Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γρεβενά: Τρεις νεκροί από την ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο

Τρεις είναι οι νεκροί σύμ­φω­να με την Αστυ­νο­μία, από την πολύ ισχυ­ρή έκρη­ξη που σημειώ­θη­κε το στις 08:45 πρωί της Δευ­τέ­ρας 21 Μαρ­τί­ου στην περιο­χή της Ιτέ­ας Γρε­βε­νών, στο εργο­στά­σιο κατα­σκευ­ής δυνα­μί­τι­δας της ΕΛΤΕΚ, το οποίο καταστράφηκε.

Οι δύο από τρεις νεκρούς είναι από το χωριό Δήμη­τρα και την πόλη των Γρε­βε­νών ενώ ο τρί­τος από χωριό της Κοζάνης.

Ισχυ­ρή έκρη­ξη σε εργο­στά­σιο εκρη­κτι­κών υλών σημειώ­θη­κε στις 8.15 το πρωί στην περιο­χή Ιτέ­ας Γρε­βε­νών. Σύμ­φω­να με την πυρο­σβε­στι­κή υπη­ρε­σία το εργο­στά­σιο που ανή­κει στην εται­ρία ΕΛΤΕΚ έχει κατα­στρα­φεί ολο­σχε­ρώς  Ο φύλα­κας του εργο­στα­σί­ου που μόλις είχε αλλά­ξει την βάρ­δια του και έφευ­γε για το σπί­τι του είναι τραυ­μα­τι­σμέ­νος και μετα­φέρ­θη­κε σε κατά­στα­ση σοκ στο νοσο­κο­μείο Γρεβενών.

Σύμ­φω­να με την διοι­κή­τρια του νοσο­κο­μεί­ου Γρε­βε­νών Ευτυ­χία Καπά­του που μίλη­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κατά­στα­ση υγεί­ας του φύλα­κα δεν εμπνέ­ει ανη­συ­χία ενώ του έχουν παρα­σχε­θεί οι πρώ­τες βοήθειες.

Στο σημείο της έκρη­ξης βρί­σκο­νται οχή­μα­τα της Πυρο­σβε­στι­κής και της Αστυ­νο­μί­ας αλλά και ασθε­νο­φό­ρα του ΕΚΑΒ. Για λόγους ασφα­λεί­ας η πρό­σβα­ση στον χώρο έχει απο­κλει­στεί. Ο κ.Δημή­τρης Παλέ­γκας κάτοι­κος της Ιτέ­ας Γρε­βε­νών ανά­φε­ρε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ότι «η έκρη­ξη ήταν τόσο ισχυ­ρή και νοιώ­σα­με την γη και τα σπί­τια μας να ταρα­κου­νιού­νται όπως στον σει­σμό του 1995…» Μίλη­σε για ένα τερά­στιο σύν­νε­φο καπνού που υψώ­θη­κε εκα­το­ντά­δες μέτρα πάνω από το έδα­φος κι ότι τα γύρω χωρά­φια σε από­στα­ση εκα­το­ντά­δων μέτρων από την περί­φρα­ξη του εργο­στα­σί­ου έχουν γεμί­σει με κομ­μά­τια από μπε­τόν και σίδε­ρα που προ­έρ­χο­νται τις εγκα­τα­στά­σεις του εργοστασίου.

Ο δήμαρ­χος Γρε­βε­νών κ Γιώρ­γος Δαστα­μά­νης δήλω­σε ότι η έκρη­ξη ακού­στη­κε και μέσα στην πόλη ενώ ο ήχος της έφτα­σε έως τον Δήμο Δεσκά­της Γρε­βε­νών και στην Αια­νή Κοζά­νης. Ορι­σμέ­νες εγκα­τα­στά­σεις του εργο­στα­σί­ου που παρή­γα­γε εκρη­κτι­κές ύλες για λόγους ασφα­λεί­ας είναι κάτω από το έδα­φος ενώ σύμ­φω­να με τον αξιω­μα­τι­κό της πυρο­σβε­στι­κής που βρί­σκε­ται στο σημείο «το εργο­στά­σιο έχει μετα­τρα­πεί σε μια άφορ­φη μάζα από μπά­ζα και σίδερα».

Οι δύο από τρεις εργα­ζο­μέ­νους που αγνο­ού­νται είναι από το χωριό Δημη­τρα και την πόλη των Γρε­βε­νών ενώ ο τρί­τος από χωριό της Κοζάνης.

Ο Πύραρ­χος Αντώ­νης Καλα­ΐ­δό­που­λος μίλη­σε στο OPEN για «κρα­νί­ου τόπο» στο σημείο και τόνι­σε ότι όλη η μονά­δα παρα­γω­γής έχει ισο­πε­δω­θεί εντελώς.

«Υπάρ­χουν κομ­μά­τια από σάρ­κες» ανέφερε.

Ο δήμαρ­χος επι­βε­βαί­ω­σε στο OPEN τους τρεις αγνο­ού­με­νους και σημεί­ω­σε ότι πριν από περί­που 10 ημέ­ρες στην περιο­χή ακού­στη­κε ακό­μα μία έκρη­ξη που ανη­σύ­χη­σε τους κατοί­κους των Γρε­βε­νών, αλλά ακό­μα δεν έχει επι­βε­βαιω­θεί ότι συν­δέ­ε­ται με το ίδιο εργοστάσιο.

Το εργο­στά­σιο είναι της εται­ρί­ας ELTEK η οποία ιδρύ­θη­κε το 2010 με έδρα στους Αγα­λαί­ους του Δήμου Γρε­βε­νών, ενώ σε αυτό εργά­ζο­νται πάνω από 30 άτομα.

Οι εγκα­τα­στά­σεις απλώ­νο­νται σε μια ιδιό­κτη­τη έκτα­ση 100 στρεμ­μά­των με 14 βιο­μη­χα­νι­κές εγκα­τα­στά­σεις, απο­θη­κευ­τι­κούς χώρους συνο­λι­κής χωρη­τι­κό­τη­τας 700 τόνων πρώ­της ύλης και 200 τόνων εκρη­κτι­κών υλών.

Η έκρη­ξη έγι­νε αισθη­τή ακό­μη και στην πόλη των Γρε­βε­νών που απέ­χει περί­που 30 χιλιόμετρα. 

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο