δια­δί­κτυο να συκο­φα­ντή­σει το ΚΚΕ και να βγά­λει «λάδι» τον βου­λευ­τή Κ. Μπογδάνο.

Πήραν λοι­πόν την παρέμ­βα­ση του υπεύ­θυ­νου του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ Γιάν­νη Γκιό­κα στην πρω­ϊ­νή εκπο­μπή του ΣΚΑΪ και απο­μό­νω­σαν μια συγκε­κρι­μέ­νη φρά­ση του εκπρο­σώ­που του ΚΚΕ που μιλά­ει για τον «χαφιε­δι­σμό του Μπογδάνου».

Το ψέμα και η δημο­σιο­γρα­φι­κή αλη­τεία όμως έχει κοντά ποδά­ρια. Θυμί­ζου­με τι έγρα­φε η ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ την οποία και ο Μπο­γδά­νος και η «Ομά­δα Αλή­θειας»   (Ομά­δα Ψεμά­των έπρε­πε να λέγε­ται) σκό­πι­μα παρέκαμψαν:

«Η εμπρη­στι­κή επί­θε­ση στο σπί­τι του βου­λευ­τή της ΝΔ Κ. Μπο­γδά­νου, είναι ενέρ­γεια επι­κίν­δυ­νη και κατα­δι­κα­στέα, ενώ το μόνο που πετυ­χαί­νει είναι να δίνει άλλο­θι σε όσους επι­διώ­κουν την κατα­στο­λή, το χαφιε­δι­σμό και την αστυ­νο­μο­κρα­τία, ανά­με­σα στους οποί­ους συγκα­τα­λέ­γε­ται και ο ίδιος ο Κ. Μπο­γδά­νος. Και όλα αυτά, μάλι­στα, την ώρα που η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ προ­ω­θεί στη Βου­λή ένα αντι­δρα­στι­κό νομο­σχέ­διο αυταρ­χι­σμού και καταστολής».

Στην παρέμ­βα­σή του ο Γιάν­νης Γκιό­κας επα­νέ­λα­βε πως η ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ εκφρά­ζει την κατα­δί­κη του Κόμ­μα­τος για τη βομ­βι­στι­κή επί­θε­ση ενα­ντί­ον του Κ. Μπο­γδά­νου, τονί­ζει πως είναι επι­κίν­δυ­νη και λέει ότι «τέτοιες ενέρ­γειες είναι “βού­τυ­ρο στο ψωμί” όσων επι­διώ­κουν την κατα­στο­λή, την αστυ­νο­μο­κρα­τία και τον αυταρ­χι­σμό». Μάλι­στα, έφε­ρε ως παρά­δειγ­μα την περί­πτω­ση της δια­πό­μπευ­σης του πρύ­τα­νη, την οποία είχε κατα­δι­κά­σει το ΚΚΕ προει­δο­ποιώ­ντας πως τέτοιες ενέρ­γειες μπο­ρούν να αξιο­ποι­η­θούν και λίγες μέρες μετά μας προ­έ­κυ­ψε η Πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία. «Το να μιλά­ει ο κ. Μπο­γδά­νος για στο­χο­ποί­η­ση από το ΚΚΕ είναι του­λά­χι­στον γελοίο», πρόσθεσε.

Το βίντεο της «Ομάδας Αλήθειας»…

Θίχτη­κε όμως ο Κ. Μπο­γδά­νος από την ανα­φο­ρά σε «χαφιε­δι­σμό». Αλή­θεια, δεν ήταν ο ίδιος που είχε δημο­σιο­ποι­ή­σει στοι­χεία δια­δη­λω­τή του ΠΑΜΕ; Όταν το έκα­νε αυτό δεν στο­χο­ποιού­σε συγκε­κρι­μέ­νο άνθρωπο;

Για να ξεκα­θα­ρί­ζου­με τα πράγ­μα­τα: Πάει πολύ — πάρα πολύ — ο Μπο­γδά­νος και τα μέσα παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης της ΝΔ να ψέγουν το ΚΚΕ που έχει απο­δεί­ξει με την στά­ση του πως αντι­με­τω­πί­ζει τους αντι­πά­λους του με πολι­τι­κά επιχειρήματα.

Πάει πολύ — πάρα πολύ — αυτοί που έχουν στο­χο­ποι­ή­σει το εργα­τι­κό κίνη­μα, που δίνουν στη δημο­σιό­τη­τα στοι­χεία δια­δη­λω­τών, να δια­μαρ­τύ­ρο­νται ότι τάχα τους στοχοποιούν.

Πάει πολύ — πάρα πολύ — αυτοί που με την πολι­τι­κή τους «τρα­μπου­κί­ζουν» και τσα­κί­ζουν καθη­με­ρι­νά το λαό να μιλά­νε για… «τρα­μπού­κους» και να κου­νά­νε το δάχτυ­λο στο ΚΚΕ.

Αν νομί­ζουν ότι με τέτοια τεχνά­σμα­τα, με λαθρο­χει­ρί­ες, ψέμα­τα και γκε­μπε­λι­σμούς θα λερώ­σουν το ΚΚΕ, είναι βαθιά νυχτω­μέ­νοι… Σε τού­τα δω τα μάρ­μα­ρα κακιά σκου­ριά δεν πιάνει.

Ο αντι­κομ­μου­νι­στής Μπο­γδά­νος υβρί­ζει το ΚΚΕ – Απά­ντη­ση από τον Γ. Γκιόκα

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο