Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γκ. Ζιουγκάνοφ: Συνέκρινε τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία με το έπος της ΕΣΣΔ το 1941–1945!!

Συνε­χί­ζει ακά­θε­κτος στον ρόλο του αρι­στε­ρού εξα­πτέ­ρυ­γου της κυβέρ­νη­σης Πού­τιν ο πρό­ε­δρος του ΚΚ της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΚΚΡΟ) Γκε­νά­ντι Ζιου­γκά­νοφ. Πριν μερι­κές εβδο­μά­δες, ανά­με­σα σε εθνο­πα­τριω­τι­κές κορώ­νες που θα ζήλευε και ο… Σολ­ζε­νί­τσιν, απηύ­θυ­νε έκκλη­ση για γενι­κή επι­στρά­τευ­ση στο πλαί­σιο του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρανία.

Μόλις πριν λίγες μέρες, μιλώ­ντας και πάλι σαν εκπρό­σω­πος τύπου του Κρεμ­λί­νου, ο Ζιου­γκά­νοφ έφτα­σε στο έσχα­το σημείο να συγκρί­νει τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο που διε­ξά­γε­ται στην Ουκρα­νία για τα κέρ­δη των μονο­πω­λί­ων με το έπος του Κόκ­κι­νου Στρα­τού την περί­ο­δο 1941–1945! Σαν γνή­σιος αστός πολι­τι­κός ζήτη­σε να υπάρ­ξει «εθνι­κή ενό­τη­τα» τονί­ζο­ντας την ανά­γκη να «κινη­το­ποι­η­θούν όλες οι πνευ­μα­τι­κές και δημιουρ­γι­κές δυνά­μεις της χώρας για την υπο­στή­ρι­ξη του μαχό­με­νου στρατού».

«Δεν είναι ο στρα­τός που πολε­μά­ει, αλλά η χώρα. Το γεγο­νός όλων και όλων πρέ­πει να είναι το σύν­θη­μα των μεγά­λων προ­γό­νων μας: “Όλα για το μέτω­πο! Τα πάντα για τη νίκη!”», δημεί­ω­σε ο Γκ. Ζιου­γκά­νοφ παραλ­λη­λί­ζο­ντας ουσια­στι­κά τον ηρω­ϊ­κό αγώ­να της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης ενά­ντια στο ναζι­σμό-φασι­σμό με τον ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κό καυ­γά μετα­ξύ της ρωσι­κής αστι­κής τάξης και των ευρω­α­τλα­ντι­κών δυνά­με­ων (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ)!

Απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι η ηγε­σία του ΚΚΡΟ έχει απω­λέ­σει απο και­ρό κάθε ταξι­κή ανά­λυ­ση της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, ο Ζιου­γκά­νοφ πρό­σθε­σε: «Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα και οι αρι­στε­ρές πατριω­τι­κές δυνά­μεις στη Ρωσία είναι πεπει­σμέ­νοι ότι ο λαός μας θα νική­σει τον ίδιο εχθρό που ήρθε σε μας και τον Ιού­νιο του 1941 – τις ενω­μέ­νες δυνά­μεις της επι­θε­τι­κής Δύσης». Ευτυ­χώς, ο ηγέ­της του ΚΚΡΟ δεν ανα­κή­ρυ­ξε ακό­μη τον Βλ. Πού­τιν σε Στά­λιν και τον Σοι­γκού σε Ζού­κοφ, αν και με την πορεία που έχει πάρει τίπο­τα δεν μπο­ρεί πλέ­ον να αποκλειστεί.

Τα ρωσι­κά ΚΚ και ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρανία

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο