Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γρεβενά: Θερμή υποδοχή στον «χρυσό» Ολυμπιονίκη Μίλτο Τεντόγλου

Θερ­μή υπο­δο­χή επε­φύ­λασ­σαν στον «χρυ­σό» Ολυ­μπιο­νί­κη, Μίλ­το Τεντό­γλου, οι συμπο­λί­τες του, στα Γρε­βε­νά, σε εκδή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε προς τιμήν του στο Δημο­τι­κό Στά­διο των Γρε­βε­νών σήμε­ρα (18/8). Ο δήμαρ­χος Γρε­βε­νών, Γιώρ­γος Δαστα­μά­νης, απέ­νει­με το «κλει­δί της πόλης» στον «ιπτά­με­νο» Ολυ­μπιο­νί­κη του μήκους στο Τόκιο, ενώ νωρί­τε­ρα είχε πραγ­μα­το­ποι­η­θεί και η επί­ση­μη τελε­τή ονο­μα­το­δο­σί­ας του στα­δί­ου σε «Μίλ­τος Τεντό­γλου», σύμ­φω­να με την ομό­φω­νη από­φα­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Γρεβενών.

Πλή­θος κόσμου έσπευ­σε να δει από κοντά τον Μίλ­το Τεντό­γλου και να τον συγ­χα­ρεί για την τερά­στια επι­τυ­χία του, καθώς έγι­νε ο πρώ­τος Έλλη­νας που κατα­κτά χρυ­σό μετάλ­λιο στο μήκος στην Ιστο­ρία των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων. Στο τελευ­ταίο άλμα του, στον τελι­κό, στο Τόκιο, με επί­δο­ση 8.41μ., είχε ανα­τρέ­ψει όλα τα δεδο­μέ­να μέχρι εκεί­νη τη στιγ­μή. Από τρί­τος στο μεγα­λύ­τε­ρο διά­στη­μα του τελι­κού τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευ­τέ­ρας, 2 Αυγού­στου, ο 23χρονος Έλλη­νας πρω­τα­θλη­τής από τα Γρε­βε­νά, είδε τον Ισπα­νό Εου­σέ­μπιο Κάσε­ρες με άλμα στα 8.18 στην έκτη προ­σπά­θειά του να τον ρίχνει στην 4η θέση. Όμως, κάπου εκεί «μίλη­σε» η κλά­ση του Τεντό­γλου! Κρα­τού­σε για το τέλος την καλύ­τε­ρη «πτή­ση» του, έπια­σε τον Κου­βα­νό Χουάν Μιγκέλ Ετσε­βα­ρία που είχε πηδή­ξει 8.41μ. από το τρί­το άλμα του και λόγω καλύ­τε­ρης δεύ­τε­ρης προ­σπά­θειας, ο Τεντό­γλου ανα­δεί­χτη­κε «χρυ­σός» Ολυ­μπιο­νί­κης! Στο Τόκιο, ο Μίλ­τος Τεντό­γλου είχε ταξι­δέ­ψει με την καλύ­τε­ρη επί­δο­ση για φέτος στον κόσμο (8.60μ.)!

Συγκι­νη­μέ­νος με τις εκδη­λώ­σεις αγά­πης των συμπο­λι­τών του, ο Μίλ­τος Τεντό­γλου, δήλω­σε: «Είναι υπέ­ρο­χο που έχουν μαζευ­τεί όλοι εδώ. Είναι μεγά­λη τιμή για εμέ­να που το γήπε­δο πήρε το όνο­μα μου και τους ευχα­ρι­στώ πολύ. Δεν το έχω πολύ με όλα αυτά, για αυτό ζήτη­σα μία απλή τελετή».

AΠΕ-ΜΠΕ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο