Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γρεβενά: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο — Αγνοούνται τρία άτομα

Ισχυ­ρή έκρη­ξη σημειώ­θη­κε το πρωί της Δευ­τέ­ρας στην περιο­χή της Ιτέ­ας, Γρε­βε­νών. Σύμ­φω­να με την πυρο­σβε­στι­κή, η έκρη­ξη σημειώ­θη­κε σε εργο­στά­σιο της περιοχής.

Στο σημείο βρί­σκο­νται έντε­κα πυρο­σβέ­στες με τέσ­σε­ρα οχή­μα­τα, ενώ κλή­θη­καν να μετα­βούν και δυνά­μεις της 2ης και 5ης ΕΜΑΚ.

H περιο­χή έχει καλυ­φθεί από πυκνούς καπνούς. Σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, υπάρ­χουν ανα­φο­ρές για τρεις αγνο­ού­με­νους κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες τρία άτο­μα του προ­σω­πι­κού στο εργο­στά­σιο που είχαν ανα­λά­βει εργα­σία στις 8 το πρωί.

Επί­σης, δύο εργα­ζό­με­νοι έχουν τραυ­μα­τι­στεί ελαφρά.

Τα αίτια της έκρη­ξης δεν είναι γνω­στά. Το εργο­στά­σιο παρή­γα­γε δυνα­μί­τι­δα.

Ο Πύραρ­χος Αντώ­νης Καλα­ΐ­δό­που­λος μίλη­σε στο OPEN για «κρα­νί­ου τόπο» στο σημείο και τόνι­σε ότι όλη η μονά­δα παρα­γω­γής έχει ισο­πε­δω­θεί εντελώς.

«Υπάρ­χουν κομ­μά­τια από σάρ­κες» ανέφερε.

Ο δήμαρ­χος επι­βε­βαί­ω­σε στο OPEN τους τρεις αγνο­ού­με­νους και σημεί­ω­σε ότι πριν από περί­που 10 ημέ­ρες στην περιο­χή ακού­στη­κε ακό­μα μία έκρη­ξη που ανη­σύ­χη­σε τους κατοί­κους των Γρε­βε­νών, αλλά ακό­μα δεν έχει επι­βε­βαιω­θεί ότι συν­δέ­ε­ται με το ίδιο εργοστάσιο.

Το εργο­στά­σιο είναι της εται­ρί­ας ELTEK η οποία ιδρύ­θη­κε το 2010 με έδρα στους Αγα­λαί­ους του Δήμου Γρε­βε­νών, ενώ σε αυτό εργά­ζο­νται πάνω από 30 άτομα.

Οι εγκα­τα­στά­σεις απλώ­νο­νται σε μια ιδιό­κτη­τη έκτα­ση 100 στρεμ­μά­των με 14 βιο­μη­χα­νι­κές εγκα­τα­στά­σεις, απο­θη­κευ­τι­κούς χώρους συνο­λι­κής χωρη­τι­κό­τη­τας 700 τόνων πρώ­της ύλης και 200 τόνων εκρη­κτι­κών υλών.

Η έκρη­ξη έγι­νε αισθη­τή ακό­μη και στην πόλη των Γρε­βε­νών που απέ­χει περί­που 30 χιλιόμετρα. 

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο