Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γνωρίζουν…

Ολό­κλη­ρο άρθρο έγρα­ψε ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ για να εξη­γή­σει για­τί παί­ζει ξανά με την κυβέρ­νη­ση τη γνω­στή κολο­κυ­θιά της κυβερ­νη­τι­κής «στα­θε­ρό­τη­τας» και της κυβερ­νη­τι­κής εναλ­λα­γής, τις δύο όψεις του ίδιου νομί­σμα­τος που ο λαός πλη­ρώ­νει κάθε φορά ακρι­βά με την αντι­λαϊ­κή στα­θε­ρό­τη­τα στην πολι­τι­κή που τον τσα­κί­ζει. Και τι έγρα­ψε; Ότι όταν έγι­ναν οι εκλο­γές οι ψηφο­φό­ροι δεν γνώ­ρι­ζαν την αλλοί­ω­ση των δια­λό­γων του σταθ­μάρ­χη και τη μετα­φο­ρά επι­κίν­δυ­νων χημι­κών στις αμα­ξο­στοι­χί­ες στα Τέμπη, ο νόμος του 2021 για τη νομι­μο­ποί­η­ση των υπο­κλο­πών δεν είχε ακό­μη κρι­θεί αντι­συ­νταγ­μα­τι­κός από το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας, ενώ δεν είχε γίνει ακό­μη η διαρ­ροή προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων ομο­γε­νών ψηφο­φό­ρων από το υπουρ­γείο Εσωτερικών.

Τι ξέχα­σε να πει; Ότι τότε όπως και τώρα ο λαός και η νεο­λαία φώνα­ζαν πως «ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ — Νέα Δημο­κρα­τία, το έγκλη­μα αυτό έχει ιστο­ρία» για τα Τέμπη, απο­δί­δο­ντας σε όλους τους τις ευθύ­νες που τους ανα­λο­γούν για την προ­ώ­θη­ση της πολι­τι­κής της ΕΕ για την «απε­λευ­θέ­ρω­ση» των μετα­φο­ρών και τη λογι­κή του κόστους — οφέ­λους για το κεφά­λαιο. Ευθύ­νες που στο μετα­ξύ επι­βε­βαιώ­θη­καν και από την Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή που έγι­νε με την πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ, όταν εκεί­νοι «σφύ­ρι­ζαν κλέ­φτι­κα» συμ­βάλ­λο­ντας επί της ουσί­ας στο «κου­κού­λω­μα».

Ξέχα­σε ακό­μη να πει ότι στον νόμο του 2021 για τη νομι­μο­ποί­η­ση των υπο­κλο­πών ο ΣΥΡΙΖΑ έφερ­νε κάτι «αντιρ­ρή­σεις» περί «ορθής και με αξιο­κρα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες στε­λέ­χω­σης της ΕΥΠ» και «ξέπλε­νε» ξεδιά­ντρο­πα την πολι­τι­κή της ΕΕ που ενσω­μά­τω­σε και ο ίδιος ως κυβέρ­νη­ση, πολι­τι­κή του γενι­κευ­μέ­νου και προ­λη­πτι­κού φακε­λώ­μα­τος και της καταστολής.

Όσο για τη διαρ­ροή προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων των ομο­γε­νών μπο­ρεί να μην ήξε­ρε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα απέ­συ­ρε την ψήφο του στο άθλιο νομο­θέ­τη­μα για την επι­στο­λι­κή ψήφο κυριο­λε­κτι­κά την τελευ­ταία στιγ­μή, ήξε­ρε όμως από τότε (και με άλλες αφορ­μές όπως π.χ. τους νόμους του για τις ηλε­κτρο­νι­κές ψηφο­φο­ρί­ες στα συν­δι­κά­τα) τη «λατρεία» του για τις δια­δι­κα­σί­ες αυτές που είναι ελβε­τι­κό τυρί και οδη­γούν στην αλλοί­ω­ση της ψήφου.

Με βάση τα παρα­πά­νω και πολ­λά πολ­λά ακό­μα που απο­τυ­πώ­νουν τη στρα­τη­γι­κή σύμπλευ­ση ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ και λοι­πών στή­θη­καν τότε και ξανα­στή­νο­νται και τώρα όλα τα κάλ­πι­κα διλήμ­μα­τα για να εγκλω­βί­σουν τον λαό και να απο­σπά­σουν την ανο­χή του στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή κι αυτό το έργο δεν ήταν άγνω­στο ούτε τον περα­σμέ­νο Ιού­νη ούτε σήμερα.

Εξάλ­λου, καμία λευ­κή επι­τα­γή δεν πήρε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ από τον λαό, όπως έσπευ­σαν από την πρώ­τη στιγ­μή να της «ανα­γνω­ρί­σουν» εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, βρί­ζο­ντας τον λαό και καλώ­ντας τον να σημά­νει «σιω­πη­τή­ριο».

Από­δει­ξη εξάλ­λου είναι και όλα όσα μεσο­λά­βη­σαν αλλά για… ευνό­η­τους λόγους ξέχα­σε να πει ο Κασ­σε­λά­κης: Οι μεγα­λειώ­δεις απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις όπως αυτή του περα­σμέ­νου Φλε­βά­ρη για να μη συγκα­λυ­φθεί το έγκλη­μα των Τεμπών, για ΣΣΕ, αυξή­σεις στους μισθούς και στις συντά­ξεις, οι μεγα­λειώ­δεις αγώ­νες των αγρο­τών ενά­ντια στην ΚΑΠ που το κόμ­μα του στη­ρί­ζει, οι χιλιά­δες φοι­τη­τές που βρέ­θη­καν στον δρό­μο ενά­ντια στην Παι­δεία — εμπόρευμα.

Αυτήν την πραγ­μα­τι­κή εργα­τι­κή — λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση ο λαός έχει κάθε συμ­φέ­ρον σήμε­ρα να τη δυνα­μώ­σει. Όντως τώρα οι εργα­ζό­με­νοι, η νεο­λαία, ο λαός γνω­ρί­ζουν, έχουν πολύ περισ­σό­τε­ρη πεί­ρα που πρέ­πει να αξιο­ποι­ή­σουν: Για να πιά­σουν τόπο η οργή, η δυσα­ρέ­σκεια απέ­να­ντι στην ΕΕ, στην κυβέρ­νη­ση και όσους την υπη­ρε­τούν, στις 9 Ιού­νη να βγουν χιλιά­δες κόκ­κι­να ψηφο­δέλ­τια από τις κάλπες.
(Πηγή: Ριζο­σπά­στης)
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο