Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γλυκά Νερά: Νέα αναβολή στη δίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για την 1η Ιουλίου

Για πέμ­πτη φορά, από την έναρ­ξη τον περα­σμέ­νο Φεβρουά­ριο σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό του Μπά­μπη Ανα­γνω­στο­που­λου δια­κό­πη­κε η δίκη έπει­τα από αίτη­μα της υπεράσπισης.

Ο κατα­δι­κα­σμέ­νος σε ισό­βια και επι­πλέ­ον 11,6 χρό­νια για τη δολο­φο­νία της συζύ­γου του Καρο­λάιν Κρά­ουτς και τη θανά­τω­ση του σκυ­λιού της δεν μετή­χθη σήμε­ρα στο δικα­στή­ριο από τις φυλα­κές Μαλαν­δρί­νου, όπου κρατείται.

Ο κατη­γο­ρού­με­νος απέ­στει­λε έγγρα­φο με το οποίο ενη­μέ­ρω­σε την έδρα του Μικτού Ορκω­τού Εφε­τεί­ου ότι αυτό το χρο­νι­κό διά­στη­μα δια­βά­ζει για να δώσει πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις με στό­χο να περά­σει στη Νομική.

Με την έναρ­ξη της σημε­ρι­νής δικα­σί­μου, συνερ­γά­της του γρα­φεί­ου του συνη­γό­ρου του 34χρονου, Αλέ­ξαν­δρου Παπαϊ­ω­αν­νί­δη, ενη­μέ­ρω­σε πως ο δικη­γό­ρος πρέ­πει να παρα­στα­θεί σε άλλη δίκη ενώ η κ. Βλα­χιώ­τη, έτε­ρη δικη­γό­ρος του γρα­φεί­ου, είναι κλι­νή­ρης. Έτσι ζήτη­σε για πέμ­πτη φορά δια­κο­πή της δια­δι­κα­σί­ας, η οποία στην προη­γού­με­νη δικά­σι­μο είχε προ­χω­ρή­σει στην εξέ­τα­ση των πρώ­των μαρτύρων

Το αίτη­μα προ­κά­λε­σε την αντί­δρα­ση τόσο του συνη­γό­ρου προς Υπο­στή­ρι­ξη της Κατη­γο­ρί­ας όσο και της Έδρας με τον Εισαγ­γε­λέα να τονί­ζει πως η δίκη πρέ­πει να γίνει.

Πρό­ε­δρος προς την συνερ­γά­τη του κ. Παπαϊ­ω­αν­νι­δη: Εσείς δεν μπο­ρεί­τε να ασκή­σε­τε τα καθή­κο­ντα του υπερασπιστή;

Δικη­γό­ρος: Δεν έχω εξουσιοδότηση.

Θανά­σης Χαρ­μά­νης (δικη­γό­ρος οικο­γέ­νειας Κρά­ουτς): Μετα­ξύ συνα­δέλ­φων υπάρ­χει δεο­ντο­λο­γία. Κι εμείς έχου­με άλλα δικα­στή­ρια. Ξεκι­νή­σα­με 20/2 και φτά­σα­με σήμε­ρα να μην δικά­σου­με και πάλι. Θα έχου­με παύ­ση λόγω εκλο­γών. Με παίρ­νουν δημο­σιο­γρά­φοι από την Αγγλία και μου λένε πως που­θε­νά στην Ευρώ­πη δεν γίνο­νται αυτά. Πέντε φορές έχω έρθει από το Βόλο και έχου­με δικά­σει μόνο τέσ­σε­ρις ώρες. Είχα τη δια­βε­βαί­ω­ση ότι θα είναι εδώ συνά­δελ­φός του να εκπρο­σω­πή­σει τον κατηγορούμενο.

Εισαγ­γε­λέ­ας: Να εξα­ντλή­σου­με τη δυνα­τό­τη­τα μήπως εξευ­ρε­θεί λύση.

Πρό­ε­δρος: Δηλα­δή η κα Βλα­χιώ­τη είναι ασθε­νής στο σπί­τι της; Αν στεί­λου­με αστυ­νο­μι­κό θα τη βρει;

Δικη­γό­ρος: Βεβαί­ως, εκεί βρίσκεται

Τελι­κά το δικα­στή­ριο απο­δέ­χθη­κε το αίτη­μα και διέ­κο­ψε την δίκη για την Πέμ­πτη 1η Ιουνίου.

Κατά την έξο­δο του από το Εφε­τείο ο συνή­γο­ρος της οικο­γέ­νειας του θύμα­τος Θανά­σης Χαρ­μά­νης σε δήλω­ση του είπε πως ο κατη­γο­ρού­με­νος “αδί­κως ταλαι­πω­ρεί­ται να μπει στη Νομι­κή” και ότι θα πρέ­πει να πάει “στη δρα­μα­τι­κή σχο­λή που έχει ταλέντο”.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο