Γκουστάβο Πέτρο, Ζαν Λικ Μελανσόν και παραμύθια για «αριστερές κυβερνήσεις»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η ιστο­ρία δεν τους δίδα­ξε τίπο­τα. Ούτε αυτή του 20ου αιώ­να, ούτε η πιο πρό­σφα­τη. Άλλοι, πάλι, όταν δεν τους συμ­φέ­ρουν τα ιστο­ρι­κά διδάγ­μα­τα φρο­ντί­ζουν να τα δια­στρε­βλώ­νουν φέρ­νο­ντας τα στα μέτρα τους, με στό­χο να παρα­πλα­νή­σουν και να σπεί­ρουν αυτα­πά­τες. Ο λόγος για όλους αυτούς που σήμε­ρα πανη­γυ­ρί­ζουν – κάποιοι συγκρα­τη­μέ­να, … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Γκου­στά­βο Πέτρο, Ζαν Λικ Μελαν­σόν και παρα­μύ­θια για «αρι­στε­ρές κυβερ­νή­σεις».