Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γκ. Μαγιορκίνης: Κουρασμένο το σύστημα Υγείας, δε θα αντέξει σε τρίτοκύμα

Στα­δια­κή μεί­ω­ση των κρου­σμά­των στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές της χώρας κατα­γρά­φουν οι επι­στή­μο­νες, με εξαί­ρε­ση κάποιες περιο­χές όπου «μπο­ρού­με να πού­με ότι ο τόπος ακό­μα βρά­ζει», όπως είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά η καθη­γή­τρια Παι­δια­τρι­κής Λοι­μω­ξιο­λο­γί­ας και μέλος της Επι­τρο­πής Εμπει­ρο­γνω­μό­νων Βάνα Παπα­ευαγ­γέ­λου κατά την απο­ψι­νή ενη­μέ­ρω­ση στο υπουρ­γείο Υγείας.

Όπως είπε παρα­τη­ρεί­ται μείω­ση στην εισα­γω­γή ασθε­νών στα νοσο­κο­μεία, αλλά υπάρ­χει δια­τή­ρη­ση της πίε­σης του συστή­μα­τος υγεί­ας λόγω των ΜΕΘ στη Βόρεια Ελλάδα.

Τα σχο­λεία απο­φα­σί­σα­με να μην ανοί­ξουν για­τί η εικό­να στις ΜΕΘ δεν βελ­τιώ­θη­κε και δεν θέλα­με ο ιός να κυκλο­φο­ρεί στην κοι­νό­τη­τα και για­τί κρί­να­με ότι με 7 ημέ­ρες με ανοι­χτά σχο­λεία έως τις δια­κο­πές των Χρι­στου­γέν­νων δεν θα προ­σφέ­ρει περισ­σό­τε­ρα απ’ όσα θα δια­κιν­δυ­νεύ­α­με τόνι­σε η κ. Παπαευαγγέλου.

Τέλος, επι­σή­μα­νε ότι ένας ασυμ­πτω­μα­τι­κός σε κλει­στό χώρο είναι αρκε­τός για να μετα­δώ­σει τον ιό σε όλη την παρέα.

Μικρό­τε­ρη μεί­ω­ση των νέων κρου­σμά­των κατα­γρά­φε­ται πλέ­ον στην Αθή­να από ό,τι στην Θεσ­σα­λο­νί­κη καθώς η μεί­ω­ση αυτή είναι 7–8% στην Αττι­κή και 25% στην Θεσ­σα­λο­νί­κη εξή­γη­σε κατά την απο­ψι­νή ενη­μέ­ρω­ση ο επί­κου­ρος καθη­γη­τής της Ιατρι­κής Σχο­λής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επι­τρο­πής Εμπει­ρο­γνω­μό­νων Γκί­κας Μαγιορ­κί­νης. Όπως επα­νέ­λα­βε το ενερ­γά κρού­σμα­τα δια­τη­ρού­νται και στις δύο περιο­χές κάτω από τη μονά­δα όσον αφο­ρά τον δεί­κτη επι­δη­μιο­λο­γι­κής παρα­τη­ρή­σης RT.

Παρα­τή­ρη­σε ότι παρα­μέ­νει χαμη­λό το επι­δη­μιο­λο­γι­κό φορ­τίο στα νότια της χώρας, αλλά υψη­λό ακό­μη σε άλλες περιο­χές όπως η Λάρισα.

Ο Γκ. Μαγιορ­κί­νης είπε ότι η κατά­στα­ση στο «κου­ρα­σμέ­νο» ‑όπως το χαρα­κτή­ρι­σε- σύστη­μα Υγεί­ας είναι ορια­κή και πως δεν θα αντέ­ξει αν περά­σου­με ξανά σε μία εκρη­κτι­κή φάση του ιού. 

Ανα­φε­ρό­με­νος στις ηλι­κί­ες είπε ότι σ’ αυτές που υπάρ­χει μεγα­λύ­τε­ρη επί­πτω­ση της νόσου είναι ηλι­κί­ες 40 με 65 ετών και στους 65 ετών και άνω.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο