Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γοργοπόταμος: Σε κλίμα συγκίνησης η εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την ανατίναξη της γέφυρας

Πλή­θος κόσμου παρά τη συνε­χή βρο­χή, παραρ­τή­μα­τα της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ από όλη τη χώρα, αλλά και φορείς του εργα­τι­κού και λαϊ­κού κινή­μα­τος δίνουν το «παρών» στην εκδή­λω­ση για την ανα­τί­να­ξη της Γέφυ­ρας του Γορ­γο­πο­τά­μου, που διορ­γα­νώ­νουν η ΚΟ Ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς — Εύβοιας του ΚΚΕ και η ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ, αυτή την ώρα στον ιστο­ρι­κό τόπο. 

Στην εκδή­λω­ση που παρευ­ρί­σκε­ται ο ΓΓ της ΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, επι­κε­φα­λής πολυ­με­λής αντι­προ­σω­πεί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ, στην οποία συμ­με­τέ­χουν επί­σης τα μέλη του ΠΓ Κώστας Παρα­σκευάς και Λουί­ζα Ράζου, βασι­κή ομι­λή­τρια στην εκδη­λω­ση. Επί­σης οι Κώστας Μπά­τσι­κας, γραμ­μα­τέ­ας της ΕΠ Αν Στε­ρε­άς και Εύβοιας, Κώστας Μπασ­δέ­κης, μέλη της ΚΕ όπως και η Ανδριά­να Μπα­φού­τσου γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Εύβοιας του ΚΚΕ.

Χαι­ρε­τι­σμό στην εκδή­λω­ση απή­θυ­νε η Δήμη­τρα Γερο­κού­δη, Γραμ­μα­τέ­ας του ΤΣ της ΚΝΕ Φθιώ­τι­δας, ενώ στη υνέ­χεια χαι­ρε­τι­σμό απηύ­θυ­νε ο Γρη­γό­ρης Του­γλί­δης, αντι­πρό­ε­δρος της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, ο οποί­ος ανα­φέρ­θη­κε στο ιστο­ρι­κό της ανα­τί­να­ξης της γέφυ­ρας, όπως και το ιστο­ρι­κό πλαίσιο.

Την κεντρι­κή ομι­λία στην εκδή­λω­ση πραγ­μα­το­ποιεί την ώρα αυτή η Λουί­ζα Ράζου.

Δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα

Από την εκδή­λω­ση για τα 80χρονα από την ανα­τί­να­ξη της γέφυ­ρας του Γορ­γο­πό­τα­μου όπου και παρευ­ρί­σκε­ται, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας έκα­νε την ακό­λου­θη δήλωση:

«Βρι­σκό­μα­στε σήμε­ρα εδώ για να τιμή­σου­με τα 80 χρό­νια της επε­τεί­ου της ανα­τί­να­ξης της γέφυ­ρας του Γορ­γο­πο­τά­μου. Μία μεγά­λη αντι­στα­σια­κή ενέρ­γεια που έγι­νε από το αντι­στα­σια­κό κίνη­μα του ελλη­νι­κού λαού κατά των δυνά­με­ων κατο­χής, από όπου ξεκί­νη­σε η πλειο­ψη­φία του ελλη­νι­κού λαού, μέσα κυρί­ως από τις γραμ­μές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ για τη λευ­τε­ριά και την προ­κο­πή του τόπου και του λαού μας.

Ο ελλη­νι­κός λαός δεν χρω­στά­ει τίπο­τα και σε κανέ­ναν, άλλοι του χρω­στά­νε. Το γερ­μα­νι­κό κρά­τος τού χρω­στά­ει τις απο­ζη­μιώ­σεις, τις επα­νορ­θώ­σεις από τις κατα­στρο­φές και τη βία τότε την περί­ο­δο της κατο­χής στον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο. Το βρε­τα­νι­κό κρά­τος χρω­στά­ει για τις συνέ­πειες και τις κατα­στρο­φές που έφε­ρε το Δεκέμ­βρη του ’44 και στη συνέ­χεια, μας χρω­στά­ει να επι­στρέ­ψει αυτά που έκλε­ψε, τα μάρ­μα­ρα του Παρ­θε­νώ­να επί­σης. Το αμε­ρι­κά­νι­κο κρά­τος «χρω­στά­ει» στον ελλη­νι­κό λαό για τις επεμ­βά­σεις στην περιο­χή, στη χώρα μας, για το βρώ­μι­κο ρόλο που έπαι­ξε στο Κυπρια­κό, για το ότι έχει γεμί­σει σήμε­ρα με στρα­τό­πε­δα, με βάσεις θανά­του όλη τη χώρα με τη σύμ­φω­νη γνώ­μη και την υπο­γρα­φή όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων.

Ο αγώ­νας συνε­χί­ζε­ται, το μήνυ­μα είναι αντί­στα­ση, ενό­τη­τα, αντε­πί­θε­ση για να δικαιω­θούν τελι­κά τα ορά­μα­τα του ελλη­νι­κού λαού και του αντι­στα­σια­κού κινήματος».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο