Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γκεόργκ Σιμόν Ομ

Σιτς 16 Μαρ­τί­ου 1789 γεν­νή­θη­κε ο Γκε­όργκ Σιμόν Ομ. Γερ­μα­νός φυσι­κός. Η μονά­δα της ηλε­κτρι­κής αντί­στα­σης φέρει το όνο­μά του (σύμ­βο­λο Ω). Εκα­νε πολ­λές έρευ­νες και πει­ρά­μα­τα και είναι ιδιαί­τε­ρα γνω­στός για το περί­φη­μο νόμο του Ομ, σύμ­φω­να με τον οποίο η έντα­ση του ρεύ­μα­τος Ι που δια­περ­νά ένα μεταλ­λι­κό αγω­γό (σε στα­θε­ρή θερ­μο­κρα­σία) είναι ανά­λο­γη με τη δια­φο­ρά δυνα­μι­κού U που εφαρ­μό­ζε­ται στις άκρες του αγω­γού και αντι­στρό­φως ανά­λο­γη με την αντί­στα­ση του αγω­γού (Ι=U/R).

 

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο