Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γονείς κατέθεσαν αγωγή σε δασκάλα γιατί πρόβαλλε ταινία «ομοφυλοφιλικού περιεχομένου»

Αγω­γή σε βάρος δασκά­λας της Τετάρ­της δημο­τι­κού σχο­λεί­ου της Αθή­νας κατέ­θε­σαν γονείς ενός 10χρονου μαθη­τή, υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως η εκπαι­δευ­τι­κός έβα­λε τα παι­διά να δουν την μικρού μήκους ται­νία «Αγό­ρια στο Ντους» που περι­λαμ­βά­νει ακα­τάλ­λη­λο περιεχόμενο.

Η υπό­θε­ση είναι υπό διε­ρεύ­νη­ση από τη Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης και Ειδι­κής Αγω­γής, ωστό­σο το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας δεν έχει τοπο­θε­τη­θεί ακόμη.

Σύμ­φω­να με όσα δήλω­σε στην ΕΡΤ ο δικη­γό­ρος της οικο­γέ­νειας Χαρά­λα­μπος Κατσι­βαρ­δάς: «Πρό­κει­ται για μια κατε­ξο­χήν ται­νία με ομο­φυ­λο­φι­λι­κό περιε­χό­με­νο, το οποίο εκτυ­λίσ­σε­ται μετα­ξύ αρρέ­νων εφή­βων 12 ετών», για την οποία οι εντο­λείς του ζητούν να ελεγ­χθεί πει­θαρ­χι­κά κατά πόσο η δασκά­λα πλη­ροί τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις ή πήρε μόνη της την πρω­το­βου­λία να προ­βάλ­λει την συγκε­κρι­μέ­νη ταινία.

Ο δικη­γό­ρος μάλι­στα ανέ­φε­ρε πως «έλα­βε τηλε­φω­νή­μα­τα και από γονείς από άλλα σχο­λεία για μια αυθαι­ρε­σία που υπάρ­χει στο Δημό­σιο με τέτοια ζητή­μα­τα», υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι το συγκε­κρι­μέ­νο συμ­βάν «δεν είναι ένα μεμο­νω­μέ­νο περιστατικό».

Αξί­ζει να σημειω­θεί πάντως πως η μικρού μήκους σου­η­δι­κή ται­νία «Αγό­ρια στο ντους» (Shower Boys) σε σκη­νο­θε­σία Κρί­στιαν Ζέτερ­μπεργκ έχει λάβει πολ­λές δια­κρί­σεις, μετα­ξύ των οποί­ων και το βρα­βείο της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης Παι­δι­κού Κινη­μα­το­γρά­φου (ECFA) για την Καλύ­τε­ρη Μικρού Μήκους Ται­νία για Παι­διά του 2021.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: ertnews.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο