Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γρίφος η πορεία του ιρανικού τάνκερ — «Σε επικοινωνία» με τις ΗΠΑ η ελληνική κυβέρνηση

Το Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών παρα­κο­λου­θεί στε­νά το ζήτη­μα που έχει προ­κύ­ψει με το τάν­κερ ιρα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων, ανα­φέ­ρουν διπλω­μα­τι­κές πηγές. Σύμ­φω­να με την πλη­ρο­φό­ρη­ση που υπάρ­χει από το Υπουρ­γείο Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής, όπως σημειώ­νουν, δεν έχει υπο­βλη­θεί μέχρι στιγ­μής αίτη­μα ελλι­με­νι­σμού του πλοί­ου στο λιμά­νι της Καλα­μά­τας ή σε άλλο λιμά­νι της χώρας μας, όπως και οποιο­δή­πο­τε, άλλης φύσης, αίτη­μα προς τις ελλη­νι­κές αρχές.

Το Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, επι­ση­μαί­νουν οι ίδιες πηγές, βρί­σκε­ται σε επι­κοι­νω­νία διά της διπλω­μα­τι­κής οδού με την αμε­ρι­κα­νι­κή πλευ­ρά, της οποί­ας οι θέσεις άλλω­στε για το συγκε­κρι­μέ­νο ζήτη­μα είναι γνω­στές και έχουν κοι­νο­ποι­η­θεί όχι μόνο στην Ελλά­δα αλλά και σε όλα τα κρά­τη και λιμέ­νες της Μεσογείου.

Το ιστορικό

Το σκά­φος «Andrian Darya‑1», απέ­πλευ­σε από το Γιβραλ­τάρ λίγο πριν τα μεσά­νυ­χτα της Κυρια­κής προς Δευ­τέ­ρα, μετά την απο­τυ­χία αμε­ρι­κα­νι­κού δικα­στη­ρί­ου να πετύ­χει την παρά­τα­ση της κρά­τη­σης του πλοί­ου, με το επι­χεί­ρη­μα ότι η πλοιο­κτή­τρια εται­ρεία είναι «βιτρί­να» των Ιρα­νών «Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης», που χαρα­κτη­ρί­στη­καν από τις ΗΠΑ «τρο­μο­κρα­τι­κή οργάνωση».

Το ιρα­νι­κό δεξα­με­νό­πλοιο, που μετα­φέ­ρει αργό πετρέ­λαιο αξί­ας 130 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων, φαί­νε­ται σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της υπη­ρε­σί­ας εντο­πι­σμού του πλου πλοί­ων, Marine Traffic, πως έχει τελι­κό προ­ο­ρι­σμό το λιμά­νι της Καλα­μά­τας, όπου ανα­μέ­νε­ται να φτά­σει την ερχό­με­νη Κυρια­κή, 25 Αυγού­στου. Εως αργά χτες το από­γευ­μα πάντως, δεν είχε απο­σα­φη­νι­στεί για ποιο λόγο επι­λέ­γει το λιμά­νι της Καλα­μά­τας και εάν από εκεί θα συνε­χί­σει τον πλου με άλλο προορισμό.

Γεγο­νός πάντως είναι πως η εξέ­λι­ξη επι­τα­χύ­νει τη δια­δι­κα­σία για την απε­λευ­θέ­ρω­ση και του βρε­τα­νι­κού δεξα­με­νό­πλοιου «Stena Impero» που κρα­τεί­ται επί­σης από τις ιρα­νι­κές αρχές εδώ και βδο­μά­δες με αφορ­μή την παρα­βί­α­ση κανο­νι­σμών διε­θνούς ναυ­σι­πλο­ΐ­ας. Ιρα­νοί αξιω­μα­τού­χοι μιλώ­ντας σε διε­θνή πρα­κτο­ρεία δήλω­σαν πως ανα­μέ­νε­ται σχε­τι­κή από­φα­ση ιρα­νι­κού δικα­στη­ρί­ου μέσα στις επό­με­νες λίγες μέρες.

Adrian Darya 1: Γρίφος η πορεία του στη Μεσόγειο. Βρίσκεται ανοιχτά της Αλγερίας, πλέοντας ανατολικά

Το ιρα­νι­κό τάν­κερ που βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο μίας οργι­σμέ­νης αντι­πα­ρά­θε­σης ανά­με­σα στην Ουά­σινγ­κτον και την Τεχε­ρά­νη βρι­σκό­ταν σήμε­ρα το πρωί σε από­στα­ση εκα­τό περί­που χιλιο­μέ­τρων βορειο­δυ­τι­κά του Οράν (Αλγε­ρία) πλέ­ο­ντας προς ανατολάς.

Σύμ­φω­να με τηλε­γρά­φη­μα του ιρα­νι­κού πρα­κτο­ρεί­ου ειδή­σε­ων Irna, ιρα­νός λιμε­νι­κός αξιω­μα­τού­χος, ο Τζα­λίλ Εσλά­μι, δήλω­σε ότι το τάν­κερ πλέ­ει σε διε­θνή ύδα­τα. Αορι­στία καλύ­πτει τον τελι­κό του προ­ο­ρι­σμό και την τύχη του φορ­τί­ου του. Οι αρχές του Γιβραλ­τάρ δεν επι­βε­βαί­ω­σαν ποτέ επι­σή­μως τον από­πλου του.

Οι αρχές του Γιβραλ­τάρ είχαν συλ­λά­βει στις 4 Ιου­λί­ου το τάν­κερ, με την υπο­ψία ότι μετα­φέ­ρει πετρέ­λαιο με προ­ο­ρι­σμό την Συρία στο πλαί­σιο των ευρω­παϊ­κών κυρώ­σε­ων κατά της Δαμα­σκού. Ελα­βε άδεια να συνε­χί­σει τον πλουν την Πέμ­πτη, όταν η Τεχε­ρά­νη έδω­σε την δια­βε­βαί­ω­ση ότι το φορ­τίο των 2,1 εκατ. βαρε­λιών πετρε­λαί­ου δεν προ­ο­ρί­ζε­ται για την Συρία. Την επό­με­νη ημέ­ρα, δικα­στή­ριο της Ουά­σινγ­κτον εξέ­δω­σε ένταλ­μα για την σύλ­λη­ψη του τάν­κερ και την κατά­σχε­ση του φορ­τί­ου του.

Το Γιβραλ­τάρ ανα­κοί­νω­σε την Κυρια­κή ότι δεν μπο­ρεί να συμ­μορ­φω­θεί προς το αμε­ρι­κα­νι­κό ένταλ­μα διό­τι ενερ­γεί βάσει του ευρω­παϊ­κού δικαί­ου. Η Ουά­σινγ­κτον βασί­ζει το ένταλ­μα στο επι­χεί­ρη­μα ότι το τάν­κερ έχει σχέ­σεις με το σώμα του Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης του Ιράν, το οποίο θεω­ρεί τρο­μο­κρα­τι­κή οργάνωση.

Το πλοίο έχει αλλά­ξει ονο­μα­σία σε Adrian Darya 1 και πέρα­σε υπό ιρα­νι­κή σημαία. Προη­γου­μέ­νως έπλεε υπό πανα­μαϊ­κή σημαία και με την ονο­μα­σία Grace 1.

Η Τεχε­ρά­νη τονί­ζει ότι οποια­δή­πο­τε κίνη­ση για νέα σύλ­λη­ψη του πλοί­ου θα έχει «σοβα­ρές συνέ­πειες». Αν και προ­σπά­θη­σε να υπο­βαθ­μί­σει την πιθα­νό­τη­τα πολε­μι­κής ανα­μέ­τρη­σης με την Ουά­σινγ­κτον, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών του Ιράν Μοχά­μαντ Τζα­βάντ Ζαρίφ δήλω­σε σε συνέ­ντευ­ξή του στην αμε­ρι­κα­νι­κή τηλε­ό­ρα­ση κατά την διάρ­κεια επί­σκε­ψής του στην Φιν­λαν­δία ότι η Ουά­σινγ­κτον επι­διώ­κει «περαι­τέ­ρω κλιμάκωση».

«Είναι ατυ­χές ότι συνέ­βη αυτό», δήλω­σε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στο Fox News Channel σχε­τι­κά με την απε­λευ­θέ­ρω­ση του πλοί­ου εξη­γώ­ντας ότι, εάν το Ιράν απο­κο­μί­σει κέρ­δη από την πώλη­ση του πετρε­λαί­ου που μετα­φέ­ρει το τάν­κερ, το Σώμα των Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης, οι επί­λε­κτες στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις του Ιράν, θα έχουν στην διά­θε­σή τους «περισ­σό­τε­ρα χρή­μα­τα, περισ­σό­τε­ρο πλού­το, περισ­σό­τε­ρους πόρους, για να συνε­χί­σουν την τρο­μο­κρα­τι­κή τους εκστρατεία».

Προειδοποίηση ΗΠΑ

Αξιω­μα­τού­χος του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ δήλω­σε ότι η Ουά­σινγ­κτον γνω­στο­ποί­η­σε την «αυστη­ρή της θέση» προς την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, καθώς και προς όλα τα λιμά­νια της Μεσο­γεί­ου σχε­τι­κά με την παρο­χή διευ­κο­λύν­σε­ων στο ιρα­νι­κό τάνκερ.

Ο αμε­ρι­κα­νός αξιω­μα­τού­χος δήλω­σε ότι η παρο­χή βοή­θειας στο πλοίο μπο­ρεί να θεω­ρη­θεί υπο­στή­ρι­ξη προς τρο­μο­κρα­τι­κή οργάνωση.

Ο ιρα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών δήλω­σε από την Φιν­λαν­δία «ευτυ­χής που η περι­πέ­τεια έλα­βε τέλος». «Ελπί­ζω ότι αυτό θα οδη­γή­σει σε λιγό­τε­ρη κλιμάκωση».

Ο Μοχά­μαντ Τζα­βάντ Ζαρίφ δήλω­σε ότι το αμε­ρι­κα­νι­κό ένταλ­μα στε­ρεί­ται νομι­κής βάσης και ότι στη­ρί­ζε­ται σε πολι­τι­κά κίνη­τρα για «να προ­κα­λέ­σει μεγα­λύ­τε­ρη κλιμάκωση».

Ωστό­σο, σε συνέ­ντευ­ξή του στο NBC Nightly News, ο Ζαρίφ δήλω­σε ότι το Ιράν δεν θα ανα­λά­βει στρα­τιω­τι­κή δρά­ση για να τερ­μα­τί­σει την αντι­πα­ρά­θε­ση με τις Ηνω­μέ­νες Πολιτείες.

«Δεν θα το κάνου­με. Δεν το έχου­με κάνει ποτέ τα τελευ­ταία 250 χρό­νια. Εχου­με υπε­ρα­σπι­σθεί τους εαυ­τούς μας. Και έχου­με δώσει καλά μαθή­μα­τα σε όσους πραγ­μα­το­ποί­η­σαν εισβο­λές ενα­ντί­ον μας».

Ο ιρα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών υπο­βάθ­μι­σε την πιθα­νό­τη­τα ανά­λη­ψης αμε­ρι­κα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής δρά­σης κατά του Ιράν, λέγο­ντας ότι η συνή­θεια των ΗΠΑ να λένε «όλες οι επι­λο­γές βρί­σκο­νται στο τρα­πέ­ζι» στην προ­σέγ­γι­ση που υιο­θε­τούν απέ­να­ντι στο Ιράν παρα­βιά­ζει τον Χάρ­τη των Ηνω­μέ­νων Εθνών.

Ο Μοχά­μαντ Τζα­βάντ Ζαρίφ δήλω­σε ότι το Ιράν δεν μπο­ρεί να απο­κα­λύ­ψει τον προ­ο­ρι­σμό του τάν­κερ εξαι­τί­ας της ισχύ­ος των κυρώ­σε­ων των ΗΠΑ.

Προειδοποιήσεις μέσω επισήμων διαύλων

Οταν ερω­τή­θη­κε για το αν οι ΗΠΑ μπο­ρούν να ανα­νε­ώ­σουν το αίτη­μα για την σύλ­λη­ψη του πλοί­ου, ο εκπρό­σω­πος του ιρα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Αμπάς Μου­σα­βί δήλω­σε: «Μία τέτοια ενέρ­γεια, και ακό­μη και η συζή­τη­ση γι΄αυτήν…θα έθε­τε σε κίν­δυ­νο της ασφά­λεια της ναυ­σι­πλο­ΐ­ας στην ανοι­κτή θάλασσα».

«Το Ιράν έχει εκδώ­σει τις ανα­γκαί­ες προει­δο­ποι­ή­σεις μέσω των επι­σή­μων διαύ­λων, ειδι­κά μέσω της ελβε­τι­κής πρε­σβεί­ας, προς τους αμε­ρι­κα­νούς αξιω­μα­τού­χους να μην δια­πρά­ξουν λάθος, διό­τι αυτό θα έχει σοβα­ρές συνέ­πειες», δήλω­σε ο Μου­σα­βί σε δηλώ­σεις του στην ιρα­νι­κή κρα­τι­κή τηλεόραση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο