Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γκουστάβ Φλομπέρ, από τους σημαντικότερους μυθιστοριογράφους

Στις 12 Δεκεμ­βρί­ου 1821 γεν­νιέ­ται ο Γκου­στάβ Φλο­μπέρ. Ενας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους μυθι­στο­ριο­γρά­φους. Από πολ­λούς θεω­ρεί­ται πατέ­ρας της ρεα­λι­στι­κής μυθι­στο­ριο­γρα­φί­ας. Η «Αισθη­τι­κή αγω­γή» είναι ένα από τα πιο γνω­στά μυθι­στο­ρή­μα­τά του, όπου ανα­πτύσ­σει τις πρω­το­πο­ρια­κές του από­ψεις για την αισθη­τι­κή και την τέχνη. 

Το μυθι­στό­ρη­μα που τον έκα­νε γνω­στό είναι η «Μαντάμ Μπο­βα­ρί», όπου περι­γρά­φε­ται η ζωή, αλλά και τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά της αστι­κής τάξης. Ενα από αυτά τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά, η υπο­κρι­σία είναι αυτή που οδη­γεί στο θάνα­το μια γυναί­κα που είχε στιγ­μα­τι­στεί και περι­θω­ριο­ποι­η­θεί από το αστι­κό περιβάλλον. 

Ο Φλο­μπέρ επη­ρέ­α­σε βαθύ­τα­τα τη γαλ­λι­κή, αλλά και γενι­κό­τε­ρα την ευρω­παϊ­κή λογο­τε­χνία. Τα έργα του επη­ρέ­α­σαν την ανά­πτυ­ξη του σύγ­χρο­νου μυθι­στο­ρή­μα­τος, ειδι­κό­τε­ρα με την αντι­κει­με­νι­κή παρα­τή­ρη­ση της καθη­με­ρι­νής ζωής, αλλά και την ιδιαί­τε­ρη φρο­ντί­δα για τη μορ­φή του έργου. 

Το όνο­μά του στέ­κε­ται δίπλα στο όνο­μα του Ονο­ρέ ντε Μπαλ­ζάκ και τα βιβλία του δια­βά­ζο­νται μετά από τόσα χρό­νια από εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους σ’ όλο τον κόσμο.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο