Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΓΡΑΜΜΟΣ: Συνεχίζονται οι εργασίες ανάδειξης της νοσοκομειούπολης του ΔΣΕ

Σ’ όλο της το μεγα­λείο ανα­δει­κνύ­ε­ται βδο­μά­δα τη βδο­μά­δα η νοσο­κο­μειού­πο­λη του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας που βρί­σκε­ται στο ύψω­μα Σκά­λα του Γράμμου.

Και αυτό το τρι­ή­με­ρο (27–29 Οκτώ­βρη) δεκά­δες μέλη του ΚΚΕ από τις Οργα­νώ­σεις της Μακε­δο­νί­ας, της Ηπεί­ρου και της Αττι­κής, συντό­νι­σαν τα βήμα­τά τους στα μονο­πά­τια του Γράμ­μου, προ­σφέ­ρο­ντας εκα­το­ντά­δες εργα­το­ώ­ρες εξει­δι­κευ­μέ­νης εργα­σί­ας για την απο­κά­λυ­ψη και ανά­δει­ξη ενός προς ένα των κτι­σμά­των που συγκρο­τού­σαν το μεγά­λο νοσο­κο­μείο του ΔΣΕ στον Γράμμο.

Ο Τομέ­ας Κατα­σκευών της ΚΟ Αττι­κής είχε στο ζήτη­μα αυτό μια αυτο­νό­η­τη ειδι­κή συμ­βο­λή στην ανά­δει­ξη ενός δικτύ­ου χαρα­κω­μά­των και χώρων υπό­γειας κάλυ­ψης των τραυ­μα­τιών σε περι­πτώ­σεις αερο­πο­ρι­κής απειλής.

Ξεχω­ρι­στή ήταν και αυτή τη φορά η συμ­βο­λή των συντρό­φων από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη που συνέ­χι­σαν την ανα­σκα­φή στους θαλά­μους του βόρειου τομέα της νοσοκομειούπολης.

Οι σύντρο­φοι από τα Γρε­βε­νά, την Κοζά­νη και την Καστο­ριά, συνέ­βα­λαν ειδι­κά με τις γνώ­σεις και την εμπει­ρία τους από την εργα­σία τους σε δάση της περιοχής.

Οι σύντρο­φοι από τα Γιάν­νε­να ανέ­δει­ξαν στο νότιο τομέα της νοσο­κο­μειού­πο­λης έναν ακό­μα από τους μεγά­λους θαλά­μους, ενώ στον ίδιο τομέα προ­χώ­ρη­σαν αρκε­τά οι εργα­σί­ες για την χάρα­ξη και καθα­ρι­σμό των μονο­πα­τιών που συν­δέ­ουν τους θαλά­μους ώστε να μπο­ρεί άνε­τα ο επι­σκέ­πτης να κινεί­ται με ασφά­λεια στο πυκνό δάσος.

Αξιο­ποι­ή­θη­καν και αυτή τη φορά τα υπο­λείμ­μα­τα μιας εκμε­τάλ­λευ­σης που είχε κάνει στη περιο­χή ένας υλο­το­μι­κός συνε­ται­ρι­σμός, καθώς τα υπό­λοι­πα των κλα­διών που δεν αξιο­ποιού­νται εμπο­ρι­κά, έγι­ναν το χρή­σι­μο υλι­κό για την πλευ­ρι­κή οριο­θέ­τη­ση των μονοπατιών.

Αρκε­τό υλι­κό απέ­δω­σαν και οι ανα­σκα­φι­κές εργα­σί­ες σε ορι­σμέ­να σημεία, καθώς βγή­καν στο φως σκεύη και εργα­λεία δηλω­τι­κά της χρή­σης του χώρου εκεί­νη την εποχή.

Θυμί­ζου­με ότι το μεγά­λο νοσο­κο­μείο του Γράμ­μου άρχι­σε να κατα­σκευά­ζε­ται την άνοι­ξη του 1948 για να καλύ­ψει τις ανά­γκες της απο­φα­σι­στι­κής μάχης που ανα­μέ­νο­νταν να δοθεί στη περιο­χή το καλο­καί­ρι του ίδιου χρό­νου. Το νοσο­κο­μείο δεν ήταν μόνο θάλα­μοι νοση­λεί­ας και χει­ρουρ­γεία, αλλά και ένα ολό­κλη­ρο συγκρό­τη­μα υπο­στή­ρι­ξης της λει­τουρ­γί­ας του, από τους χώρους στρα­τω­νι­σμού, ως τα μαγει­ρεία, τη μονά­δα παρα­γω­γής ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος κά. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα των ανα­σκα­φι­κών εργα­σιών απο­δί­δουν στον κάθε χώρο τον χαρα­κτή­ρα της χρή­σης του.

Πολυ­βο­λείο ΔΣΕ — Γράμμος

Οι εργα­σί­ες που γίνο­νται εδώ κι αρκε­τούς μήνες για την ανά­δει­ξη της νοσο­κο­μειού­πο­λης του ΔΣΕ έχουν κεντρί­σει το ενδια­φέ­ρον και ενός πλή­θους κόσμου που επι­σκέ­πτε­ται τον Γράμ­μο για φυσιο­λα­τρι­κούς ή ιστο­ρι­κούς λόγους κι έτσι δεν είναι λίγες οι φορές που ανά­με­σα στα συνερ­γεία που εργά­ζο­νται εκεί, να κυκλο­φο­ρούν και πεζο­πό­ροι που προ­σθέ­τουν στο πρό­γραμ­μά τους μια επί­σκε­ψη και στους χώρους του νοσο­κο­μεί­ου όπου από πρώ­το χέρι έρχο­νται σε επα­φή με μια από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες στιγ­μές της ιστο­ρί­ας της ταξι­κής πάλης στη χώρα μας.

Αξί­ζει επί­σης να σημειω­θεί και μια ιδιαί­τε­ρη πλευ­ρά, αυτή της συμ­βο­λής με διά­φο­ρους τρό­πους των κατοί­κων των γύρω χωριών, κύρια του Νεστο­ρί­ου και του Κεφα­λο­χω­ρί­ου σε ζητή­μα­τα επι­με­λη­τεί­ας, καθώς δεν είναι εύκο­λη πάντα η λύση προ­βλη­μά­των δια­τρο­φής και στέ­γα­σης για δεκά­δες εθε­λο­ντές που εργά­ζο­νται στο δάσος της Σκά­λας. Η πρό­ο­δος των εργα­σιών ανα­δει­κνύ­ει όλο και περισ­σό­τε­ρες ανά­γκες που πρέ­πει να καλυ­φθούν με οικο­νο­μι­κό-υλι­κό τρό­πο μέχρι την ώρα που το σύνο­λο του έργου θα απο­δο­θεί στο κοινό.

Ξενάγηση στο μουσείο του ΔΣΕ στο Νεστόριο σε ένα απο τα διαλείμματα των εργασιών

Ξενά­γη­ση στο μου­σείο του ΔΣΕ στο Νεστό­ριο σε ένα από τα δια­λείμ­μα­τα των εργασιών

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο