Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γραμμή 3 Μετρό: μετά από 10άδες αναβολές ανοίγουν για το επιβατικό κοινό οι νέοι σταθμοί –έτοιμη και η κυβερνητική φιέστα

Κατά τις 2μμ σήμε­ρα, προ­βλέ­πε­ται να δοθούν σε λει­τουρ­γία οι τρεις νέοι σταθ­μοί της Γραμ­μής 3 του Μετρό «Μανιά­τι­κα», «Πει­ραιάς» και «Δημο­τι­κό θέα­τρο» με πανη­γυ­ρι­κά τα εγκαίνια.

Αύριο Τρί­τη 11 Οκτω­βρί­ου, θα τεθεί σε ισχύ ο ανα­σχε­δια­σμός λεω­φο­ρεια­κών γραμ­μών στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή του Πει­ραιά.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι επι­βά­τες μπο­ρούν να καλούν στο πλη­ρο­φο­ρια­κό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185, ενώ όλες οι πλη­ρο­φο­ρί­ες για τα δρο­μο­λό­για της Γραμ­μής 3 του Μετρό, όπως αυτά δια­μορ­φώ­νο­νται από τη Δευ­τέ­ρα 10 Οκτω­βρί­ου 2022, είναι αναρ­τη­μέ­νες στην ιστο­σε­λί­δα της ΣΤΑ.ΣΥ.

Συριζα Τσίπρας Μητσοτάκης

Ο Σύρι­ζα στο μετα­ξύ ‑έτοι­μος για τη γνω­στή κοκο­ρο­μα­χία, σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρει «είμα­στε ξεχω­ρι­στά ικα­νο­ποι­η­μέ­νοι για­τί η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ απα­γκί­στρω­σε το έργο το 2015, έβα­λε τέλος στο τέλ­μα και στη στα­σι­μό­τη­τα, επι­τά­χυ­νε απο­τε­λε­σμα­τι­κά την πρό­ο­δο και την εξέ­λι­ξή του. Ολο­κλή­ρω­σε τους τρεις σταθ­μούς Νίκαιας, Κορυ­δαλ­λού, Αγί­ας Βαρ­βά­ρας και το σύνο­λο των σηράγ­γων ενώ ταυ­τό­χρο­να έδω­σε λύσεις σε χρό­νια προ­βλή­μα­τα, που επέ­τρε­ψαν την πρό­ο­δο και την ολο­κλή­ρω­ση του έργου».

Στο πλαί­σιο αυτό ζητά «ο Πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, ο Υπουρ­γός Κώστας Καρα­μαν­λής αλλά και ο καλο­λα­δω­μέ­νος επι­κοι­νω­νια­κός μηχα­νι­σμός τους, να μην γελοιο­ποι­ή­σουν την ιστο­ρι­κή αυτή μέρα για τον Πει­ραιά, με ανό­η­τες φιέ­στες αυτο­ε­πι­βε­βαί­ω­σης, όπως συνη­θί­ζουν»

Σημειώ­νουν ακό­μη ότι «η απου­σία σχε­δια­σμού και από την παρού­σα κυβέρ­νη­ση, φέρ­νει μεν το Μετρό στον Πει­ραιά, αλλά μειώ­νει τα δρο­μο­λό­για προς το «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος», καθώς δεν προ­νο­ή­θη­κε να έχουν αγο­ρα­στεί οι απα­ραί­τη­τοι επι­πλέ­ον συρ­μοί για την επέ­κτα­ση της Γραμμής.

Στο μετα­ξύ το pireaspiraeus.com πριν 15 μέρες ανέ­φε­ρε στην ανάρ­τη­σή του «Σταθ­μός Μετρό Δημο­τι­κό Θέα­τρο – Μετά από 9 χρό­νια έφυ­γαν οι λαμα­ρί­νες του εργοταξίου»

Όνει­ρο ζού­με, μη μας ξυπνά­τε, πλέ­ον λίγες είναι οι μέρες μέχρι να παρα­δο­θεί η πολυ­πό­θη­τη επέ­κτα­ση του μετρό στον Πει­ραιά αφού πλέ­ον σιγά σιγά φεύ­γουν όλες οι λαμα­ρί­νες από τα εργο­τά­ξια με τελευ­ταίο αυτό του Δημο­τι­κού Θεά­τρου ‑τόσο από την Πλα­τεία Κοραή όσο και από Βενι­ζέ­λου (πρώ­ην Κρή­της) όπως μπο­ρεί­τε να δεί­τε στο βίντεο.

Για την ιστο­ρία – και ενώ το αρχι­κό χρο­νο­διά­γραμ­μα του έργου προ­έ­βλε­πε την ορι­στι­κή παρά­δο­ση της Γραμ­μής 3 ‑και των έξι δηλα­δή σταθ­μών- το 2ο 6μηνο του 2017

01 Μαρ­τί­ου 2017

Το πρώ­το τρί­μη­νο του 2019 ανα­μέ­νε­ται να λει­τουρ­γή­σει τμη­μα­τι­κά για τους τρεις πρώ­τους σταθ­μούς «Αγ. Βαρ­βά­ρα — Κορυ­δαλ­λός- Νίκαια», η Γραμ­μή 3 του μετρό προς Πειραιά.
Αυτό ανα­κοί­νω­σε ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Αττι­κό Μετρό ΑΕ, Θεό­δω­ρος Παπα­δό­που­λος, στην ενη­με­ρω­τι­κή συνά­ντη­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με θέμα την πρό­ο­δο των εργα­σιών και το χρο­νο­διά­γραμ­μα ολο­κλή­ρω­σης του έργου. Στη συνά­ντη­ση συμ­με­τεί­χαν (κλπ)

22 Φεβρουα­ρί­ου 2019

Τον Ιού­νιο οι τρεις νέοι σταθ­μοί επέ­κτα­σης προς Πειραιά

14 Ιου­νί­ου 2021

Το εργο­τά­ξιο του σταθ­μού μετρό «Δημο­τι­κό Θέα­τρο» επι­σκέ­φθη­καν σήμε­ρα ο δήμαρ­χος Πει­ραιά κ. Γιάν­νης Μώρα­λης και ο Υπουρ­γός Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών κ. Κώστας Καρα­μαν­λής. Οι δύο άνδρες περι­η­γή­θη­καν στους χώρους του σταθ­μού και συζή­τη­σαν για την πορεία των εργασιών.

Σημειώ­νε­ται πως σύμ­φω­να με το νέο χρο­νο­διά­γραμ­μα, οι τρεις σταθ­μοί της γραμ­μής 3 Μανιά­τι­κα, Πει­ραιάς και Δημο­τι­κό Θέα­τρο, προ­βλέ­πε­ται να ξεκι­νή­σουν τη λει­τουρ­γία τους το καλο­καί­ρι του 2022.

Παράπλευρες απώλειες \ “παρενέργειες”

(η «είδη­ση»)
Το μετρό του Πει­ραιά βάφτη­κε στα κίτρι­να ‑Σάλο προ­κα­λούν οι πρώ­τες φωτογραφίες

«Με το κίτρι­νο χρώ­μα είναι υπο­χρε­ω­μέ­νοι να συμ­βιώ­σουν οι κάτοι­κοι του Πει­ραιά, οι οποί­οι θα χρη­σι­μο­ποιούν τους νέους σταθ­μούς του μετρό που δημιουρ­γή­θη­καν και πρό­κει­ται να τεθούν σε λει­τουρ­γία τη Δευ­τέ­ρα. Αντι­θέ­τως θα μπο­ρού­σαν κάλ­λι­στα να συν­δε­θούν με έναν από τους αιώ­νιους αντι­πά­λους του Ολυ­μπια­κού, γεγο­νός που δεν θα μπο­ρού­σε να περά­σει απα­ρα­τή­ρη­το από τους εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες φίλους του που κατοι­κούν στον Πειραιά».

Η είδη­ση για τους βαμ­μέ­νους στα κίτρι­να σταθ­μούς του μετρό κάνει ήδη τον γύρο του Δια­δι­κτύ­ου και των social media, χωρίς ωστό­σο να έχει υπάρ­ξει μέχρι τώρα κάποια επί­ση­μη τοπο­θέ­τη­ση από την πλευ­ρά της Αττι­κό Μετρό για τη συγκε­κρι­μέ­νη χρω­μα­τι­κή επι­λο­γή των τριών νέων σταθμών.

Τοπι­κά μέσα έχουν ήδη δια­τυ­πώ­σει το ερώ­τη­μα για­τί δεν επι­λέ­χθη­κε το κόκ­κι­νο χρώ­μα, παρα­πέ­μπο­ντας στο χρώ­μα του Ολυ­μπια­κού ή έστω το μπλε, καθώς και οι τρεις σταθ­μοί φιλο­ξε­νού­νται στο μεγα­λύ­τε­ρο λιμά­νι της χώρας και γει­το­νεύ­ουν με το απέ­ρα­ντο γαλά­ζιο του Αιγαίου…

Δρομολόγια

Με την έναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας των σταθ­μών «Μανιά­τι­κα», «Πει­ραιάς» και «Δημο­τι­κό Θέα­τρο» προ­βλέ­πε­ται ημε­ρή­σια αύξη­ση της συνο­λι­κής επι­βα­τι­κής κίνη­σης στο δίκτυο του μετρό κατά 132.000 επι­βά­τες, μειώ­νο­ντας την κυκλο­φο­ρία των ΙΧ οχη­μά­των κατά 23.000.

Με την επέ­κτα­ση του δικτύ­ου του μετρό κατά 3,2 χλμ, η γραμ­μή 3 «Δημο­τι­κό Θέα­τρο-Δου­κίσ­σης Πλα­κε­ντί­ας-Αερο­δρό­μιο» αριθ­μεί πλέ­ον 27 σταθ­μούς.

Η συχνό­τη­τα των δρο­μο­λο­γί­ων στο τμή­μα Δημο­τι­κό Θέα­τρο Δου­κίσ­σης Πλα­κε­ντί­ας τις ώρες αιχ­μής (07.30–11.00 & 13:30 — 17:30) παρα­μέ­νει στα 4΄ και τις νυχτε­ρι­νές ώρες (22:00 — 00:20) μειώ­νε­ται στα 9΄ από 10΄. Στο τμή­μα Αερο­δρό­μιο-Δημο­τι­κό Θέα­τρο η συχνό­τη­τα δια­μορ­φώ­νε­ται στα 36΄.

Το πρώ­το δρο­μο­λό­γιο από τους σταθ­μούς Δημο­τι­κό Θέα­τρο και Δου­κίσ­σης Πλα­κε­ντί­ας θα ξεκι­νά στις 05:30. Πρώ­τα δρο­μο­λό­για στις 05:30 θα ξεκι­νούν και από τους σταθ­μούς Αιγά­λεω και Μονα­στη­ρά­κι στην κατεύ­θυν­ση προς Δου­κίσ­σης Πλα­κε­ντί­ας και από τον σταθ­μό Εθνι­κή ‘Αμυ­να στην κατεύ­θυν­ση προς Δημο­τι­κό Θέα­τρο. Το τελευ­ταίο δρο­μο­λό­γιο (Δευ­τέ­ρα-Πέμ­πτη & Κυρια­κή) από το Δημο­τι­κό Θέα­τρο θα γίνε­ται στις 23:59 και από τη Δου­κίσ­σης Πλα­κε­ντί­ας στις 00:03. Παρα­σκευή και Σάβ­βα­το, οπό­τε και ισχύ­ει η επέ­κτα­ση του ωρα­ρί­ου λει­τουρ­γί­ας, οι τελευ­ταί­οι συρ­μοί θα ανα­χω­ρούν στη 01:06 από το Δημο­τι­κό Θέα­τρο και στη 01:10 από τη Δου­κίσ­σης Πλα­κε­ντί­ας. Τελευ­ταί­οι συρ­μοί από τον σταθ­μό Σύνταγ­μα προς όλες τις κατευ­θύν­σεις θα ανα­χω­ρούν στις 00:23 (Δευ­τέ­ρα — Πέμ­πτη & Κυρια­κή) και στη 01:30 (Παρα­σκευή και Σάββατο).

Η αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών

Το σχέ­διο ανα­διάρ­θρω­σης του συγκοι­νω­νια­κού δικτύ­ου που έχει δια­μορ­φώ­σει ο ΟΑΣΑ για τη δια­σύν­δε­ση των δήμων στις περιο­χές που βρί­σκο­νται οι νέοι σταθ­μοί του μετρό «Μανιά­τι­κα», «Πει­ραιάς», «Δημο­τι­κό Θέα­τρο» και για τη δυνα­τό­τη­τα νέων μετε­πι­βι­βά­σε­ων, βασί­ζε­ται σε ενι­σχύ­σεις και τρο­πο­ποι­ή­σεις λεω­φο­ρεια­κών γραμ­μών. Η ανα­δια­μόρ­φω­ση των γραμ­μών χωρί­ζε­ται σε δυο φάσεις:

Κατά την πρώ­τη φάση, με την έναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας των τριών νέων σταθ­μών, προ­βλέ­πο­νται άμε­σες παρεμ­βά­σεις, οι οποί­ες θα αξιο­λο­γη­θούν μετά το πρώ­το διά­στη­μα λει­τουρ­γί­ας των σταθ­μών. Στη συνέ­χεια και σε εύλο­γο χρο­νι­κό διά­στη­μα, θα ακο­λου­θή­σει η επό­με­νη φάση ανα­σχε­δια­σμού που θα περι­λαμ­βά­νει πρό­σθε­τες συγκοι­νω­νια­κές ρυθ­μί­σεις, οι οποί­ες θα απαι­τη­θούν μετά την ολο­κλη­ρω­μέ­νη λει­τουρ­γία της γραμ­μής 3, κατό­πιν εκτί­μη­σης και αξιο­λό­γη­σης της δια­μορ­φω­θεί­σας κατά­στα­σης στο συγκοι­νω­νια­κό δίκτυο της ευρύ­τε­ρης περιοχής

Η λεω­φο­ρεια­κή γραμ­μή 831 Αιγά­λεω-Πει­ραιάς ενι­σχύ­ε­ται με επι­πλέ­ον δρο­μο­λό­για καθ΄ όλη τη διάρ­κεια της ημέρας.

Η λεω­φο­ρεια­κή γραμ­μή 810 Σχι­στό-Κορυ­δαλ­λός τρο­πο­ποιεί­ται σε τρο­φο­δο­τι­κή γραμ­μή για τον σταθ­μό του μετρό «Κορυ­δαλ­λός» και θα δια­συν­δε­θεί με την λεω­φό­ρο Πέτρου Ράλλη.

Η λεω­φο­ρεια­κή γραμ­μή 830 Αγία Βαρ­βά­ρα-Πει­ραιάς τρο­πο­ποιεί­ται σε τρο­φο­δο­τι­κή γραμ­μή για τον σταθ­μό του μετρό «Κορυ­δαλ­λός».

Η λεω­φο­ρεια­κή γραμ­μή 846 Νεά­πο­λη-Νίκαια-Πει­ραιάς τρο­πο­ποιεί­ται σε τρο­φο­δο­τι­κή γραμ­μή για τον σταθ­μό του μετρό «Νίκαια».

Η λεω­φο­ρεια­κή γραμ­μή 900, η οποία δημιουρ­γή­θη­κε τα τελευ­ταία 2 χρό­νια για να καλύ­ψει την μετα­βα­τι­κή περί­ο­δο μετα­ξύ της λει­τουρ­γί­ας των σταθ­μών μετρό «Κορυ­δαλ­λός» και «Νίκαια» και των 3 νέων σταθ­μών του «Πει­ραιά», καταργείται.

Οι αφε­τη­ρί­ες και τέρ­μα­τα των υφι­στά­με­νων λεω­φο­ρεια­κών γραμ­μών παρα­μέ­νουν ως έχουν.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο