Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γράμματα στην αγαπημένη

​Γρά­φει ο Κων­στα­ντί­νος Δέδες //

«Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, πως θα γενούν τα σκο­τά­δια λάμψη;»

Το 1983, η Minos κυκλο­φό­ρη­σε τον δίσκο «Γράμ­μα­τα στην Αγα­πη­μέ­νη», σε ποί­η­ση του Ναζίμ Χικ­μέτ, από­δο­ση στα ελλη­νι­κά του Γιάν­νη Ρίτσου και μελο­ποί­η­ση του Μάνου Λοΐ­ζου. Οι πρώ­τες δοκι­μές πάνω στα συγκε­κρι­μέ­να ποι­ή­μα­τα είχαν ξεκι­νή­σει στις αρχές του 1970 και οι πρώ­τες πρό­χει­ρες ηχο­γρα­φή­σεις το 1975–76 με τη φωνή του Μανώ­λη Ρασού­λη, χωρίς όμως ο συν­θέ­της να μεί­νει ικα­νο­ποι­η­μέ­νος. Μετά από πολ­λές δοκι­μές, διά­φο­ρα ενορ­χη­στρω­τι­κά σχή­μα­τα, ο Λοΐ­ζος δεν κατά­φε­ρε και το σημα­ντι­κό­τε­ρο δεν πρό­λα­βε να δώσει την τελι­κή μορ­φή που ήθε­λε στα τρα­γού­δια για τις επί­ση­μες ηχο­γρα­φή­σεις στο στού­ντιο. Ο δίσκος, τελι­κά, κυκλο­φό­ρη­σε το 1983, ένα χρό­νο μετά τον θάνα­τό του, με τη φωνή του και με τη συνο­δεία κιθά­ρας και φισαρ­μό­νι­κας από πρό­χει­ρες και ερα­σι­τε­χνι­κές ηχο­γρα­φή­σεις σε μαν­γη­το­ται­νία που βρέ­θη­καν στο αρχείο της Minos.

Ο Θάνος Μικρού­τσι­κος, ο πρώ­τος που σύστη­σε τον Ναζίμ Χικ­μέτ στο ελλη­νι­κό κοι­νό (Πολι­τι­κά Τρα­γού­δια, LYRA, 1975), στο επι­στη­μο­νι­κό συνέ­δριο του ΚΚΕ, θυμά­ται: «Η φιλία μου με τον Λοΐ­ζο και οι επα­φές μας ήταν καθη­με­ρι­νές και πολύ­ω­ρες, ανα­φέ­ρο­μαι στο 1978 και μετά. Μια μέρα, ήταν αργά βρά­δυ, μου εξο­μο­λο­γή­θη­κε ότι ήμουν η αιτία που δεν ξανα­δού­λε­ψε και δεν ολο­κλή­ρω­σε ποτέ τη δου­λειά του πάνω στον Χικ­μέτ. Μπή­κες στο μεδου­λι του, μου λέει, ενώ εγώ έμει­να στην επι­φά­νεια. Και αυτό μου το’ πε ο πιο σπου­δαί­ος μελω­δός της γενιάς μου, που όμως ήταν γεν­ναιό­δω­ρος, χωρίς κόμπλεξ και χωρίς μικροκακίες».

Loizos1

Ο δίσκος περι­λαμ­βά­νει τα κομμάτια:

Μονά­κρι­βή Μου

Το Δίχτυ

Απε­ρί­γρα­πτη Λένε

Στη­θάγ­χη

Κατά Τις Λάμ­ψεις Πέρα

Χλια­ροί Και Παλλόμενοι

Λίγα Γαρού­φαλ­λα

Όπως Ο Κερέμ

Τι Όμορ­φο Πού­ναι Να Σε Συλλογιέμαι

Αν Με τη Μεσολάβηση

Η Ποιο Όμορ­φη Θάλ­λα­σα (μτφ Γ. Παπαλεονάρδου)

Ένα Κρε­βά­τι Εκστρατείας

Ο Άνε­μος Κυλάει

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο