Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γκράφιτι στο 6ο ΓΕΛ Καλαμαριάς για τα θύματα των Τεμπών, με πρωτοβουλία των μαθητών

Ένα συγκι­νη­τι­κό γκρά­φι­τι στη μνή­μη της Κέλ­λυς Πορ­φυ­ρί­δου, θύμα­τος των Τεμπών από την Καλα­μα­ριά και των υπο­λοί­πων ψυχών που χάθη­καν άδο­ξα στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα, βρί­σκε­ται πλέ­ον από την Τρί­τη 17 Απρι­λί­ου απο­τυ­πω­μέ­νο στο κτή­ριο του 6ου Γενι­κού Λυκεί­ου Καλα­μα­ριάς, χάρις στην πρω­το­βου­λία των μαθητών.

Στο γκρά­φι­τι απει­κο­νί­ζε­ται το πρό­σω­πο μιας κοπέ­λας από το οποίο ανα­τέλ­λει ο ήλιος, ένα τρέ­νο που εξέρ­χε­ται από ένα τού­νελ, όπως εκεί­νο των Τεμπών και ταξι­δεύ­ει δίπλα στο ποτά­μι με κατεύ­θυν­ση το άγνω­στο. Στο διά­βα του στέ­κει αγέ­ρω­χο ένα δέντρο απ’ όπου πετούν χελι­δό­νια, μέσα σε ένα πύρι­νο ηλιοβασίλεμα.

Το γκρά­φι­τι έφτια­ξε ο Γιώρ­γος Κουμαντάς,πρώην μαθη­τής του σχολείου.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από το ertnews.gr

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο