Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γρεβενά: Κατέληξε ο 29χρονος εγκαυματίας από την έκρηξη στο εργοστάσιο

Κατέ­λη­ξε, στις 12:05μμ, ο 29χρονος ο οποί­ος υπέ­στη καθο­λι­κό έγκαυ­μα στο 95% του σώμα­τός του από την έκρη­ξη που σημειώ­θη­κε σε μονά­δα ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γής, στα Γρεβενά.

Ο 29χρονος εγκαυ­μα­τί­ας δια­κο­μί­στη­κε χθες (04/05) το από­γευ­μα από το Νοσο­κο­μείο Γρε­βε­νών δια­σω­λη­νω­μέ­νος στη Μονά­δα Εγκαυ­μά­των του Νοσο­κο­μεί­ου Παπα­νι­κο­λά­ου. Χτες βρά­δυ οδη­γή­θη­κε στο χει­ρουρ­γείο για τις απα­ραί­τη­τες επεί­γου­σες χει­ρουρ­γι­κές πρά­ξεις και στη συνέ­χεια παρέ­μει­νε στη Μονά­δα Εγκαυ­μά­των σε κατα­στο­λή και με υπο­στή­ρι­ξη των ζωτι­κών του λει­τουρ­γιών σε κρί­σι­μη κατάσταση.

Σύμ­φω­να με τη συντο­νί­στρια Διευ­θύ­ντρια Πλα­στι­κής Χει­ρουρ­γι­κής του Παπα­νι­κο­λά­ου Σοφία Παπα­δο­πού­λου, ο άτυ­χος νέος είχε υπο­στεί καθο­λι­κά εγκαύ­μα­τα έκτα­σης 95% επι­φα­νεί­ας σώμα­τος ολι­κού πάχους και συνο­δό βαρύ εισπνευ­στι­κό έγκαυ­μα αερο­φό­ρων οδών.

Στο μετα­ξύ, τη διε­ρεύ­νη­ση των αιτιών που οδή­γη­σαν στην έκρη­ξη και τον σοβα­ρό τραυ­μα­τι­σμό του 28 χρό­νου εργα­ζό­με­νου στη μονά­δα ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γής της Αlfa Wood στα Γρε­βε­νά, ανέ­λα­βε το προ­α­να­κρι­τι­κό κλι­μά­κιο της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας, ύστε­ρα από εντο­λή του εισαγ­γε­λέα Γρε­βε­νών. Στο πλαί­σιο αυτό, ορί­στη­κε τετρα­με­λής επι­τρο­πή από πραγ­μα­το­γνώ­μο­νες, απο­τε­λού­με­νη από δύο μηχα­νο­λό­γους, έναν ηλε­κτρο­λό­γο μηχα­νι­κό κι έναν χημι­κό μηχα­νι­κό, που μετά από διε­ξο­δι­κή έρευ­να θα συντά­ξει το σχε­τι­κό πόρι­σμα που θα δια­βι­βα­στεί στον Εισαγ­γε­λέα. Σύμ­φω­να με τον διοι­κη­τή της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας Γρε­βε­νών Αντώ­νη Καλαϊ­δό­που­λο, «το κλι­μά­κιο των εμπει­ρο­γνω­μό­νων θα ξεκι­νή­σει τις έρευ­νες μόλις η εται­ρία αντλή­σει τα νερά που έχουν κατα­κλύ­σει το χώρο που σημειώ­θη­κε η έκρη­ξη και η ακο­λού­θη­σε η πυρκαγιά».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο