Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γκρίνια και εσωκομματικά «καρφιά» στην έναρξη του 11ου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ

Παρου­σία του πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γού και προ­έ­δρου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Σημί­τη, των πρώ­ην προ­έ­δρων της Βου­λής, Από­στο­λου Κακλα­μά­νη και Φίλιπ­που Πετσάλ­νι­κου, των βου­λευ­τών του ΚΙΝΑΛ, μελών του ΠΑΣΟΚ και ιστο­ρι­κών στε­λε­χών του, η Φώφη Γεν­νη­μα­τά άνοι­ξε το Σάβ­βα­το τις εργα­σί­ες του έκτα­κτου Συνε­δρί­ου του ΠΑΣΟΚ στο Στά­διο Ειρή­νης και Φιλίας.

Το κλί­μα στο συνέ­δριο του κόμ­μα­τος χαρα­κτη­ρί­στη­κε από εσω­κομ­μα­τι­κά «καρ­φιά» και προ­στρι­βές, με την Φ.Γεννηματά να κάνει λόγο για «μηδε­νι­κή ανο­χή σε εσω­στρέ­φεια και υπονομεύσεις».

«Αρκε­τά. Δεν μπο­ρού­με να επι­τρέ­ψου­με να μετα­τρα­πούν αυτο­νό­η­τες επι­λο­γές σε τεχνη­τή κρί­ση. Για­τί κανείς, μα κανείς ως τώρα δεν έθε­σε δια­φο­ρε­τι­κή πρό­τα­ση για τις κεντρι­κές Πολι­τι­κές επι­λο­γές και την στρα­τη­γι­κή της παρά­τα­ξής μας», τόνι­σε η κ. Γεν­νη­μα­τά και κάλε­σε όσους δεν θέλουν στην αυτό­νο­μη πορεία της παρά­τα­ξης να βγουν να το πουν ανοι­κτά, πετώ­ντας ουσια­στι­κά το γάντι σε όσους την αμφισβητούν.

«Όποιος έχει θεμι­τές φιλο­δο­ξί­ες και θέλει να βάλει υπο­ψη­φιό­τη­τα, το συνέ­δριο μας θα γίνει το 2021, θα είμαι εκεί, θα τον περι­μέ­νω», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά δεί­χνο­ντας, εμμέ­σως πλην σαφώς, στε­λέ­χη όπως ο Παύ­λος Γερου­λά­νος, ο οποί­ος έχει εκφρά­σει το ενδια­φέ­ρον του για την ηγε­σία του κόμ­μα­τος και δια­φώ­νη­σε ευθέ­ως με τη διορ­γά­νω­ση ενός συνε­δρί­ου χωρίς εκλεγ­μέ­νους συνέδρους.

«Λάδι στη φωτιά» της έντα­σης έρι­ξε και η προ λίγων ημε­ρών δήλω­ση του τελευ­ταί­ου εκλεγ­μέ­νου γραμ­μα­τέα του ΠΑΣΟΚ Στ. Ξεκα­λά­κη, ο οποί­ος χαρα­κτή­ρι­σε το συνέ­δριο «στη­μέ­νη διαδικασία».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο