Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Γλώσσα λόγος γραφή – Το τρίπτυχο της ανθρώπινης δόξας»

«Γλώσ­σα λόγος γρα­φή – Το τρί­πτυ­χο της ανθρώ­πι­νης δόξας».
Του Δημή­τρη Κανελλόπουλου

Ένα έργο όπου η υλι­στι­κή δια­λε­κτι­κή βρί­σκει την πρα­κτι­κή της εφαρ­μο­γή (2τομο Δερματόδετο)

kanellopoulosΈτος έκδο­σης: 1984
Δύο τόμοι
Σελ. 834
Τιμή: 30 ευρώ

Μπο­ρεί­τε να το παραγ­γεί­λε­τε και να το παρα­λά­βε­τε στο χώρο που θα μας υπο­δεί­ξε­τε, χωρίς επιβάρυνση
Παραγ­γε­λί­ες: [email protected]
📱 6979795057

Αθή­να: Εναλ­λα­κτι­κό Βιβλιο­πω­λείο — Θεμι­στο­κλέ­ους 37 — 210 380 2644

Θεσ­σα­λο­νί­κη: Ακυ­βέρ­νη­τες Πολι­τεί­ες — Αλ. Σβώ­λου 28 — 2310 273207
 

 

Σύντομη παρουσίαση

Ένα έργο εκλαϊ­κευ­τι­κό του αιώ­νια ερευ­νό­με­νου θέμα­τος της ανά­πτυ­ξης της γλώσ­σας. Ένα ταξί­δι στην πορεία του εξαν­θρω­πι­σμού του πιθή­κου. Ένα ταξί­δι αλλιώ­τι­κο απ’ τ’ άλλα, γυρί­ζο­ντας προς τα πίσω εκα­τομ­μύ­ρια χρό­νια, ολόι­σα στις ρίζες και στις πηγές μας, εκεί που σφυ­ρη­λα­τή­θη­καν ο εναν­θρω­πι­σμός και η ανθρώ­πι­νη νόηση.

Είναι ένα έργο όπου η υλι­στι­κή δια­λε­κτι­κή βρί­σκει την πρα­κτι­κή της εφαρ­μο­γή. Είναι έργο όπου εκτός από την επι­στη­μο­νι­κή γνώ­ση και δια­λε­κτι­κή σκέ­ψη ενός «ερα­σι­τέ­χνη γλωσ­σο­λό­γου», από­φοι­του των «Πέτρι­νων Πανε­πι­στη­μί­ων», απο­κα­λύ­πτε­ται και η γνώ­ση της τέχνης της γραφής.

Γρά­φει με κέφι, χιού­μορ, ειρω­νεία και σπαρ­τα­ρι­στές ατά­κες. Με παρα­δείγ­μα­τα παρ­μέ­να από την καθη­με­ρι­νή ζωή των ανθρώ­πων του μόχθου. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά τόσο ξένα με τον εργα­στη­ρια­κό, ψυχρό και απρό­σω­πο επι­στη­μο­νι­κό λόγο. Μα ταυ­τό­χρο­να τόσο ανα­γκαία όλα τους για την εκλα­ΐ­κευ­ση ενός τόσο σύν­θε­του θέματος.

Βιογραφικό Δημήτρη Κανελλόπουλου

Ο Δημή­τρης Κανελ­λό­που­λος (1918 — 2009) υπήρ­ξε Αντι­στα­σια­κός, με πλού­σιο λογο­τε­χνι­κό και επι­στη­μο­νι­κό έργο. Γεν­νή­θη­κε το 1918 στο Ζαΐ­μο­γλι Μεσ­ση­νί­ας. Ελα­βε μέρος εθε­λο­ντι­κά στον ελλη­νοϊ­τα­λι­κό πόλε­μο και συμ­με­τεί­χε στην Εθνι­κή Αντί­στα­ση. Μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση διώ­χτη­κε από το ΙΚΑ όπου δού­λευε για­τί αρνή­θη­κε να υπο­γρά­ψει δήλω­ση και στάλ­θη­κε εξορία.

Οταν αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος δού­λε­ψε στο περιο­δι­κό «ΑΝΤΑΙΟΣ» και στα σατι­ρι­κά φύλ­λα «Λαχα­νί­δα» και «Λαου­τζί­κος». Το 1950, μετέ­χο­ντας στην παρά­νο­μη δου­λειά του Κόμ­μα­τος, πιά­στη­κε και στην πρώ­τη δίκη Μπε­λο­γιάν­νη κατα­δι­κά­στη­κε σε θάνα­το. Εμει­νε συνο­λι­κά δεκα­τέσ­σε­ρα χρό­νια στις φυλα­κές, όπου μελέ­τη­σε το ζήτη­μα της γλώσ­σας. Καρ­πός αυτής τη μελέ­της είναι το δίτο­μο έργο του «Γλώσ­σα, λόγος, γρα­φή — Το τρί­πτυ­χο της ανθρώ­πι­νης δόξας». Ενα έργο εκλαϊ­κευ­τι­κό για την ανά­πτυ­ξη της γλώσ­σας, όπου η υλι­στι­κή δια­λε­κτι­κή βρί­σκει την πρα­κτι­κή της εφαρμογή.

Το λογο­τε­χνι­κό του ταλέ­ντο και η σατι­ρι­κή του φλέ­βα δημιούρ­γη­σαν ένα πλού­σιο λογο­τε­χνι­κό έργο, εμπνευ­σμέ­νο από την Αντί­στα­ση και τις μυθι­στο­ρί­ες της ιδιαί­τε­ρης πατρί­δας του. Αφη­σε πάνω από είκο­σι έργα, τα περισ­σό­τε­ρα δημοσιευμένα.

Εργα του: «Γλώσ­σα — Λόγος — Γρα­φή», «Μεσο­λόγ­γι», «Ρε πού έπε­σα», «Οι τρεις εξου­σί­ες», «Ακα­δη­μία Μεσ­σή­νης …και περι­χώ­ρων», «Στα κοντο­βού­νια της δόξας», «Στο βημα­τι­σμό της Ηλέκτρας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο