Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ανακοίνωση για τις εξελίξεις στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις εξε­λί­ξεις στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, σημειώ­νει:

«Οι ανη­συ­χη­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες, πως η Γαλ­λία έστει­λε ήδη τα πρώ­τα της στρα­τεύ­μα­τα στην Ουκρα­νία, όπως και αυτές που ανα­φέ­ρουν πως η Ρωσία θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις με τακτι­κά πυρη­νι­κά όπλα, υπο­γραμ­μί­ζουν την ανε­ξέ­λεγ­κτη τρο­πή, που λαμ­βά­νει η ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρανία.

Η χώρα μας, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, που απο­λαμ­βά­νει και τη στή­ρι­ξη των άλλων κομ­μά­των του ευρω­α­τλα­ντι­σμού (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελλη­νι­κή Λύση, Νέα Αρι­στε­ρά κλπ) έχει μετα­τρέ­ψει τη χώρα σε ορμη­τή­ριο του πολέ­μου και στό­χο αντι­ποί­νων, σπρώ­χνει το λαό βαθύ­τε­ρα στη σύγκρου­ση που απει­λεί να γενι­κευ­θεί με ανυ­πο­λό­γι­στες συνέ­πειες πρώ­τα απ’ όλα για τους λαούς της Ευρώπης.

Καλού­με τον λαό τώρα να δυνα­μώ­σει την πάλη του ενα­ντί­ον της εμπλο­κής της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο! Να κλεί­σουν τώρα οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κες βάσεις του θανά­του! Να στα­μα­τή­σει η απο­στο­λή όπλων στο σφα­γείο του πολέ­μου! Να επι­στρέ­ψουν στη χώρα όλα τα τμή­μα­τα των ελλη­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων! Απε­γκλω­βι­σμός από τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια και οργανώσεις!

Τώρα, με το ψηφο­δέλ­τιο του ΚΚΕ να εκφρα­στεί πιο δυνα­μι­κά η αντι­πο­λε­μι­κή συμπό­ρευ­ση κατα­δί­κης της ΕΕ του πολέ­μου».

ΣΧΕΤΙΚΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο