Γκούσταβ Μάλερ

Στις 7 Ιου­λί­ου 1860 γεν­νιέ­ται ο Αυστρια­κός συν­θέ­της και διευ­θυ­ντής ορχή­στρας Γκού­σταβ Μάλερ. Το διά­στη­μα 1875 — 1878 σπού­δα­σε στο Ωδείο της Βιέν­νης. Από το 1880 άρχι­σε η στα­διο­δρο­μία του ως μαέ­στρου. Διηύ­θυ­νε τις μεγα­λύ­τε­ρες ορχή­στρες της Ευρώ­πης όπως της Πρά­γας, της Βου­δα­πέ­στης, του Αμβούρ­γου. Από το 1897 ως το 1907 ήταν ο διευ­θυ­ντής της … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Γκού­σταβ Μάλερ.