Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ: Η νέα προωθούμενη συμφωνία με την Τουρκία μετατρέπει τους ξεριζωμένους σε πιόνια ενός ευρύτερου επικίνδυνου γεωπολιτικού παζαριού

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τη συνε­δρί­α­ση του ΚΥΣΕΑ:

«Η σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση του ΚΥΣΕΑ με θέμα “την αύξη­ση των μετα­να­στευ­τι­κών και προ­σφυ­γι­κών ροών” απο­δει­κνύ­ει την απά­τη της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ για τα δήθεν θετι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα της “αυστη­ρής, αλλά δίκαι­ης μετα­να­στευ­τι­κής πολι­τι­κής της”. Απο­δει­κνύ­ε­ται ότι η έντα­ση της κατα­στο­λής σε βάρος των ξερι­ζω­μέ­νων, με επέ­κτα­ση του φρά­χτη στον Έβρο, απε­λά­σεις, επα­να­προ­ω­θή­σεις, Frontex και νέα στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης, δεν αντι­με­τω­πί­ζει ούτε τα κυκλώ­μα­τα των δια­κι­νη­τών ούτε πολύ περισ­σό­τε­ρο την αύξη­ση των ροών, αλλά οδη­γεί σε νέες τρα­γω­δί­ες, ναυά­για, νεκρούς και αγνο­ού­με­νους. Γι’ αυτό και η νέα προ­ω­θού­με­νη συμ­φω­νία ΕΕ και Ελλά­δας με την Τουρ­κία ‑μια νέα χει­ρό­τε­ρη εκδο­χή της απα­ρά­δε­κτης Κοι­νής Δήλω­σης ΕΕ-Τουρ­κί­ας του 2016- όχι μόνο δεν δίνει λύση, αλλά μετα­τρέ­πει τους ξερι­ζω­μέ­νους σε πιό­νια ενός ευρύ­τε­ρου επι­κίν­δυ­νου γεω­πο­λι­τι­κού παζαριού».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο