Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γκουαντάναμο: Κρατούμενος βρίσκεται φυλακισμένος επί 20 χρόνια χωρίς να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες!

Ο Σαου­δά­ρα­βας Μοχά­μεντ αλ Καχτά­νι είχε συλ­λη­φθεί το Δεκέμ­βρη του 2001 στο πλαί­σιο μαζι­κών συλ­λή­ψε­ων για την τρο­μο­κρα­τι­κή ενέρ­γεια της 11ης Σεπτέμ­βρη στις ΗΠΑ.

Ήταν από τους πρώ­τους κρα­τού­με­νους που μετα­φέρ­θη­καν στο αμε­ρι­κά­νι­κο κολα­στή­ριο του Γκουα­ντά­να­μο τον Γενά­ρη του 2002.

Ο αλ Καχτά­νι, 40 ετών σήμε­ρα, κατη­γο­ρού­νταν ότι σκό­πευε να είναι ο 20ος αερο­πει­ρα­τής που θα συμ­με­τεί­χε στις επι­θέ­σεις της 11ης Σεπτεμ­βρί­ου και υπέ­στη βασα­νι­στή­ρια μετά τη σύλ­λη­ψή του και τη μετα­φο­ρά του στην αμε­ρι­κα­νι­κή στρα­τιω­τι­κή βάση στην Κούβα.

Τα βασα­νι­στή­ρια που υπέ­στη έχουν κατα­γρα­φεί σε μεγά­λο βαθ­μό. Οι αρχές τον υπέ­βα­λαν σε παρα­τε­τα­μέ­νη απο­μό­νω­ση, του στέ­ρη­σαν τον ύπνο και τον υπέ­βα­λαν σε ταπει­νώ­σεις σχε­τι­κά με τη θρη­σκεία του.

«Βασα­νί­σα­με τον Καχτά­νι», είχε παρα­δε­χθεί το 2009 η Σού­ζαν Κρό­φορντ η στρα­τιω­τι­κή δικα­στής που προ­ΐ­στα­το του ειδι­κού δικα­στη­ρί­ου του Γκουαντάναμο.

«Για το λόγο αυτό» η Κρό­φορντ δεν παρέ­πεμ­ψε τον Καχτά­νι να δικα­στεί, ενώ οι αξιω­μα­τού­χοι ασφα­λεί­ας τον θεω­ρού­σαν πολύ επι­κίν­δυ­νο για να αφε­θεί ελεύ­θε­ρος. Οπό­τε παρέ­μει­νε στο Γκουα­ντά­να­μο επί δύο δεκαετίες.

Η κρά­τη­ση του Σαου­δά­ρα­βα Μοχά­μεντ αλ Καχτά­νι δεν κρί­νε­ται «πλέ­ον απα­ραί­τη­τη» για την προ­στα­σία της ασφά­λειας των ΗΠΑ από μια «σοβα­ρή απει­λή», σύμ­φω­να με την Επι­τρο­πή Επι­θε­ώ­ρη­σης, που εξε­τά­ζει τις υπο­θέ­σεις των κρα­τού­με­νων στο Γκουα­ντά­να­μο ενα­ντί­ον των οποί­ων δεν έχουν ασκη­θεί διώξεις.

Η Επι­τρο­πή ανα­κοί­νω­σε ότι «δικαιού­ται να μετα­φερ­θεί» από τη φυλα­κή και συνέ­στη­σε να εντα­χθεί «σε ένα πρό­γραμ­μα επα­νεκ­παί­δευ­σης» σε ειδι­κό κέντρο επα­νέ­ντα­ξης πρώ­ην τζι­χα­ντι­στών στη Σαου­δι­κή Αραβία.

Προς αυτήν την κατεύ­θυν­ση λήφθη­κε υπ’ όψη «η πολύ άσχη­μη κατά­στα­ση της ψυχι­κής υγεί­ας του κρα­τού­με­νου», «τη στή­ρι­ξη από την οικο­γέ­νεια που δια­θέ­τει» και «την ποιό­τη­τα» της φρο­ντί­δας για την ψυχι­κή του υγεία που θα λάβει στη χώρα του, όπως και τα μέτρα ασφα­λεί­ας που θα ληφθούν, κυρί­ως την παρα­κο­λού­θη­σή του και την επι­βο­λή περιο­ρι­σμών στα ταξίδια.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο