Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γλυπτά του Παρθενώνα: Διαχρονική η θέση του ΚΚΕ για την επιστροφή τους στην Ελλάδα

Το τελευ­ταίο διά­στη­μα έχει ανα­ζω­πυ­ρω­θεί η συζή­τη­ση γύρω από τα Γλυ­πτά του Παρ­θε­νώ­να, που βρί­σκο­νται στο Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο, τα οποία είχε λεη­λα­τή­σει ο Ελγιν στις αρχές του 19ου αιώ­να προ­ξε­νώ­ντας ανυ­πο­λό­γι­στες καταστροφές.

Δημο­σιεύ­μα­τα στον ελλη­νι­κό και διε­θνή Τύπο κάνουν λόγο για μυστι­κές συνο­μι­λί­ες μετα­ξύ της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης και του Βρε­τα­νι­κού Μου­σεί­ου για την εξεύ­ρε­ση της καλύ­τε­ρης δυνα­τής φόρ­μου­λας για την επι­στρο­φή των Γλυ­πτών στην Ελλά­δα, αφή­νο­ντας το παρά­θυ­ρο ανοι­χτό για μακρο­χρό­νιο δανει­σμό, προ­κρί­νο­ντας ως καλύ­τε­ρη λύση το παρά­δειγ­μα της Συλ­λο­γής Στερν.

Η κυβέρ­νη­ση επι­βε­βαί­ω­σε ότι πραγ­μα­το­ποιού­νται συνο­μι­λί­ες χωρίς να μπαί­νει σε περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες. Προ­σπα­θώ­ντας να δια­σκε­δά­σει τις δίκαιες ανη­συ­χί­ες του λαού, των εργα­ζο­μέ­νων και επι­στη­μό­νων του χώρου, σημειώ­νει ότι πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι δεν ανα­γνω­ρί­ζει στο Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο νομή, κατο­χή και κυριό­τη­τα των Γλυ­πτών, καθώς απο­τε­λούν προ­ϊ­όν κλο­πής. Ενώ την ίδια στιγ­μή ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος επι­ση­μαί­νει ότι χρειά­ζε­ται να δού­με το θέμα «ρεα­λι­στι­κά» στο «ιστο­ρι­κό πλαί­σιο που έχει δια­μορ­φω­θεί». Τοπο­θε­τή­σεις που όχι απλά δεν «κλεί­νουν» τη συζή­τη­ση, αλλά την τρο­φο­δο­τούν, καθώς αφή­νε­ται ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο φόρ­μου­λας δανει­σμού και ανταλ­λα­γής αρχαιο­τή­των, υπο­νο­μεύ­ο­ντας το αίτη­μα της επι­στρο­φής και απο­κα­τά­στα­σης του Παρ­θε­νώ­να της Ακρό­πο­λης των Αθη­νών, ως ένα ενο­ποι­η­μέ­νο μνη­μείο στον τόπο της δημιουρ­γί­ας του, νομι­μο­ποιώ­ντας ουσια­στι­κά την αρπαγή.

Παράλ­λη­λα η αντι­πα­ρά­θε­ση με τον ΣΥΡΙΖΑ για την υπό­θε­ση των Γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να οξύ­νε­ται στα όρια της μικρο­πο­λι­τι­κής υπο­κρι­σί­ας, με τους μεν να κατη­γο­ρούν τους δε για όσα δεν έκαναν.

Διαχρονική η θέση του ΚΚΕ για την επιστροφή τους στην Ελλάδα

Η πλή­ρης και μόνι­μη επι­στρο­φή των Γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να της Ακρό­πο­λης των Αθη­νών στον τόπο δημιουρ­γί­ας τους σημαί­νει σεβα­σμό προς την αξία του μνη­μεί­ου και απο­κα­τά­στα­ση μιας παλιάς και συνε­χι­ζό­με­νης αδι­κί­ας. Αλλω­στε, η πολι­τι­στι­κή κλη­ρο­νο­μιά είναι ο συν­δε­τι­κός κρί­κος του παρό­ντος με το ιστο­ρι­κό παρελ­θόν, δεν μπο­ρεί να απο­σπά­ται από τον τόπο της.

Αυτή είναι η δια­χρο­νι­κή θέση του ΚΚΕ. Θέση την οποία μετέ­φε­ρε και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας κατά την επί­σκε­ψή του στο Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο τον Γενά­ρη του 2020. Οπως σημεί­ω­νε τότε: «Η παρά­νο­μη κατο­χή των πολι­τι­στι­κών αρχαιο­τή­των της χώρας μας πρέ­πει επι­τέ­λους να στα­μα­τή­σει. Μέχρι σήμε­ρα οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις δεν έκα­ναν με συνέ­χεια, με συνέ­πεια και στα­θε­ρό­τη­τα αυτό που έπρε­πε να κάνουν. Η θέση των μαρ­μά­ρων του Παρ­θε­νώ­να δεν είναι στο Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο, είναι να επι­στρέ­ψουν στην κοι­τί­δα τους, την Αθή­να».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο