Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γλυκά Νερά: Έφτασε η ώρα της αλήθειας; — Νέα στοιχεία για το έγκλημα

Σημα­ντι­κές εξε­λί­ξεις ανα­μέ­νο­νται τα επό­με­να εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα στην έρευ­να της αστυ­νο­μί­ας για την εξι­χνί­α­ση της δολο­φο­νί­ας της 20χρονης Καρο­λάιν, την 11η Μαΐ­ου στα Γλυ­κά Νερά. Σύμ­φω­να με ασφα­λείς πλη­ρο­φο­ρί­ες, από την επί­μο­νη προ­σπά­θεια των αστυ­νο­μι­κών του τμή­μα­τος Δίω­ξης Ανθρω­πο­κτο­νιών της Ασφά­λειας φέρο­νται να έχουν προ­κύ­ψει ευρή­μα­τα ικα­νά να απο­κα­λύ­ψουν τι πραγ­μα­τι­κά συνέ­βη στη μεζο­νέ­τα των Γλυ­κών Νερών, όπου ζού­σε η 20χρονη μαζί με τον 32χρονο σύζυ­γό της και το μόλις 11 μηνών βρέ­φος τους. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι στα στε­λέ­χη της Ασφά­λειας και του υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη υπάρ­χει τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες αισιο­δο­ξία για την τελι­κή έκβα­ση της υπό­θε­σης, παρό­τι μετα­δί­δε­ται η εικό­να ότι η έρευ­να βρί­σκε­ται σε τέλ­μα λόγω έλλει­ψης στοιχείων.

Η 20χρονη δολο­φο­νή­θη­κε τη νύχτα μετα­ξύ 10 και 11 Μαΐ­ου. Σύμ­φω­να με τη μαρ­τυ­ρία του συζύ­γου της, τα ξημε­ρώ­μα­τα τρεις δρά­στες με καλυμ­μέ­να χαρα­κτη­ρι­στι­κά παρα­βί­α­σαν παρά­θυ­ρο της μεζο­νέ­τας και εισέ­βα­λαν στο σπί­τι όπου κοι­μό­ταν το ζευ­γά­ρι και το 11 μηνών βρέ­φος. Εδε­σαν χει­ρο­πό­δα­ρα τον 32χρονο, ενώ στην προ­σπά­θειά τους να ακι­νη­το­ποι­ή­σουν την 20χρονη που αντι­στε­κό­ταν της προ­κά­λε­σαν ασφυ­κτι­κό θάνα­το. Σύμ­φω­να με τον 32χρονο, οι δρά­στες αφαί­ρε­σαν 15.000 ευρώ που υπήρ­χαν σε κου­τί που τους υπέ­δει­ξε ο ίδιος και διέφυγαν.

Στο διά­στη­μα που μεσο­λά­βη­σε τα στε­λέ­χη της Ασφά­λειας και της Διεύ­θυν­σης Εγκλη­μα­το­λο­γι­κών Ερευ­νών ερεύ­νη­σαν εξο­νυ­χι­στι­κά τους εσω­τε­ρι­κούς χώρους της μεζο­νέ­τας, δίχως να προ­κύ­ψουν ευρή­μα­τα που να επι­βε­βαιώ­νουν την παρου­σία ληστών. Ακό­μα, ανα­ζή­τη­σαν μαρ­τυ­ρί­ες και βίντεο από κάμε­ρες ασφα­λεί­ας που να μαρ­τυ­ρούν την παρου­σία ληστών στο σπί­τι και να απο­κα­λύ­πτουν στοι­χεία για τη δια­φυ­γή τους. Ούτε σε αυτή την περί­πτω­ση όμως προ­έ­κυ­ψαν αποτελέσματα.

Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες της «Κ» πάντως κατα­τεί­νουν στο συμπέ­ρα­σμα ότι χάρη σε τεχνι­κού χαρα­κτή­ρα ανα­λύ­σεις, στις οποί­ες προ­χώ­ρη­σαν τα τελευ­ταία εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα τα στε­λέ­χη του τμή­μα­τος Δίω­ξης Ανθρω­πο­κτο­νιών, προ­έ­κυ­ψαν σημα­ντι­κά στοι­χεία στην υπό­θε­ση που συντα­ράσ­σει την κοι­νή γνώ­μη. Τα νέα δεδο­μέ­να ανα­μέ­νε­ται μάλι­στα να τεθούν υπό­ψη του συζύ­γου της 20χρονης, το αμέ­σως επό­με­νο διάστημα.

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο