Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γουλιέλμος Μαρκόνι, του οφείλει πολλά η ανθρωπότητα

Στις 20 Ιου­λί­ου 1937 πεθαί­νει ο Γου­λιέλ­μος Μαρκόνι.

Στον Γου­λιέλ­μο Μαρ­κέ­ζε Μαρ­κό­νι η ανθρω­πό­τη­τα οφεί­λει πολ­λά. Ο Ιτα­λός φυσι­κός, που έζη­σε από το 1874 έως το 1937, έθε­σε ως σκο­πό των επι­στη­μο­νι­κών του ερευ­νών την ανά­πτυ­ξη της επι­κοι­νω­νί­ας μετα­ξύ των ανθρώ­πων σε μεγά­λες απο­στά­σεις. Το μέγι­στο ζήτη­μα της επι­κοι­νω­νί­ας, που μέχρι τότε αντι­με­τω­πι­ζό­ταν είτε με την ταχυ­δρο­μι­κή αλλη­λο­γρα­φία, είτε με το ενσύρ­μα­το τηλέ­φω­νο που ανα­κά­λυ­ψε ο Γκρά­χαμ Μπελ, απα­σχο­λού­σε πολ­λούς επι­στή­μο­νες εκεί­νης της περιό­δου. Με τα μετα­φο­ρι­κά μέσα εκεί­νης της επο­χής, η διεκ­πε­ραί­ω­ση της αλλη­λο­γρα­φί­ας ήταν πολύ αργή και το τηλέ­φω­νο απαι­τού­σε μεγά­λο κόστος για την εγκα­τά­στα­σή του και τη δημιουρ­γία των ανά­λο­γων δικτύ­ων. Ο Γου­λιέλ­μος Μαρ­κό­νι εφηύ­ρε τον ασύρ­μα­το τηλέ­γρα­φο, δίνο­ντας έτσι απά­ντη­ση σε μια από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες ανά­γκες των ανθρώ­πων για γρή­γο­ρη ενη­μέ­ρω­ση και επι­κοι­νω­νία. Για την ανα­κά­λυ­ψή του, του απο­νε­μή­θη­κε το βρα­βείο Νόμπελ το 1909.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο