Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ: Αυταπάτη ότι το αστικό κράτος και οι νόμοι του θα αντιμετωπίσουν το φασισμό

Σε σχό­λιό του για τη συμ­με­το­χή φασι­στι­κών μορ­φω­μά­των στις εκλο­γές, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Η μάχη ενά­ντια στον φασι­σμό και τις διά­φο­ρες παρα­φυά­δες του δεν μπο­ρεί να δοθεί με υπο­μνή­μα­τα και μάλι­στα στη βάση ένα απα­ρά­δε­κτου ευρω­ε­νω­σια­κού θεσμι­κού πλαι­σί­ου που στή­ρι­ξαν τα άλλα κόμ­μα­τα και που, όπως απο­δεί­χθη­κε και εκ του απο­τε­λέ­σμα­τος, δεν εμπο­δί­ζει τη συμ­με­το­χή φασι­στι­κών μορ­φω­μά­των στις εκλο­γές, τις μεταμ­φιέ­σεις και τους αχυ­ραν­θρώ­πους τους, ούτε φυσι­κά αντι­με­τω­πί­ζει τον ίδιο το φασισμό.

Έχει συγκε­ντρω­θεί ήδη αρκε­τή πεί­ρα που επι­βε­βαιώ­νει ότι μόνο η οργα­νω­μέ­νη πάλη του λαού και της νεο­λαί­ας απέ­να­ντι στην ΕΕ και συνο­λι­κά στο σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης, που τρο­φο­δο­τεί φασι­στι­κές και αντι­δρα­στι­κές δυνά­μεις, αντι­λή­ψεις και πρα­κτι­κές, μπο­ρεί να ορθώ­σει απο­τε­λε­σμα­τι­κό τεί­χος και όχι φυσι­κά η “αυτα­πά­τη” ότι το αστι­κό κρά­τος και οι νόμοι του θα αντι­με­τω­πί­σουν το φασι­σμό, αφού αυτός γεν­νιέ­ται και θρέ­φε­ται στα σπλά­χνα του».

ΠΑΜΕ: Όλοι στην απερ­γία την 1η Μάη, η Πρω­το­μα­γιά δεν είναι αργία!

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο